bezárás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Budapest arculati koncepció fejlesztésére

2020. április 1.

1. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

1.1. Koncepció

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kiíró) nyílt pályázatot hirdet, melynek célja Budapest meglévő grafikai arculatának továbbfejlesztése, illetve kiegészítése. A pályázatban való részvételben elsősorban a szakirányú művészeti felsőoktatásban tanuló hallgatókra, illetve a tervezőgrafikát hivatásszerűen folytató szakemberekre számítunk.

Az új budapesti városvezetés kiemelt célja, hogy az itt élők mindennapi életét segítő, XXI. századi szolgáltatásokat nyújtson, Budapestet modern, innovatív világváros szintjére emelje. Ehhez szükséges egy megújított arculat létrehozása, amely egységes megjelenést biztosít a város saját- és céges felületeinek.

Budapestnek néhány évvel ezelőtt készült új arculata (lásd: https://drive.google.com/drive/folders/1lpB8vnYl7Zpxnn-LWP5zA00R0HAFyKu_), így jelen pályázatnak nem célja annak teljes lecserélése. Célunk, inkább ennek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy frissebb, a digitális világra jobban alkalmazható, sokféle funkcióhoz jól illeszkedő, rugalmasan alkalmazható vizuális rendszer jöjjön létre. A pályázatra tehát a jelenleg érvényes színeket és formákat alapul vevő koncepciókat várunk, így tudnánk ugyanis megőrizni a folytonosságot, és létrehozni egy modern, izgalmas arculatot.

Mivel Budapest Főváros Önkormányzata több tucat saját céggel rendelkezik  (pl. FKF, Fővárosi Állat és Növénykert, Csatornázási Művek, stb. lásd: https://drive.google.com/file/d/1MQzfYMThooNIFZAwqrp-_9-cWb5dMloN/view), a kiíró célja, hogy létrejöjjön egy a városhoz köthető ernyődizájn. Célunk egy moduláris dizájnkészletet bevezetése, amelynek segítségével a város tulajdonában lévő cégek és kommunikációs felületek olyan arculatot kapnak, amelyről azonnal felismerhető, hogy budapesti kötődésű entitásokról van szó, azonban a színek és formák variálhatósága lehetőséget ad az egyes cégeknek saját, egyéni arculatra. Így a különböző szervezetek megjelenése egymásra reflektál, így koherens módon támogatja a közös fővárosi brandet.

1.2. Üzenet

A város nemcsak egy közösségi tér, hanem egy olyan élő közeg, amelynek sokszínű lehetőségeit, programjait, kulturális életét, közösségi megmozdulásait, a Duna központi szerepét ki lehet, és ki is kell használni, ezeket bemutatni. Budapest egy élhető város, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet. Célunk Budapest, mint összekötő, elfogadó és támogató város imázsának erősítése, valamint a várost közelebb hozni a lakossághoz, a helyieket és idelátogatókat eligazítani.

Webes megjelenés – budapest.hu

Az új arculatot első helyen a digitális térben szeretnénk alkalmazni, mivel a Főváros célja egy olyan digitális ökoszisztéma létrehozása, amelyben a lakosok és az önkormányzat gyorsan, kényelmesen és szolgáltató módon tud kommunikálni. A Budapest Főváros Önkormányzata üzemeltetésében és szerkesztésében működő www.budapest.hu weboldal, egyrészt a lakosságot hivatott tájékoztatni minden Budapestet érintő közérdekű és aktuális ügyről, másrészt minden egyéb színes és érdekes fővárosi eseményről, legyen szó kulturális, városépítészeti, oktatásügyi vagy sport stb. tematikáról.

A városmárkázás elsődleges célja, hogy a budapestiekben és az idelátogatókban egyaránt tudatosuljon: Budapest attraktív, biztonságos és élhető város. Hiteles tájékoztatással és a mai trendeknek megfelelő weboldal segítségével Budapest még versenyképesebbé válik mind a hazai, mind a nemzetközi megítélés szintjén, ezért kiemelten fontos, hogy az interneten milyen arcát mutatjuk meg.

1.3. Feladat:
Koncepciótervek Budapest ernyődesignjának kialakítására – moduláris dizájnkészlet tervezésére

Kommunikációs elvárások

 • figyelemfelkeltő
 • fiatal, mai, friss
 • letisztult, egyszerű és átlátható megoldások
 • olyan vizuális készlet, amely variálható, aminek köszönhetően több honlap is elkészíthető

Célcsoport

 • budapesti lakosok – szóljon minden korosztályhoz
 • megszólítja a fiatalokat és a középkorúakat
 • ugyanakkor nem idegeníti el az idősebb generációkat sem

Kötelezően felhasználandó grafikai elemek (a Budapest brand arculati kézikönyvben szabályozott módon)

