bezárás

PÁLYÁZAT ‒ Informatikai osztályvezetői beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Informatikai osztályvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített és a szervezeti egység ügyrendjébe foglalt vonatkozó feladatok ellátása, különösen: az informatikai stratégia
kialakítása, a rövid, közép és hosszú távú informatikai irányok meghatározása; a terveknek megfelelő fejlesztések, bővítések és az eseti informatikai tárgyú projektek megtervezése, előkésztése és azok megvalósításának irányítása; az egyetem informatikai vonatkozású tevékenységeire irányuló külső és belső ellenőrzések, adatszolgáltatások során a beadandó dokumentációk elkészítése; az informatikai tárgyú szabályzatok kidolgozásában, naprakészen tartásában történő közreműködés; az informatikai üzemeltetést érintő szabályzatok véleményezése; az informatikai tárgyú beszerzésekben biztosítja a szükséges informatikai szakértelmet az előkészítés és a
lebonyolítás során, szakmai oldalról történő döntés előkészítést végez; a már bevezetett és a későbbiekben tervezett szolgáltatások optimális kialakításához, használatához szakmai tanácsadást nyújt a vezetőség számára a meglévő felhasználási trendek, és az igényelt új funkciók felmérése alapján; javaslatokat tesz a külső beszállítók megkeresésekor a hardver, illetve szoftvermegoldások beszerzésekor kiírt tendereknél és az Egyetem vezetésével együttműködve segít lebonyolítani a tendereket, és kiválasztani a beszállítót; Windows (Windows Server 2003 és 2008, 2008 R2) valamint Linux kiszolgálókon futó alkalmazások felügyelete; gondoskodik az Egyetem informatikai rendszereinek és hálózati szolgáltatásainak folyamatos üzemszerű működéséről, a frissítések elvégzéséről és a felmerülő hibák elhárításáról; gondoskodik az informatikai biztonsággal, valamint a tanúsítványokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról; irányítja és ellenőrzi az informatikai feladatok végrehajtását, az osztály működését, a rendszergazdák tevékenységét; szükség esetén intézkedéseket tesz, illetve fogalmaz meg a kancellár részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatikai,
 • Windows kliensek (W7,W8, W10) rendszergazdai szintű ismerete;
 • Office irodai programcsomag (Word, Excel, Outlook) erős felhasználói szintű ismerete;
 • Hálózati ismeretek (DNS, DHCP, MAC, IP, VPN, portok, switchek, routerek stb.);
 • Tartományi ismeretek (Windows Active Directory, Print szerver, profilok, csoport tagságok, csoport házirend stb.);
 • PC-s hardver és szoftver ismeretek (memória kezelés, driverek, BIOS, registry, megosztások, e-mail protokollok stb.);
 • Multimédiás ismeretek;
 • Önálló gondolkodás, problémamegoldó képesség;
 • Egy világnyelv legalább középfokú (államilag elismert C típusú nyelvvizsga) ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Informatikai vezetői tapasztalat;
 • Felsőoktatásban szerzett informatikai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések;
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik;
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról;
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Margit Aranka személyügyi referens nyújt, a e-mail címen, vagy a 666-2531 -
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  MKE/2018.01.10-1 , valamint a beosztás megnevezését: informatikai osztályvezető.

  vagy
   
 • Elektronikus úton Szabó Margit Aranka személyügyi referens részére a
  E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Magyar Képzőművészeti Egyetem Gazdasági Osztályán,
  Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A benyújtott anyagok alapján megfelelőnek ítélt
pályázókat a kijelölt bizottság szóban is meghallgatja. A pályázatokat a Szenátus rangsorolja, majd a kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

A pályázat letölthető (.pdf)

Pályázat

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Beszerzési ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ Munkaügyi előadó beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

FUNDAMENTA – AMADEUS PLAKÁTPÁLYÁZAT | Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. február 26.

2019. január 30.

KÉPZÉSI CÉLÚ ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT

A MKE pályázatot hirdet a 2018/19-es tanév tavaszi félévében képzési célú mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2019. január 24.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.