bezárás

PÁLYÁZAT ‒ Doktori Iskola, egyetemi tanár munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Doktori Iskola

egyetemi tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A doktori képzés folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése; illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása; a művészeti kutatás doktori oktatásában megfelelő, oktatás - és kutatásszervezési tevékenységet végez, idegen nyelven is; a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat; a Doktori Iskolában folytatott művészeti kutatás magas színvonalú oktatása, nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása; a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban; önálló oktatási, kutatási programok szervezése, képesség új módszerek bevezetésére az oktatásban; részvétel a Doktori képzés intézményi, közéleti, művészi/tudományos tevékenységében; előadásaival, publikációival, önálló szakmai kutatásaival emelje az intézmény rangját; kezdeményező módon vegyen részt a Doktori Iskola szakmai munkájának folyamatos fejlesztésében, az oktató, kutató munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • tudományos fokozat (DLA és/vagy PhD doktori fokozat, és/vagy a doktori fokozattal egyenértékű a jogszabály alapján adományozott díj feltéve, hogy a díj tulajdonosa legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik);
 • habilitáció, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat;
 • legalább tízéves felsőfokú szakmai, tudományos, kutató- vagy felsőoktatási tevékenység
 • alkalmasság a hallgatók, tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;
 • idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására;
 • idegen nyelvű publikációs tevékenység;
 • aktív, képzőművészeti és/vagy tudományos tevékenység;
 • a szakterületen elért kiemelkedő eredmények;
 • az MKE-nek adott, Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti elsőhelyes („A”) nyilatkozat;
 • az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki;
 • az oktatott művészeti ág egyes műfajainak, technikáinak és kifejezési formáinak magas szintű ismerete, a technikák alkalmazásában mesteri jártasság;
 • az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség;
 • rendszeres szakmai közéleti tevékenység;
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint szakmai közéleti elismertség;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • élvonalbeli szakmai, művészeti díj;
 • felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott szerkezetű és tartalmú adatokkal, összesítésekkel, illetve dokumentumokkal szükséges - az alábbiak szerint - benyújtani. A MAB követelményei a www.mab.hu honlapról teljes egészében megismerhetők.
 • A teljes példány tartalma:
 • Tartalomjegyzék (angol nyelven is benyújtandó)
 • A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás.
 • A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra, amelyből kiderül, hogy az adott kiírásra jelentkezik (angol nyelven is benyújtandó).
    Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi bemutatása, összefoglalása.
    Tudományos, művészeti eredményei és azok elismerésének bemutatása (angol nyelven is benyújtandó): publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).
     Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu). A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában. Mellékletként - megjelenési nyelvükön feltüntetve - szakmai publikációinak, illetve alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt/alkotást.
  Szakmai portfolió (angol nyelven is benyújtandó)
     Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok (angol nyelven is benyújtandó).
  Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi elismertségének adatai (angol nyelven is benyújtandó).
     Azon tudomány/művészeti ág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos/művészeti munkásságát kifejtette. Ha munkássága több tudomány/művészeti ágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az elsődleges tudomány/művészeti ágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző.
  A következő személyes dokumentumok másolata: egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata, doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) okmánya, amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval, akkor az azt igazoló okmány vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a beküldő intézmény által, a külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata, jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmánya.
  A szűkített példány tartalmazza:
  Tartalomjegyzék (angol nyelven is benyújtandó)
     A fenti pontok anyagai egy-egy magyar és angol nyelvű dokumentumban (külön fájlokban), valamint mellékletként (külön dokumentum/fájl) a publikációs lista. Kérjük, hogy a beadvány elektronikus változatát lehetőleg 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű .doc(x) vagy .pdf fájlba szerkesszék! Ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban kérjük!
  A pályázathoz - a teljes és a szűkített példánytól elkülönítve - csatolni kell továbbá:
  szakmai-művészeti, tudományos tevékenységet tartalmazó önéletrajz,
     a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelwizsga-bizonyítvány(ok) hitelesített másolata, tudományos munkák jegyzéke, egyetemen kívüli pályázó estén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, publikációs és hivatkozási jegyzék,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába - a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerint - az arra illetékes személyek, testületek betekinthetnek.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a bírálati és kinevezési eljárás függvényében, de leghamarabb az államfői kinevezés napjától tölthető be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Losonczi Júlia nyújt, a losonczi.julia@mke.hu e-mail címen és a 666-2529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  MKE/2017.09.12-1 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
 • Személyesen: Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori Kabinetén történő leadással, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. 1. emelet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat egyetemi tanári véleményező testület formai és tartalmi szempontból értékeli, majd a szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatok közül kiválasztottat megküldi a MAB-nak véleményezésre, majd annak pozitív véleménye esetén felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek. A kinevezésről a köztársasági elnök dönt és a nyertes pályázóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyetemi tanári megbízást az kaphat, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít. A pályázati anyagokat nyomtatásban 2 teljes + 1 „szűkített” példányban, valamint mindezeket elektronikus változatban (CD, DVD, elektronikus levél csatolmánya) is el kell juttatni a kiíró részére. A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában, legfeljebb 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű doc vagy pdf fájlba kérjük szerkeszteni és CD/DVD-n csatolni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A pályázat letölthető (.pdf, 1.85 Mb)

Pályázat

Grasshopper workshop

Időpontja: 2018. április 9-13.
Jelentkezési határidő: 2018. március 15. (éjfél)

2018. február 15.

Fundamenta - Amadeus PLAKÁTPÁLYÁZAT Budapest 2018

Beadási határidő 2018. március 8. csütörtök éjfél

2018. február 12.

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2018/19-es tanévre

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2018/19-es tanévre felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2018. február 09.

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2018

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés, - fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

2018. február 05.

Prágai Quadriennálé 2019-es "Országok és régiók" szekciójának pályázati felhívása

Nyílt pályázat színházi látványtervezők részére a 2019-es Prágai Quadriennálé (PQ) ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK NEMZETKÖZI kiállítás magyar részvételének megvalósítására

2018. január 05.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás projektje

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.