 • Budapest embléma
 • arculati színek
 • arculati betűtípusok

A pályázat tartalmi követelményei (beadandó elemek)

 • a koncepcióterv, amely tartalmazza a meglévő elemekre épülő, azt továbbfejlesztő arculati rendszer sajátosságait, az építkezés formai és tartalmi elemeit
 • rövid leírás, mely bemutatja a koncepció gondolati hátterét (max. 3000 karakter)
 • weboldal terv (budapest.hu)
  • nyitó oldal
  • 3 db aloldal
 • plakátterv

2. A PÁLYÁZAT MENETE

2.1. A pályázat kiírója és lebonyolítója

A pályázat kiírója és lebonyolítója a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.; Cg. 01-09-207720; adószáma: 25311637-2-41; továbbiakban: Kiíró)

2.2. Pályázók köre, részvétel feltételei:

A pályázaton jogi-, illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben:

- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

- a pályázatát benyújtotta,

- a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, és

- az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.

2.3. Kizáró okok:

- ha a Pályázó nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt átláthatóság követelményének; vagy

- ha a Pályázó csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési eljárás, vagy bármilyen megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt áll, továbbá végrehajtási eljárás van ellene folyamatban; vagy

- ha a Pályázóval szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így:

- ha a Pályázó Kiíró munkavállalója, a zsűri tagja, vagy Kiíró munkavállalójának, illetőleg a zsűri tagjának a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1-2. pontja szerinti hozzátartozója és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa).

- ha a Pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezek hozzátartozója a zsűri tagja, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amellyel a zsűri bármely tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Pályázó az átláthatóságról és az összeférhetetlenségről a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt dokumentum kitöltésével köteles nyilatkozni.

2.4. Kizárásra kerül a Pályázó, amennyiben:

- a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg; vagy

- a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy

- a Pályázóval szemben kizáró ok áll fenn;

- a Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl.

2.5. Kérdések és válaszok

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító kérdéseik megtételére videókonferencián, illetve emailen keresztül. A konferencia időpontja 2020. április 7-e 14 óra. Részvételi szándékot és a kérdéseket a berkes.orsolya@bpva.hu elektronikus levelezési címen keresztül kell jelezni. Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 3 munkanapon belül köteles válaszolni.

2.6. Leadási határidő, eredményhirdetés

A pályaművek benyújtása:

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 28., 24:00 óra (beérkezési határidő).

A pályázat leadása az info@bpva.hu e-mail címre küldött vektorgrafikus PDF formátumú dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.

A pályázatok kötelező mellékletei és formai követelmény:

- Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat (ld. a jelen pályázati kiírás 1.sz. melléklete)

- Pályázati nyilatkozat (ld. a jelen pályázati kiírás 2.sz. melléklete)

- Titoktartási nyilatkozat (ld. a jelen pályázati kiírás 3.sz. melléklete)

- Pályamű vektorgrafikus PDF formátumban és/vagy internetes tárhely elérési útvonal megjelöléssel; összefűzött lapokon mutatja be a koncepciót. A lapok formátuma: fekvő A4. A dokumentum file-mérete ne haladja meg a 10 Mb-ot.


Egy pályázó több alternatív tervet is benyújthat, kérjük azonban, hogy ezek egymástól független külön-külön dokumentumban legyenek beküldve.

Amennyiben Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában nyújtja be a pályázatát, vagy a pályázat bármely mellékletét, a Kiíró benyújtási határidőt követően 5 munkanapon belül a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a Pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.

2.7. A pályaművek értékelése

Kizárólag azon pályaművek kerülnek értékelésre a szakmai zsűri által, amelyek a jelen felhívás 2.6. pontjában meghatározott határidőt megelőzően, szabályosan beérkeznek a Kiíró által megjelölt e-mail címre.

Az elbírálás menete és szempontjai

A beadott, érvényes koncepciókat egy 6 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok figyelembevételével:

 • a kiírásban megfogalmazott célok és szempontok érvényesülése
 • előnyt jelent a progresszív, lendületet sugárzó megjelenés
 • a terv alkalmazhatósága, rendszerben való átgondoltsága
 • az esztétikai minőség

A zsűri tagjai

 • Vargha Balázs - MOME Tervezőgrafika tanszékvezető
 • Bérczi Linda - Budapest Art Week alapító
 • Gellért Emese - MEMO Communications, kreatív
 • Pál Zsombor - Kreatív magazin, főszerkesztő
 • Faix Csaba – BVA Nonprofit Kft. / Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezető
 • Kerpel-Fronius Gábor - Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes

A zsűri a hiányos, vagy érvénytelen pályázatokat a bírálatból kizárhatja.

A szakmai zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:

 • A pályamű mennyire valósítja meg a Kiíró céljait;
 • A pályamű eredetisége, kreativitása, újszerűsége;
 • A pályamű kivitelezése, minősége mennyire felel meg a Kiíró elvárásainak;
 • A pályázati anyag integráltságában megfelelő-e (arculat és rendezvény összhangja).

