bezárás

Intermédia-művész mesterképzési szak, egységes osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: intermédia-művész (Intermedia Art)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles médiaművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Intermedia Artist

3. Képzési terület: művészeti, képzőművészet


4. Képzési idő fékévekben: 10 félév


5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit


5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit


5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit


5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit


5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit


5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan médiaművészek képzése, akik a technikai médiumok elméletével és történetével kapcsolatos alapvető ismereteik birtokában képesek aktív és kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. A végzettek kognitív (megismerésre kész) művészi magatartással, a tudományt, technikát és művészetet egységben látó szemlélettel képesek autonóm művészeti tevékenységre, az új médiumok művészi használatára. Képesek a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkciójának egységben látására, egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A képzési szakon végzettek ismerik:

 • a technikai médiumok elméletével és történetével kapcsolatos alapvető ismereteket,
 • az alapvető technikai képalkotó technikákat,
 • az új médiumokkal kapcsolatos technikai - elméleti - történeti alapokat,
 • az új technikai médiumok képzőművészeti kontextusban történő alkotó felhasználási módozatait,
 • ismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az új médiumok művészi használatára,
 • interdiszciplináris kutatásokban való részvételre,
 • új művészeti technikák (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, intermedia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interaktivitás, képzőművészeti határterületek) alkalmazására,
 • stúdiómunka végzésére,
 • új kommunikációs technikák gyakorlati alkalmazására,
 • egyedi technikai megoldásokat igénylő művek (installációk, komplex hálózati-, illetve multimédia alkalmazások stb.) megvalósítására,
 • ismereteik átadására előadói, gyakorlatvezetői, publicisztikai szinten.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • információ feldolgozási képesség,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • tudományt, technológiát és művészetet egységben kezelő szemlélet,
 • szuverén látásmód,
 • rendszerező kritikai érzék,
 • önálló ítélőképesség, kreativitás,
 • kognitív hozzáállás,
 • kísérletező, analitikus gondolkodásmód,
 • készség az interdiszciplináris módszerek alkalmazására.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:


7.1 Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [médiatörténet, (általános)művészettörténet, művészeti geometria], számítógépes alapismeretek, általános médiatörténet, filozófiai ismeretek, művészetpszichológia, munkavédelem.


7.2 Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi (stúdió) gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet, kortársművészet, technikai médiumok elmélete, XX. sz. művészet története és elmélete, kultúraszemlélet.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.


9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mintatanterv