bezárás

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek (Contemporary Art Theory and Curatorial Studies)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
- szakképzettség: okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies

3. Képzési terület: művészet

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a művészet képzési területről a képzőművészet-elmélet, a designkultúra, a művészetelmélet alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet és esztétika specializációja.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméleti ismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. A kortárs művészeti szakíró és kurátor
a)
tudása
- Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a kortárs képzőművészetben zajló folyamatokról, aktív szakmai tevékenységét (intézményi stratégia kialakítása, kiállítás létrehozása, tanulmányok publikálása) ennek szellemében végzi.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet terén végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, a tevékenységéhez nélkülözhetetlen nagyobb európai archívumok és adatbázisok használatáról.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik az eltérő alkotói gyakorlatokról. Behatóan ismeri, hogy hogyan kell az aktív tevékenységet folytató művészek munkáit hazai, valamint nemzetközi kortárs művészeti kontextusban elhelyezni.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a vizuális művészetek 19-20. századi történetéről, különös tekintettel a modernizmus, az avantgárd, illetve a későmodern tendenciák esztétikai, intézmény-kritikai, társadalom- és ideológiatörténeti vonatkozásairól. Ismeri a hazai és az egyetemes művészettörténet korszakait, tendenciáit, alapműveit.
- Specializált ismeretekkel rendelkezik a művészetelmélet főbb alapelveinek, irányzatainak, iskoláinak, fontosabb tanulmányainak részterületeiről.
- Ismeri a közelmúlt és a jelen fontosabb, korszakváltó kiállításait, kurátori alapelveit, intézményeit és a nagyobb hazai és nemzetközi művészeti gyűjtemények anyagát.
- Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet illetve a kulturális intézményrendszerek működéséről.
- Magas szinten ismeri a képzőművészetre vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat.

b) képességei
- Képes a szakmai tevékenysége során tudatos és alapos szakmai munkára, kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben, tanulmányai során elsajátított kurátori ismereteit adekvát módon, az adott kontextushoz igazodva használni.
- Alkotó módon képes használni felhalmozott tudásanyagát, az új ismereteket a tanult módokon analizálja, feldolgozza, használja, és az adott helyzetre átalakítja, ezáltal képes új kurátori, művészetértelmezési narratívát teremteni.
- Kurátori tevékenysége során felmerülő elméleti és gyakorlati kérdésekhez alkotó módon képes használni a nagyobb európai képzőművészeti archívumokat és adatbázisokat.
- Képes elemző, új szempontokat felvető, publikációképes, kifinomult ítélőképességéről bizonyságot tevő kortárs képzőművészetet értelmező műkritikák, kiállítás-kritikák, nagyobb tanulmányok, kurátori koncepciók megírására.
- Képes a komplex hazai és nemzetközi kutatások, kiállítások, események kezdeményezésére, ezek kreatív koncepciójának kidolgozására, a megfelelő körülmények megteremtésének érdekében hatékony kommunikációra és autonóm elképzeléseinek vitaképes képviseletére; kutatásokhoz kapcsolódó elméleti, történeti tanulmányok megírására.
- Képes művészeti projektek szakmai, jogi és etikai szempontok szerinti felelős irányítására, ismerve a szervezés, az intézményi, a financiális és a jogi hátteret, valamint a pályázás, a rendezés, a technikai lebonyolítás, illetve logisztika, továbbá a kommunikáció és a sajtókapcsolatok menedzselését.

c) attitűdje
- Aktívan fogadja be az új ismereteket, módszereket és ezeket felhasználva kreatívan és dinamikusan keresi a megvalósítási lehetőségeket a képzőművészeti kurátorok tevékenységi területén.
- Törekszik arra, hogy alkotó módon vegyen részt művészeti produkciók koncepciójának kialakításában, azok megszervezésében, létrehozásában, és népszerűsítésében.
- Kiforrott kritikai érzékkel, elemző módon viszonyul történeti, valamint kortárs képzőművészeti alkotásokhoz.
- Tudatosan gondolkodik a képzőművészet, illetve saját kurátori tevékenységének társadalmi szerepéről, és ezeknek az igényeknek megfelelően, illetve erre reflektáltan cselekszik.
- Aktívan keresi az együttműködést más szakterületek szereplőivel, szervezőként, irányítóként mások értékrendjét elfogadva valósítja meg autonóm kurátori elképzeléseit.
- Társadalmilag érzékeny és elkötelezett; szakmai, kurátori tematikáját ennek jegyében határozza meg.
- Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
- Képzőművészeti, művészetelméleti kérdésekben önálló szakmai véleménye van, ezekből autonóm kurátori koncepciót alkot, amelyet professzionálisan valósít meg.
- Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál képzőművészeti projekteket.
- Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó képzőművészeti alkotások, produkciók társadalmi, a korszellemnek megfelelő kontextusban való megismertetésére és megértetésére.
- Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon, felelősen, a közösség érdekeit szolgálva tevékenykedik.
- Felismeri munkája társadalmi és közösségi hatásait, kurátori tevékenységét a kulturális értékeket szem előtt tartva alakítja ki.
- Elkötelezett szakmája etikai normái iránt.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- kurátori ismeretek: 48-58 kredit
- művészetelmélet: 16-22 kredit
- szakmához kapcsolódó társadalomtudományi ismeretek: 3-6 kredit
- jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek: 12-14 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

9.3. A képzés megkülönböztető speciális jegyek:
A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg

9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a filozófia, a kommunikációelmélet, a társadalomtudomány, a design- és művészettörténet, a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok, a gazdaságtudományok, a művészetek és a design, a művészetközvetítés és a kommunikációtudomány területéről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai során megszerzett szakmai ismeretek alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.