bezárás

Alkalmazott látványtervezés alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: alkalmazott látványtervezés (Applied Visual Design)


2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: alkalmazott látványtervező (zárójelben megjelölve a szakirányt)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: General Set Designer
 • választható szakirányok: díszlet- és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés (Set and Costume Design, Costume and Puppet Design)

3. Képzési terület: művészet


4. Képzési ág: iparművészet


5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit;
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -


7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett kortörténeti, kosztümtörténeti, néprajzi, dramaturgiai, zenetörténeti, pszichológiai, filozófiai, esztétikai és művészettörténeti ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi színházi műhelyekben, a filmes, illetve televíziós produkciókban, művészeti rendezvények és kiállítások létrehozásában vezető tervező művész irányítása mellett komplex tervezői feladatok megoldására. A végzettek ismerik a színház belső felépítésére, a film- és televíziós produkciók környezetére és infrastruktúrájára, valamint művészeti rendezvények és kiállítások kivitelezési lehetőségeire vonatkozó tudásanyagot. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzés keretei közt történő folytatására.

A képzési ágon belüli közös kompetenciák:
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
a vizuális kommunikáció alapvető közlésformáit, a vizuális nyelv sajátosságait; a legfontosabb rajzolási, festési, mintázási technikákat, anyagokat, eszközöket, eljárásokat; a különböző ábrázolási konvenciókat, tervezési módszereket, folyamatokat; felhasználói szinten ismerik a tervezési folyamatokhoz szükséges számítógépes programokat.
Rendelkeznek: a vizuális kultúra fogalmainak értő alkalmazásához szükséges képességekkel, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges jártasságokkal és készségekkel.


a) Az alkalmazott látványtervezés alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a különböző művészeti közlésformák formanyelvét és sajátosságait,
 • a kortárs színházművészetet és képzőművészetet,
 • a színház, mint intézmény működési elveit,
 • a színházépítészet történelmi és szerkezeti ismereteit, a színház intézményének fogalmát és működését,
 • a viselettörténeti korok jellegzetességeit és azok változásait,
 • a művészeti korok régiók szerinti hatásait a környezetkultúrára és a művészetre,
 • a forma és tér kapcsolatát,
 • a perspektíva törvényszerűségeit,
 • a színpadi tér és a művészeti és tárgyi bemutatók összefüggéseit,
 • az emberi test arányrendszerét, felépítését, csontvázrendszerét,
 • az elektronikával segített, többdimenziós módszereket és a technikai fejlődéssel folyamatosan megújuló, intermediális korszerű eljárásokat.

b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • önállóan, a különböző tervezési munkákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok megoldására (elemzések, jellemzések, leképzések),
 • korszerű szaktechnológiák területén szerzett jártassággal szakmai feladatok megoldására,
 • igényes színvonalon látványos grafikai tervek készítésére,
 • az egyes szerepeknél jelentkező karakterisztikus vonások figyelembevételére,
 • a színház- és filmművészet területén, a televíziós színtereken, a művészeti események színterein megbízások teljesítésére.

c) A személyes adottságok, készségek terén rendelkeznek:

 • korszerű, de személyes vizuális ítéletalkotási képességgel,
 • hatékony kreativitással,
 • csoportmunkában történő tevékenység végzésének képességével,
 • jó interpretációs és kommunikációs képességgel,
 • technikai adottságok alkalmazási képességével,
 • tervezői attitűddel,
 • jó kézügyességgel,
 • alkotókészséggel.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

 • alapozó ismeretek: 38-56 kredit
  rajzolás, festés, kreatív vizuális ismeretek, művészettörténet, szaktörténet, műszaki ábrázolás, tervezési alapismeretek, informatika, forma- és térábrázolás, művelődéstörténet, színtan;
 • szakmai törzsanyag: 47-67 kredit
  mintázás, művészettörténet, szaktörténet, drámatörténet, dramaturgia, viselettörténet, környezetkultúra, rajzolás és festés, ábrázoló geometria, díszlettervezés, jelmeztervezés, építészettörténet, színpadépítészet, zenetörténet, zenedramaturgia, tervezőgrafika, tipográfia, mediális ismeretek, anatómia, művésztelepi gyakorlat, tanulmányút;
 • - differenciált szakmai ismeretek: 47-67 kredit
  a) díszlet- és jelmeztervezés szakirány
  a színházi, filmes, televíziós díszlet- és jelmeztervezés; a tervezés folyamata, gyakorlata; a dráma, a drámai tér, a drámai jellem fogalma, elemzése; a tervezés és kivitelezés helyszíneinek (színpad, stúdió, szabad tér, műhelyek stb.) gyakorlati ismeretei; a díszlet- és jelmeztervek kivitelezése, a kivitelezés koordinálása, gyakorlati szabászati, világítástechnikai, színpadi maszk és smink ismeretek;
  b) jelmez- és bábtervezés szakirány
  a jelmez- és bábtervezés ismeretkörei, tervezési folyamata, gyakorlata; szabászat, színpadi maszk és smink ismeretek; bábtervezés és bábtörténet; a bábelőadások látványának és figuráinak létrehozása; a bábfigura arányainak, működési technológiájának gyakorlati és elméleti ismeretei; a bábtervezést és kivitelezést koordináló ismeretek;

9. Szakmai gyakorlat:
A képzés ideje alatt két alkalommal egy-egy hetes művésztelepi gyakorlaton és egy hét időtartamban szakmai tanulmányúton szükséges részt venni.A külső szakmai helyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komlpex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.