bezárás

Szobrászművész mesterképzési szak, egységes, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: szobrászművész (Sculpture)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles szobrászművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sculptor

3. Képzési terület: művészet, képzőművészet


4. Képzési idő félévekben: 10 félév


5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit


5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit


5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit


5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit


5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditérték: 42 kredit


5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szobrászati tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására. A végzettek ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. A vizuális kommunikáció terén alkotó olyan szobrászművészek, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat,
 • a korszerű és a klasszikus alapokra épített technikai készségek mesterségbeli és esztétikai elemeit,
 • a térplasztika, kisplasztika, relief, érem, plakett kivitelezési technikáit,
 • a gipsz, terrakotta, fa, kő, fém öntési és domborítási módszereit,
 • az elektronikus többdimenziós tervezési és installálási módszereket,
 • a szobrászati tér- és környezetszervezési, építészeti, díszítőművészeti eljárásokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igények elemzésére,
 • szobrászati tervező és kivitelező munka végzésére,
 • magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • - kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • - esztétikai érzék,
 • - intuíció és módszeresség,
 • - kifinomult arányérzék,
 • - szuverén látásmód,
 • - rendszerező kritikai érzék,
 • - önálló ítélőképesség,
 • - a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • - kifinomult térlátás,
 • - jó kézügyesség,
 • - rajzi és mintázási készség.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:


7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [szobrászat történet, művészeti anatómia és térábrázolás, (általános) művészettörténet, művészeti geometria], filozófiai ismeretek, irodalom, valamint munkavédelem.


7.2. Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet, építészet, művészetpszichológia, építészet, kortársművészet.


8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.


9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mintatanterv