bezárás

RE _ CREATION! alkotói pályázat

Szemetesünk tartalma rengeteget árul el szokásainkról, ízlésünkről, körülményeinkről. De mi lenne, ha inkább az árulkodna rólunk, milyen kevés szemetet termelünk? Értelmezzük újra a hulladék fogalmát a művészet segítségével! Egyénileg vagy csoportosan megmutathatod, hogy műanyag, papír- és fémhulladék, valamint a használt írószerek felhasználásával milyen napjaink környezeti problémáira reflektáló, impozáns, szembeötlő, magas művészeti értékű alkotást készítenél!

A Budapest Bank év végén kiemelt figyelmet szentel a műanyag, papír- és fémhulladék, valamint a használt írószerek gyűjtésére, melyek alkotói pályázatunk keretében látványos installációként éledhetnek újjá a bank fővárosi központjában.

Ha szívügyed a környezetvédelem, jelentkezz egyénileg vagy csoportosan pályázatunkra, és mutasd meg, hogyan készítenél a fent felsorolt négy hulladékcsoport felhasználásával napjaink környezeti problémáira reflektáló, impozáns, szembeötlő, magas művészeti értékű alkotást! A pályázat hívószavai: haladás, jövő, sokszínűség, lendület.

A pályázat nyertese 750.000 forintos fődíjban részesülhet!

JELENTKEZÉS:

 • portfólióval és szakmai önéletrajzzal a tervezett, maxiumum 4m x 4m alapterületű, kinti időjárási viszonyoknak is helytálló, biztonságos szerkezetű mű koncepciójával, látványtervével
 • az e-mail címen “BUDAPEST BANK – RE_CREATION!” megjelöléssel.
 • A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. február 15. éjfél

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK 

 • A Pályázat kiírója a Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: 01-10-041037; adószám: 10196445-4-44; a továbbiakban: „Budapest Bank”), valamint a HYBRID ART MANAGEMENT Kft. (székhely: 8274 Köveskál, Városkút utca 15.; cégjegyzékszám: 19-09-507986; adószám: 13421540-2-19; a továbbiakban: „HYBRID ART”), a pályázat egyes részeinek a lebonyolítója pedig szintén a HYBRID ART MANAGEMENT Kft. (a továbbiakban a Felek együtt: „Kiírók”).
 • A Pályázatot a HYBRID ART részére kell benyújtani, melynek módja és egyéb részletei a fentebb elérhető.
 • A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki
  • vállalkozik arra, hogy a Kiírók által rendelkezésre bocsátott alapanyagokból, az eredményhirdetéstől számított 45 napon belül elkészít egy szobrot; és
  • a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
  • hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, leadott látványtervek) nyilvánosságra hozatalához, valamint elmúlt 18 éves
 • A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiírók részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.
 • A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiírókkal szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiírók helyébe lépjen és a Kiírók az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljenek.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiírók és a zsűritagok döntésének. A Kiírók felhatalmazzák a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat.
 • A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.
 • A zsűri döntése alapján, a nyertes pályázó, a szobor jelen kiírás szerinti elkészítését követően, az elvégzett munka ellenértékeként, bruttó 750.000,- Ft összegű díjazásban részesül.
 • A Kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárják. A zsűri és a Kiírók döntése ellen kifogásnak helye nincs. A pályázat Kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiírók további térítés nélkül, költségmentesen használhatják.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiírók a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket és  szöveget) a pályázat és saját maga, valamint a Kiírók promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatják, így többek között nyilvánosságra hozhatják, nyilvános előadáson felhasználhatják (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetíthetik (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatják.
 • A Kiírók részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiírók referenciaként használják a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.
 • A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírói csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel. A pályázók, a pályázatuk beküldésével elfogadják a Budapest Bank alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat: https://www.budapestbank.hu/maganszemelyek/regisztracio-adatkezeles
 • A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiírók által felkért szakmai zsűri jogosult.
 • A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírókat egyetlen pályázat elfogadására sem.
 • Jelen pályázati felhívás a Kiírókra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.
 • A Kiírók nem tesznek a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.
 • A pályázat elkészítésével, a Kiírók részére való eljuttatásával és a Kiírókkal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiírók semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelősek a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.
 • A pályázók sem a Kiírók, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

palyazatok.org

Pályázat

FRESH MEAT OPEN CALL

beküldési határidő: 2021. 01. 21.

2021. január 13.

RE _ CREATION! alkotói pályázat

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. február 15. éjfél

2021. január 13.

BRICK – Call for Art Residencies

Till April 16th

2021. január 11.

EGY HAGYOMÁNY ÚJRAÉLESZTÉSE – Országos Kerámiaművészeti Biennálé

A pályázati jelentkezési lap és a képanyagok beérkezésének határideje: 2021. február 28. éjfél

2021. január 08.

Pázmány 450 alkotói pályázat

A pályaművek leadásának határideje: 2021. március 1.

2021. január 08.

PÁLYÁZAT – a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2021. január 29. (14:00) -ig

2021. január 07.

GEO 2035 - a világ 15 év múlva

Beküldési határidő: 2021. február 7.

2021. január 06.

FELHÍVÁS Pályázat benyújtására – HAJÓS ALFRÉD EMLÉKSZOBOR elkészítésére vonatkozóan

A pályázati dokumentáció leadásának határideje: 2021. március 28., 16:00

2021. január 04.

Emlékezet a valós és virtuális köztérben

Beadási határidő: 2021. január 18.

2020. december 23.

Budapesti Illusztrációs Fesztivál 2. évfordulós pályázat

Beadási határidő 2021. augusztus 30.

2020. december 22.

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. (szerda) 24.00 óráig!

2020. december 22.

Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 19., 24:00

2020. december 21.

POSZTRGRADUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG BRAZÍLIÁBA

A pályázati anyagokat 2021. január 18-ig lehet elektronikus úton beküldeni.

2020. december 17.

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2021 pályázati felhívás

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2021. július 30.

2020. december 14.

AZ ÉV MÚZEUMA 2021 pályázati felhívás

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 17.

2020. december 14.