bezárás

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Vizuális Művészet tanszékvezető (vezető)
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

határozott, 1 évre szól.

Foglalkoztatás jellege:

Heti 40 órás munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: képviseli a tanszéket az egyetemi testületek és vezetők előtt, továbbá szakmai kérdésekben az Egyetemen kívül; véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseke kezdeményezhet a tanszéket érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben; ellátja a tanszéki értekezlet elnökei teendőit, gondoskodik ezek döntései előkészítéséről, határozatai végrehajtásáról; gondoskodik az Egyetemi testületei határozatainak végrehajtásáról; megszervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék képzési, tudományos és művészeti kutató és egyéb tevékenységét, dönt a tanszék ügyrendjében, illetve az Egyetem más szabályzataiban meghatározott képzési és tudományos kutatómunkájával kapcsolatos kérdésekben; a tanszék költségvetése és a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései alapján dönt a pénzügyi keretek felhasználásáról; irányítja, ellenőrzi és minősíti a tanszék oktatóit, kutatóit; gondoskodik a tanszék működéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításáról, a tanszék munkatársainak megfelelő munkakörülményeiről; gondoskodik a megbízott oktatók felkéréséről és szerződéskötésük előkészítéséről, teljesítésük igazolásáról; támogatást nyújt a tanszék oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak szakmai fejlődéséhez, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről; a szabályzatokban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseletei szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal; a jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint  szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék bevételszerző tevékenységét; a rektor által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden oktató, kutató és tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a rektort kinevezési jogköre gyakorlásában; a kancellár által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden nem oktató, nem kutató és nem tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a kancellárt kinevezési jogköre gyakorlásában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi (MA) végzettség,
 • doktori (DLA) fokozat vagy állami művészeti díj,
 • a képzőművészet terén szerzett, legalább öt év felsőoktatási tapasztalat,
 • legalább három év vezetői tapasztalat,
 • a pályázó szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján legyen alkalmas a Vizuális Művészet Tanszék oktatási, szakma/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységének tanszéki szintű koordinálására, irányítására, szervezésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére és az azokban való aktív közreműködésre,
 • a pályázó legyen képes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezésére, építésére és ápolására,
 • vezetői megbízás ellátására csak az kaphat megbízást, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatokat tanúsító okiratok másolatai,
 • eddigi szakmai munkájának bemutatása, eddigi vezetői tapasztalat hitelt éremlő igazolása,
 • jelentősebb művészeti/tudományos eredményeinek ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs jegyzék,
 • a tanszékvezetői pozíció ellátásával kapcsolatos tervek, a megvalósításra vonatkozó szakmai, vezetői koncepció,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig); csatolni kell a kérelem benyújtását igazoló iratot,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek testületek megismerhetik, ezzel összefüggésben adatait az egyetem kezelheti
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 16-tól tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot: Vizuális művészet Tanszék tanszékvezető, MKE/925-/2022

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a rektor által felkért bizottság értékeli, a Szenátus rangsorolja, a megbízást a rektor adja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

 

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

2022. augusztus 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

2022. augusztus 16.

PÁLYÁZAT – Vizuális Művészet Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.

2022. augusztus 11.

PÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

2022. augusztus 11.

A kert szelleme - Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászhallgatóinak munkáiból az Esernyős Galériában

Megnyitó: 2022. aug. 4., 18:00
Helyszín: Esernyős Galéria
Megtekinthető: 2022. szept. 6-ig.

 

2022. augusztus 02.

PÁLYÁZAT – Az MKE Vizuális Művészet tanszékvezető munkakör ellátására

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

2022. július 29.

PÁLYÁZAT – Az MKE Grafika Tanszék Tervezőgrafika Specializáció egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

2022. július 29.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

2022. július 18.

A Postamúzeum pályázatot hirdet fiatal, pályakezdő művészek számára!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15.

2022. június 01.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.

Apply for our €5000 sustainability scholarship and make the world a better place!

The application period ends on 22 September 2022.

2022. április 07.