2.8. A nyertes pályamű

A zsűri 2020. május 5. napjáig választja ki az 1. helyezett nyertes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró értesíti. A Kiírónak lehetősége van a beadott munkákat nyilvánosan is bemutatni.

A Kiíró – az 1. helyezett nyertes pályamű felhasználási jogainak megszerzése érdekében – az 1. helyezett nyertes pályázóval felhasználási szerződést köt, a Kiíró által meghatározott feltételek szerint.

2.9. A pályázat díjazása

A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka nettó 850.000.- forint díjazásban részesül, amely magában foglalja a tervek Kiíró számára korlátlan felhasználási jogának díját. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat lezárulta után a nyertes terv szerzőjével szerződést kössön a további munkálatok elvégzésére. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve után válik jogosulttá.

Jogi személy esetén a nettó érték alatt az Áfa nélküli összeg értendő.

Természetes személy esetén az SZJA és járulékok nélküli összeg értendő.

3. JOGI TUDNIVALÓK

Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.1. Saját szellemi termék

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

3.2. Szerzői és felhasználói jogok

Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a díjazott pályaművekben szereplő szellemi alkotások vonatkozásában a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is – felhasználási jogot szerez. A díjazás a felhasználási jogok ellenértékét teljes egészében magában foglalja. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett kizárólagosan jogosult különösen a műveket átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni, bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegy-lajstromozási eljárást kezdeményezni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a díjazásban nem részesített pályázati munkákat is sajtókommunikációs célból szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza, többszörözze, nyilvánossághoz közvetítse, avagy abból kiállítást szervezzen.

Nyertes Pályázó vállalja, hogy a Pályaműnek, mint koncepciónak a Kiíró által a végleges arculat kialakítása érdekében a megkívánt módon történő átdolgozása érdekében a Kiíróval vagy bármelyikük által kijelölt harmadik személlyel együttműködik. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kiíró a művet a logójaként, illetve arculati megjelenésének bármely elemeként felhasználja, úgy ezt a felhasználási módot olyan jellegűnek tekintik, amelynek során a szerző részéről névfeltüntetéshez való jog nem gyakorolható.

3.3. Adatkezelés, adatvédelem

A Pályázó a pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a Kiíró Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában[1] foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR- rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció, továbbá a szerződéskötéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt, valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek – (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok- hozzájárulása.

A Kiíró gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiíró biztosítja a Pályázót, hogy adatai semmilyen más célra – ide nem értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési jogát – nem kerülnek felhasználásra. A Kiíró lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelmét az email címre jogosult elküldeni.

3.4. Egyéb

A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben a Kiíró nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a zsűri mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag az eredményhirdetés előtt jogosult visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat
 2. sz. melléklet: Pályázati nyilatkozat
 3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
 4. sz. melléklet: Budapest logók

FINAL_Palyazati_felhivas_Budapest_arculati_koncepcio_20200401.docx


[1] http://enbudapestem.hu/wp-content/uploads/2020/02/II.-14.-BVA-Nonprofit-Kft.-Adatkezel%C3%A9si-%C3%A9s-adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat.pdf

/einfoszab.budapest.hu/

 

Pályázat

Open call 2021

The deadline for the competition submissions is May 31, 2021.

2021. május 11.

Artist in residence 2022 in Krems an der Donau, Austria

határidő: 2021. május 30.

2021. május 06.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA

A PÁYÁZATI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABÍTVA:
2021. május 14-én (péntek) éjfél

2021. május 05.

Pályázati felhívás művészeti ösztöndíjak elnyerésére

A pályázat beadásának határideje: 2021. május 19.

2021. május 05.

Pályázat kortárs művész alkotótelepen való részvétel elnyerésére

Jelentkezési határidő: 2021. június 11.

2021. május 05.

PÁLYÁZAT – levéltáros és könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 20.

2021. május 05.

PÁLYÁZAT – humánpolitikai előadó (ügyintéző) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 20.

2021. május 05.

PÁLYÁZAT – jogi előadó (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

2021. május 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

Jelentkezési határidő: 2021.május 31.

2021. május 04.

A MI dönt[ésünk]? MI2040

Pályázati időszak: 2021. április 15. – május 23.

2021. május 04.

MÉK – Az épített környezet szépségei fotópályázat - 2021

Benyújtási határidő: 2021. 05. 25. 24:00 óra.

2021. május 04.

KÖZÖS ÉRTÉKEINK

2021. május 03.

Magyar szemmel fotópályázat – felhívás

Beküldési határidő: 2021. május 23.

2021. április 30.

Pályázati Felhívás - Godot Art Fair 2021

A pályázatok beküldési határideje: 2021. július 11. 12.00 óra

2021. április 27.