bezárás

Pályázat az MKE rektori munkakörének betöltésére

Emberi Erőforrások Minisztériuma

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

rektor (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 25-től 2021. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért; felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon; felelős az intézmény működési engedélyének módosításához, képzések indításához, a doktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért; gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, valamint az intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat; a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal; összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját; képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban; együttműködik a felsőoktatási intézmény működtetését végző kancellárral a hatékony szervezeti és működési rend kialakításában és az intézmény gazdaságos működtetésében; a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért és összefogásáért; koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel; kezdeményezésére a kancellárnak belső ellenőrzési vizsgálatot kell elrendelnie; az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nftv. 36. §-a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
 • az Nftv. alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével, a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
 • a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése.
 • a fentiekben leírtaktól eltérően művészet képzési területen, képzőművészet ágban szerzett mesterfokozat és szakképzettség vagy okleveles művészettörténész szakképzettség (az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség);
 • határozatlan időre szóló teljes munkaidejű egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás szükséges;
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és gyakorlat;
 • az Nftv. szerinti tudományos fokozat;
 • legalább egy "C" típusú középfokú, államilag elismert, - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 • aláírt, részletes szakmai önéletrajzot;
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát;
 • munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;
 • a fontosabb publikációk, tudományos és művészeti díjak jegyzékét;
 • hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételét bemutató dokumentumokat;
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • tudományos fokozatának, szakmai és egyéb díjainak felsorolását, bemutatását;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását;
 • az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
 • a fentiekben leírtaktól eltérően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Losonczi Júlia kabinetvezető nyújt, a 06-1/666-2560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27968-2/2017/INTIRFO , valamint a munkakör megnevezését: rektor, egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • 2017. augusztus

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban postai úton vagy személyesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektori magasabb vezető megbízatására.” A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázat

Grasshopper workshop

Időpontja: 2018. április 9-13.
Jelentkezési határidő: 2018. március 15. (éjfél)

2018. február 15.

Fundamenta - Amadeus PLAKÁTPÁLYÁZAT Budapest 2018

Beadási határidő 2018. március 8. csütörtök éjfél

2018. február 12.

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2018/19-es tanévre

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2018/19-es tanévre felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2018. február 09.

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2018

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés, - fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

2018. február 05.

Prágai Quadriennálé 2019-es "Országok és régiók" szekciójának pályázati felhívása

Nyílt pályázat színházi látványtervezők részére a 2019-es Prágai Quadriennálé (PQ) ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK NEMZETKÖZI kiállítás magyar részvételének megvalósítására

2018. január 05.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás projektje

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.