bezárás

PÁLYÁZAT – MKE, Festő Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Festő Tanszék
docensi
álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre:

 • a Tanszék tantervi programja szerint részvétel a hallgatók képzésében.
 • osztályvezető oktatóként a hallgatók szakmai tevékenységének irányítása, művészi kibontakozásuk segítése
 • a műtermi gyakorlathoz kapcsolódóan, annak keretében festészeti ismeretek elméleti és gyakorlati tudás átadása, oktatása.
 • előadások, konzultációk, korrektúrák tartása.
 • a Festő tanszék oktató munkájának szervezésében való részvétel
 • a Festő tanszéken szakdolgozatok témavezetése
 • a Festészethez, mint szakterülethez kötődő szakirodalom alapos ismerete
 • a képzés részét képező művésztelep vezetése
 • a Festészet műtermi munka, Festészet műtermi munka diplomamunka, Festészet művésztelepi gyakorlat,  Diplomaterv készítés, Szakdolgozatírás gyakorlat és diplomamunka, Kortárs művészet tendenciái gyakorlatban és elméletben kurzus oktatása.
 • részvétel az oktatási program korszerűsítésében, önállóan kidolgozza a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatási tervét,
 • a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben,
 • szakmai fejlődésének kiállításokkal, publikációkkal és önálló szakmai kutatómunkával való bizonyítása

Pályázati feltételek:

 • az oktató a magyar képzőművészeti szcénában elismert, önálló művészeti munkássággal rendelkező festőművész, vagy a képzőművészet területéhez köthető vizuálisművész,
 • doktori fokozattal rendelkezik,
 • a művészeti ág, szakterület elismert mestere, vagy kutatója és legalább 12 éves szakmailag elismert alkotó- és kiállító/ publikációs tevékenységgel, és
 • legalább nyolcéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség,
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik,
 • az oktatott művészeti ág egyes műfajainak, technikáinak és kifejezési formáinak magas szintű ismerete, a technikák alkalmazásában mesteri jártasság,
 • művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, hallgatók előtti tekintély, elemző-, korrekciós és értékelő-készség,
 • az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség,
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenységet végzése, idegen nyelven is,
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat,
 • összehasonlító elméleti tájékozottság,
 • művészetének, kutatási területének, szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi festőművészképzésben szerzett oktatói tapasztalat
 • részvétel hazai és nemzetközi rangos művészeti kiállításokon, részvétel publikációs munkákban.
 • eredményes részvétel témavezetőként diákköri konferenciákon (OMDK, OTDK)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozat megszerzését, idegennyelv-tudást és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A rektor a Szenátus által rangsorolt pályázatok közül választva adja ki a docensi kinevezést.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. május 17.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Rövid olaszországi tanulmányutak

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

2022. június 29.

Tayler Patrick – Még egy sor medve…

Megnyitó: 2022. június 25., 15:00
Helyszín: Damjanich János Múzeum, Szolnok
Megtekinthető: 2022. július 25. – augusztus 7.

 

2022. június 24.

A reset után

Megnyitó: 2022. július 8. 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető 2022. július 31-ig.

2022. június 22.

BEST OF DIPLOMA 2022

Megnyitó: 2022. június 25-én, 19:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2022. június 24-július 22.

2022. június 22.

DIPLOMA +

Megnyitó: 2022. június 25. 19.00
Helyszín: MKE-Profil Galéria
Megtekinthető: 2022. június 24 - július 22.

2022. június 22.

Hyper Parallel // Kertész Attila önálló kiállítása

Megnyitó: 2022. 06. 17.,  19:00
Helyszín: LAVOR Collective Art Salon
Megtekithető: 2022.06.17.-2022.07.22.

2022. június 14.

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

2022. június 08.

AZ ARANY MARKÁBAN – VERESPATAK TÖRTÉNETE

Jelentkezési határidő: 2022. július 10.

2022. június 01.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.