bezárás

Restaurátorművész mesterképzési szak, egységes, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: restaurátorművész (Art Restoration)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles restaurátorművész (szakirány megjelölésével)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Art Restorer (Specialized in Painting, Wooden Sculpture, Stone Sculpture, Furniture and Wooden Objects, Goldsmith and Metall Objects, Paper and Leather Objects, Textil and Leather Objects, Silicouse Objects)
 • választható szakirány: képzőművészet (festő-, faszobrász-, kőszobrász), valamint iparművészet (papír-bőr, textil-bőr, szilikát, fém-ötvös, fa-bútor) (Fine Arts: Painting, Wooden Sculpture, Stone Sculpture;, Applied Arts: Paper-Leather, Textile-Leather, Silicate Metal-Goldsmith, Wood-Furniture)

3. Képzési terület: művészet, képzőművészet


4. Képzési idő félévekben: 10 félév


5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit


5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit


5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit


5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit


5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit


5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


6. A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan restaurátorművészek képzése, akik ismerik a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A végzettek a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatában képesek a szakiránynak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a restaurálásban alkalmazott anyagokat és módszereket,
 • a műemléki és múzeumi, műtárgyvédelmi feladatokat,
 • az alkalmazott művészi és technológiai eljárásokat,
 • a restaurálásban alkalmazott speciális fizikai, kémiai vizsgálatokat és az eredmények kiértékelésének módszereit,
 • a művészeti és természettudományos ismeretekre épülő szakmai tervezés és megvalósítás módszereit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a korszerű restaurálás manuális feladatainak elvégzésére,
 • speciális fizikai, kémiai vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére,
 • ábrázolásra és megjelenítésre egy adott készítéstechnika és stílus ismeretének birtokában,
 • a választott szakiránynak megfelelő egyedi feladatok elvégzésére,
 • szakmai tervezésre és kivitelezésre,
 • önálló restaurátori tevékenység és kutatómunka végzésére, valamint ezek dokumentálására,
 • az alkalmazott művészi és technológiai eljárások magas szintű művelésére,
 • a műtárgyak konzerválására szolgáló múzeumi környezet ellenőrzésére és megteremtésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • szorgalom,
 • kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • információ feldolgozási képesség,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • precizitás,
 • felelősségtudat, etikus magatartás,
 • összehasonlító, rendszerező kritikai érzék,
 • önálló ítélőképesség,
 • kifinomult arányérzék,
 • kognitív, kísérletező hozzáállás,
 • esztétikai érzék,
 • kifinomult térlátás,
 • jó kézügyesség,
 • rajzi és mintázási készség.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:


7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [festészeti technikák, készítéstechnikák, művészeti anatómia és térábrázolás, (általános)művészettörténet, művészeti geometria], filozófiai ismeretek, építészet, valamint munkavédelem.


7.2 Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, anyagtan, fizika, kémia, műemlékvédelem, múzeológia, művelődéstörténet.


8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.


9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.