bezárás

Látványtervező művész mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: látványtervező művész (Production Design)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles látványtervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Designer
- választható szakirányok: színházi látványtervező, mozgókép látványtervező (Production Designer for Theatre Arts, for Motion Picture Arts)

3. Képzési terület:művészet

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az alkalmazott látványtervezés, az animáció alapképzési szakok, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi CXXX. törvény szerinti főiskolai szintű látványtervező szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a mozgókép és az építőművészet alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév.

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:120 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-38 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 12 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel a színház- és filmművészet többi ágának is segítségére tudnak lenni. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, illetve művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- a látványtervező szakmai tudásához tartozó elméleti, történeti és fogalmi ismeretanyagot,
- a megfelelő művészettörténeti, művészetelméleti és kultúrantropológiai ismereteket,
- a látvány történetét és stílustörténetét,
- a látvány és a színház, valamint a mozgókép kapcsolatát,
- a speciális vizuális alkotótechnikákat,
- a speciális tervezői programokat (szoftvereket) és a digitális technikákat,
- a tér- és perspektívaelméleteket,
- a színházat, mint művészeti intézményt,
- a színház működésének jogszabályi kereteit,
- a filmes produkciók felépítésének, működésének, szervezetének filmtörvényi kereteit;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a látványtervezés szakmai követelményeinek különféle környezetben és mozgóképes műfajban való alkalmazására,
- a színházi alkotás során a rendező-dramaturg-jelmeztervező-látványtervező alkotói körben történő együttműködésre,
- a mozgóképi alkotás során a rendező-operatőr-látványtervező alkotói körben történő együttműködésre,
- magas művészi értékű teljesítmény nyújtására,
- a színházművészeti és filmművészeti alkotások látvány szempontú önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában,
- a színház- és mozgóképművészethez kapcsolódó interaktív művek létrehozásában való közreműködésre,
- művészeti ismereteiket másokkal megosztani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni új művek létrehozásában,
- a művészeti közélet, köztudat alakításában tevékenyen részt venni,
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel biztosítani,
- művészeti ismeretüket szóban és írásban terjeszteni,
- vezető tervezőként a látványtervezői csapat (art department) irányítására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

- a szakiránynak megfelelő műfajban (színházi és/vagy mozgóképes) való jártasság,
- tér- és formaérzék,
- sokoldalú stílusismeret,
- vizuális, elméleti, analitikai és gyakorlati (képzőművészeti) tapasztalatok integrálásával működő alkotókészség,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére vonatkozó készség,
- saját működési területre és a társadalom vizuális kultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 12-28 kredit
a látványtervezés története, művészettörténet, kultúra és civilizációtörténet, társművészetek története, építészettörténet, látványelemzés.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-38 kredit
színházi és mozgóképes alkotások létrehozásának folyamata, interakció a látványtervezésben, tárgy és térábrázolás hagyományos és digitális módszerei, látványtervezés elmélet, anyag és szerkezeti ismeretek, látványtervezés gyakorlat.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-70 kredit

differenciált szakmai ismeretek:40-60 kredit

választható szakirányok:
- színházi látványtervező dramaturgia, drámatörténet, színházépítészet - színpadtechnika elmélet, színpadtechnika gyakorlat, világítástechnika, világítástervezés, számítógépes tervezés, kommunikációs gyakorlat, színházi látványtervezés gyakorlat, színházi gazdasági, menedzsment ismeretek, szakmai gyakorlat (külső), színházi látványtervezői zárógyakorlat;
- mozgókép látványtervező filmdramaturgia és forgatókönyv ismeretek, remake-elmélet és gyakorlat, helyszínek differenciált használata, TV-játék gyakorlat, virtuális tér tervezése, számítógépes tervezés, kommunikációs gyakorlat, látványtervezés gyakorlat, szakmai gyakorlat (külső), mozgókép menedzsment és jog, mozgókép látványtervezői zárógyakorlat;

diplomamunka: 10 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat hazai filmforgatásokon vagy tv-stúdiókban vagy egy színházi produkcióban végzett minimum hathetes szakmai munka.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: szabadkézi rajz, műszaki alapismeretek, műszaki ábrázolás, filmtörténet, színháztörténet, dramaturgia, kultúrtörténet, mozgóképtechnika-elmélet, kompozíció, dramaturgia, operatőri ismeretek, filmtechnikai ismeretek, képelemzés, írásgyakorlat.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.