bezárás

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek (Contemporary Art Theory and Curatorial Studies)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
-
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

3. Képzési terület: művészet

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a képzőművészet elmélet, a design- és művészetelmélet alapképzési szakok, a szabad bölcsészet alapképzési szak a művészettörténeti és az esztétika szakirányokkal, valamint a festőművész, a szobrászművész, a grafikusművész, az intermédia-művész, a restaurátorművész a látványtervező művész mesterképzési szakok, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű művészettörténet és esztétika szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: a művészet képzési terület, a művészetközvetítés képzési terület vizuális kultúra és mozgókép kultúra képzési ágak, a társadalomtudomány képzési terület társadalomismereti képzési ág alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma:18-24 kredit
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma:26-33 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma:52-56 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja, olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméletiismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- vizuális művészetek 19-20. századi történetét, különös tekintettel a modernizmus, az avantgárd, illetve a későmodern tendenciák esztétikai, intézmény-kritikai, társadalom- és ideológiatörténeti vonatkozásait;
- a hazai és az egyetemes művészettörténet korszakait, tendenciáit, alapműveit, intézményeit és a nagyobb hazai és nemzetközi művészeti gyűjtemények anyagát;
- a művészi kifejezés különböző anyagait, technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit;
- a hazai és nemzetközi kortárs művészet aktuális kezdeményezéseit, szereplőit, eseményeit;
- a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen nagyobb európai archívumokat és adatbázisokat, s képesek azok használatára.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- komplex hazai és nemzetközi kutatások, kiállítások, események kezdeményezésére, ezek kreatív koncepciójának kidolgozására és vitaképes képviseletére; kutatásokhoz kapcsolódó elméleti, történeti tanulmányok megírására;
- kortárs művészeti projektekről (események, kiállítások) szóló szövegek létrehozására;
- művészeti projektek felelős irányítására, ismerve a szervezés, az intézményi, a financiális és a jogi hátteret, valamint a pályázás, a rendezés, a technikai lebonyolítás, illetve logisztika, továbbá a kommunikáció és a sajtókapcsolatok menedzselését.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- rendszerező kritikai érzék,
- magas szintű írás- és elemző készség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- kreativitás,
- rugalmasság,
- autonómia,
- jó kommunikációs és meggyőző készség,
- vezetői képesség,
- absztrakciós képesség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök 18-24 kredit:
bevezetés a modern és kortárs művészetelméletekbe(a 20. század művészetelmélet alapkérdései, főbb irányai, fogalmai); bevezetés a kurátori tevékenység elméletébe(a kurátori tevékenység történeti bemutatása a 20. század második felétől: kurátori koncepciók, kiállítás rendezési gyakorlatok és formák bemutatása, kortárs gyűjtemények története; a képzőművészeti kiállítások elméleti és technikai vonatkozásai); a művészeti gyakorlat története a modernitástól napjaink kortárs művészetéig (a 20. századi és 21. század eleji művészet története művészetszociológiai és kommunikációelméleti kérdései a művész-mű-befogadói hármasság az alkotó művész munkájában; művészeti technikák, alkotói módszerek; az új technikai médiumok megjelenése a művészi gyakorlatban); bevezetés a kortárs műkritika gyakorlatába és módszereibe (a kortárs műkritika elméleti, történeti és művészettörténeti háttere ismertetése; a kortárs műkritika alapvető formái); bevezetés a kortárs képzőművészet intézményes kereteibe (a kortárs művészet intézményi keretei; az intézmények funkciója, tevékenysége); bevezetés a kutatásmódszertanba (kutatás módszertani alapismeretek: a művészeti és történeti archívumok, az interjútechnika- és diskurzusanalízis módszerei, bibliográfia készítése).

8.2. A szakmai törzsanyagkötelező ismeretkörei: 26-33 kredit
- modern és kortárs művészetelméletek(a modern és kortárs művészetelméletek főbb irányai,  szerzői és művei, különös tekintettel a modern és kortárs művészet kulturális, mediális és társadalmi kontextusának elméleti vizsgálatára; a modern és kortárs művészeti jelenségekkel kapcsolatos elméleti-fogalmi eszköztár; az interpretációs készség fejlesztése);
- a kurátori tevékenység módszertana (a legutóbbi évtizedek kurátori gyakorlatainak kritikai elemzése, a nemzetközi diskurzus ismertetése, valamint a magyarországi és közép-európai kortárs kulturális kontextusok bemutatása esettanulmányok analízisén és kritikai feldolgozásán keresztül);
- a kortárs művészet gyakorlata, történeti vonatkozásai és előzményei(a kortárs művészeti gyakorlat vizsgálata és kritikai elemzése a közelmúlt művészetének kontextusában);
- kortárs művészeti projekt-menedzsment(a képzőművészeti kiállítások és kapcsolódó programtípusok, az összetett szervezési- és megvalósítási feladatok áttekintése, a kiállítás rendezés elemei, folyamatai, összefüggései, gyakorlati alkalmazása);
- kutatásmódszertan és szakszöveg írás (egyéni kutatási módszerek megismerése esettanulmányokon, gyakorlati kutatási feladat, írásgyakorlat a kritika, a recenzió, a tanulmány, az esszé műfajában).

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 62-66 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 28-32 kredit
- modern és kortárs művészetelméletek (szövegolvasó, műelemző szeminárium);
- a kortárs kurátori tevékenység elmélete és gyakorlata(szakszöveg olvasó, kritikai elemző szeminárium: kutatási eredmények rendszerezése és publikálása);
- a kortárs műkritika gyakorlata és módszerei (szeminárium keretében: szövegelemzés, tematikus írás- és stílus gyakorlatok; a műkritika mai etikai és művészettörténeti vonatkozásai);
- jogi- és gazdasági ismeretek (jogelméleti alapok, szellemi alkotások joga, kulturális örökségvédelem).

Szakmai gyakorlat: 24 kredit
120 órás szakmai gyakorlat (4 kredit); kiállítás rendezési gyakorlat – kurátori gyakorlat (20 kredit).

diplomamunka: 10 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat során a hallgató részt vesz hazai és nemzetközi kiállítások, események szervezésében, publikációk gondozásában, élő kapcsolatot tart fenn, épít ki, illetve együtt dolgozik fiatal, pályakezdő művészekkel, művészhallgatókkal, intézményen belül és kívül.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és egy államilag elismert, alapfokú (B3) komplex típusú vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan idegen nyelvből, amelyen a kortárs képzőművészet elméletének releváns szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetéséhez a hallgatónak korábbi tanulmányai alapján legalább 50 elismerhető kredittel kell rendelkeznie a művészettörténet, képzőművészet-elmélet, esztétika, művészetelmélet, muzeológia, kommunikáció- és médiatudományi és kultúratudományi ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvételi vizsga feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.