bezárás

Grafikusművész mesterképzési szak, egységes, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: grafikusművész (Graphic Arts)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles grafikusművész (szakirány megjelölésével)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Artist  (specialized in Graphic Art, Graphic Design)
 • választható szakirányok: képgrafika, tervezőgrafika (Graphic Art, Graphic Design)

3. Képzési terület: művészet, képzőművészet


4. Képzési idő félévekben: 10 félév


5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300 kredit


5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit
5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit
5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan, a szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait. A végzettek ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (DLA) képzés keretében történő folytatásához.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a korszerű és a klasszikus alapokra épített technikai készségek mesterségbeli és esztétikai elemeit,
 • térábrázolás elméletét és gyakorlatát,
 • a grafikai technikákkal, a nyomtatással, különböző anyagokkal elérhető hatásokat,
 • az egyetemes grafika kifejezési eszközeit, lehetőségeit,
 • a művészi- és tervezőgrafikában használható anyagokat és technikákat,
 • a hagyományos és a legújabb sokszorosító eljárásokat.


b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a képgrafika és a tervezőgrafika területén végzett alkotó tevékenység végzésére,
 • egyéni invenciók alapján, különféle műfajvariációkra épülő grafikai sorozatok, szabad grafikák, könyvillusztrációk elkészítésére,
 • a hagyományos sokszorosító eljárások (magas-, mély-, síknyomó műfajok) mellett az alkotó munkában használatos új technikai médiumok magas színvonalú alkalmazására,
 • a tervezőgrafika szakirány területén felmerülő feladatok - plakáttervezés, arculattervezés, tipográfia, kiadványtervezés, honlaptervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia - sikeres és felelősségteljes megoldására,
 • a grafika kifejezési eszközeinek felhasználásával grafikai produktumok létrehozására,
 • magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kiemelkedő rajzkészség,
 • szorgalom,
 • kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • szuverén látásmód,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • információ feldolgozási képesség,
 • művészi ambíció,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • önálló ítélőképesség,
 • rendszerező kritikai érzék,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • kifinomult térlátás,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:


7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [művészeti anatómia és térábrázolás, (általános)művészettörténet, művészeti geometria], filozófiai ismeretek, irodalom, valamint munkavédelem;
7.2. Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet, grafika történet, betűismeret, tervezőgrafika elméleti vonatkozásai, grafikai technikák, komplex tervezőgrafikai gyakorlat, kortársművészet, építészet.


8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.


9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.