bezárás

Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: képzőművészet-elmélet (Fine Art Theory)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: képzőművészeti elemző
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Fine Art Theoretician

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:10 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 4 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A képzőművészeti elemző

a)  tudása

 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a művészi kifejezés különböző képzőművészeti műfajokban alkalmazott technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról, és bár ezeket alkotó módon nem használja, elméleti ismereteit szakmai, kiállítási koncepciója kialakításához használni tudja.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól, különös tekintettel a kortárs művészetre nézve.
 • Ismeri a kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint azok technikai, módszertani és elméleti hátterét.
 • Ismeri az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti beszédmódokat, iskolákat, megközelítéseket.
 • Tájékozott a képzőművészeti kutatásokhoz szükséges forrásgyűjtés, archiválás alapjául szolgáló módszerekről, lehetőségekről.
 • Ismeri a képzőművészet intézményeit, azok működését, változásait, tisztában van a nonprofit szektor és a kereskedelmi szféra különbségével.
 • A képzőművészeti intézményrendszer működéséhez kapcsolódó alapvető ismeretekkel rendelkezik a kulturális menedzsment, művészeti marketing, és az alapvető gazdasági és jogi ismeretek terén.
 • Ismeri a különböző pályázati rendszereket.
 • Ismeri a képzőművészeti és a kurátori tevékenységre vonatkozó alapvető etikai szabályokat.

b)  képességei

 • Képes kiállítás szervezési, rendezési tevékenységében tudatos és alapos munkára, rutin szakmai problémák azonosítására, és azok kreatív megoldására mind írásban, mind kiállítás szervezési, rendezési gyakorlatban.
 • Képes a képzőművészeti, kurátori alapismereti és művészetelméleti tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes kritikai hozzáállást érvényesíteni, képes a művészetek interdiszciplináris vizsgálatára.
 • Képes elemző szempontú, publikációképes kiállítás-kritikák és műkritikák megírására, rövidebb tanulmányok elkészítésére.
 • Képes kiállítások szervezésére, referenciaanyagok összeállítására, kiállítási kiadványok szerkesztésére, kiállítások koncepciójának összeállítására, kiállítások költségvetésének elkészítésére.
 • Képes projekttervezés és menedzselés megvalósítására, művészek menedzselésére.
 • Képes gyűjtemények dokumentálására, pályázati anyagok elkészítésére.
 • Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, ezeket képzőművészeti kiállítási projektekbe, menedzseri tevékenységébe beépíti.
 • Tevékenysége során képes művészeti ágak képviselőivel, vagy más területek szakembereivel hatékonyan együttműködni, képzőművészeti produktumok, kiállítások létrehozásakor részfeladatok szervezését önállóan elvégezni.
 • Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő, nemcsak a képzőművészet intézményes keretei között, hanem kísérleti művészeti helyeken is.
 • Képes alkalmazni a kurátori szakma etikai normáit.
 • Képes tevékenysége környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, a szakterületen az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére.

c)  attitűdje

 • Törekszik arra, hogy folyamatosan részt vegyen képzőművészeti projektek létrehozásában, elméleti szakemberként a közös munkában kiemelt szerepet vállal.
 • Kritikai, elemző módon viszonyul a művészeti ágak (történeti és kortárs) alkotásainak értékeléséhez, előítéletektől mentesen értékel.
 • Nyitott az új képzőművészeti, művészetelméleti ismeretekre, kiállítás installálási módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.
 • Nyitott más szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel, közösségi szellemben tevékenykedik.
 • Tudatosan gondolkodik a képzőművészeti alkotások társadalmi vonatkozásairól.
 • Betartja képzőművészet és kurátor szakma etikai normáit.

d)  autonómiája és felelőssége

 • Szakmai orientációja kialakult.
 • Művészeti, művészetelméleti kérdésekben önálló szakmai véleményét megfogalmazza.
 • Másokkal együttműködve képes képzőművészeti kiállítások koncepciójának megalkotására és megvalósítására.
 • Nyitottan és kommunikatívan vesz részt képzőművészeti projektek kialakításában, vagy formálásában, illetve megvalósításában.
 • Felismeri tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
 • Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • kurátori alapismeretek 80-90 kreditpont;
 • esztétika-művészetelmélet 25-35 kreditpont;
 • művészettörténet, kultúrtörténet 15-25 kreditpont;
 • képzőművészeti ábrázolási technikák 5-10 kreditpont;
 • társadalomtudományi alapismeretek 15-20 kreditpont;
 • szakmához kapcsolódó jogi és menedzsment ismeretek 5-10 kreditpont.

8.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez egy, bármely olyan élő idegen-nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a magyar képzőművészeti szcéna intézményeinek vagy kísérletező, új utakat kereső művészeti helyeinek bevonásával megvalósuló legalább 120 órás gyakorlat, amely során a hallgató kiállítás-szervezés és rendezés, kiadványszerkesztés, dokumentációs technikák, digitális archiválás, multimédiás prezentáció, dokumentáció, művészkövetés, számítógép-kezelés, weboldal, adatbázis-építés témakörökben vesz részt projektben.