bezárás

Vizuális művészet alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: vizuális művészet (Visual Art)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: vizuális művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Visual Artist

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan képzőművészek képzése, akik a transzdiszciplináris képzés során autonóm gondolkodással rendelkező művészekké válnak, akik gondolkodási metodikájukból adódóan elsősorban a kortárs jelenségekre való vizuális reflexiók megfogalmazására koncentrálva fejtik ki tevékenységüket. Képesek a gondolati absztrakcióból kiindulva a képzőművészeti eszköztár legszélesebb körben történő komplex használatára, képesek szakértelmükkel elősegíteni a vizuális környezet igényesebbé válását. Az alkotó a munkájuk során birtokában van azoknak a technikai, anyaghasználati ismereteknek, amelyekkel képessé válnak arra, hogy ötleteikhez, intuícióikhoz a leginkább adekvát eszközt és módszert találják meg a műalkotások elkészítéséhez. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A vizuális művést
a)
tudása
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az európai képzőművészet főbb elméleteiről, stíluskorszakairól, műfajairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól.
- Megérti az alkotói folyamatát segítő képzőművészeti, művészettörténeti, művészetelméleti analógiákat.
- Azonosítja az adott vizuális jelenség síkban és térben való kifejezéséhez adekvát képzőművészeti technikát, anyagot, kifejezési eszközt és módot.
- Ismeri az európai összművészeti jelenségek történeti és kortárs eredményeit.
- Átfogó ismerete van a kulturális különbségekből adódó eltérésekről a képzőművészet területén.
- Ismeri a képzőművészetben megjelenő különböző technikákat (rajzi, festészeti, grafikai, szobrászati, installációs módszerek, mediális technikák, eljárások és anyaghasználat) és ezek alkalmazásának alapvető elveit, amelyek szükségesek az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe való belépéshez.
- Képes kreatív problémák megoldására az általa választott képzőművészeti tevékenység közben, beleértve a kutatást és a technikai, esztétikai és koncepcionális tudás szintézisét is.
- Professzionálisan kifejezi a saját műalkotásain keresztül a gondolatait, elképzeléseit és érzéseit.
- Rendelkezik releváns véleménnyel a saját területén készült műalkotásokról, beleértve saját művét is; kritikai érzéke finom és szofisztikált; felhasználja a szakma terminológiáját.
- Tájékozott a kutatási módszertanokban, ismeri a szakmai forrásgyűjtés lehetőségeit.
- Felismeri egy adott alkotói gyakorlat eredetiségét, művészettörténeti jelentőségét.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet európai intézményeiről és azok működéséről, kulturális menedzsment és művészeti marketing tevékenységéről.
- Tisztában van a 21. századi normáknak és szokásoknak megfelelő alapvető etikai és szerzői jogi kérdésekkel.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészeti angol szaknyelv területén.

b) képességei
- Alapvető képességekkel rendelkezik, melyeket képzőművészeti, alkotói gyakorlata során önállóan, tudatosan és kreatív módon alkalmaz, és melyek révén képes az európai hagyományokból fakadó konvenciók és kérdésfelvetések azonosítására.
- Tanulmányai során szerzett alapszintű tapasztalataira támaszkodva képes a vizuális művészetek befogadására, új alkotások létrehozására.
- Képzőművészeti elképzeléseinek megvalósításához képes korszerű technológiákat felhasználni.
- Alapszinten képes használni képzőművészeti tevékenysége alapjául szolgáló - a saját tradícióiból eredő, és az európai művészet kínálta - technikákat, anyagi és információs forrásokat, rendelkezik az európai tradíció alapvető rajzi ábrázolási módszertanával és kifejezőeszközeivel, valamint képes használni az alkotói tevékenységében a festészet, szobrászat, grafika, fotó, installációs művészet, szcenográfia, intermédia művészeti eszköztárát, technikáit.
- Képes felismerni képzőművészeti tevékenységének infrastrukturális és anyagi szükségleteit, valamint művei megvalósításának feltételrendszerét, ezek alapján tervezi és valósítja meg alkotásait.
- Képes felmérni, hogy alkotását az adott kultúra esztétikai konvenciói és etikai szabályai szerint fogják megítélni, és ezt tevékenysége során figyelembe veszi.

c) attitűdje
- Alapvető ismereteire támaszkodva kritikai megértéssel viszonyul a kortárs képzőművészeti alkotásokhoz. Ezt a tudását folyamatosan és tudatosan továbbfejleszti.
- Nyitott az európai, és azon belül a magyar kortárs képzőművészeti alkotások kifejezési eszközeinek és módszereinek feltérképezésére; az így szerzett ismereteit kreatívan építi be az alkotófolyamatba.
- Nyitott a társművészetek és minden olyan szakterület felé, melyek gazdagítják és adekváttá tehetik képzőművészeti elképzeléseinek megjelenítését; az együttműködésben megvalósuló alkotómunkában konstruktív, hatékony kommunikációra képes.
- Szem előtt tartja a kortárs képzőművészet társadalmi beágyazottságát, alkotásaival érzékenyen reflektál a társadalmi kihívásokra.
- A magyar művészet nemzetközi hírnevét értő módon terjeszti mind a szakmai, mind a szélesebb közönség számára.
- Szakmája etikai normái iránt elkötelezett és azokat betartja.

d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai orientációja kialakult; kultúrkörének és az európai tradíciónak ötvözetéből önálló eszmeiségű vizuális műveket alkot.
- Részt vesz projektekben, kiállításokon szerepel.
- Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.
- Tisztában van vele, hogy képzőművészként közéleti szerepet vállal, szűkebb és tágabb közösségekre hatással van.
- Képzőművészi munkásságáról szóban és írásban is felelősségteljesen kommunikál.
- Felelősen vesz részt a felnövekvő generáció vizuális kultúrájának alakításában.
- Ismeri az etikai és jogi szabályait az információs és kommunikációs eszközök használatának, amelyeket érvényesít a kutatás, alkotás, kreatív eszmék kommunikálása, információgyűjtés és virtuális jelenlét során.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- képzőművészet (gyakorlati, technikai vonatkozásai) 80-95 kredit (ebből 10 kredit a diplomamunkához rendelt kredit);
- szabadkézi rajz, képi és plasztikai ábrázolás, művészeti anatómia 30-45 kredit;
- szakelmélet: művészettörténet, kultúratörténet 30-40 kredit;
- szakmai prezentáció 8-12 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat két alkalommal egy hetes művésztelepi, alkotóműhelyi gyakorlat vagy kreatív műhelyek, laborok, alkotói műtermek, stúdiók által szervezett projektekben való részvétel.

8.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzés a különböző kultúrkörökből érkező külföldi hallgatók részvételével angol nyelven is indítható.