Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Hatodik szám    |    p. 235-240.
 

 

ISMERETLEN KÉPEK A XVII—XIX. SZÁZADBÓL

Műtörténelmi kutatásunk, mely sokáig kizárólag középkori és reneszánsz emlékeinknek szentelte figyelmét, újabban egyre nagyobb kedvvel tanulmányozza XVII—XIX. századbeli művészetünket. Az alábbiakban egész sor eddig figyelemre sem méltatott képről emlékezünk meg útbaigazításul azok számára, akik újabb-kori művészetünk történetével foglalkoznak. Szepes, Sáros, Liptó, Árva, Zólyom, Hont, Bars, Túróc s részben Nyitra és Pozsony megyék templomaiban s városházaiban vannak ezek a képek, amelyeket irodalmunk eddig többnyire fel sem említett s amelyek művészi, művelődéstörténeti vagy ikonográfiai tekintetben érdekesek. A sorozatot folytatni fogjuk.

Alsókubin (Árva megye). A plébánián: Tra-noscius plébános vértanúsága, XVIII. századbeli olajfestmény, 133 cm magas, 110 cm széles. Négy kuruc a plébános beleit kiszakítva egy fa körül kergeti, amelyre belei felcsavarodnak. Felirata: A. R. D. Tranoscius Paro-chus Alsókubinensis hoc matirii genere sub Tökölianis Fidem suam confirmavit Anno 1686. 8. Junii.

Alsóorlich (Sáros m.). Ikonosztáz, rokokó stílű, figyelemre méltó egykorú olajfestményekkel a gör. kath. fatemplomban.

Alsószunyava (Szepes m.). A r. katholikus templom főoltárán szép rokokó keretben szobrok között a mindenszentek olajfestésű képe. 1769.

Alsómatyasóc (Liptó m.). A rom. katholikus templomban szép XVII. századbeli főoltár átfestéssel elrontva. Két kisebb rokokó oltár domborművekkel, a jobboldali antependiumán gróf Csáky Mihály Kassán tartott doktori értekezésének tézisei, selyemre nyomtatott nagy allegorikus rézmetszetű képpel, XVII. század.

Aranyosmarót. A plébánián óriási fesmény, a három szent király imádását ábrázolja természetes nagyságú alakokkal, a velencei XVI. századbeli festők stíljében. Felirata: Joh. Smellich F. 1618. A plébániatemplom egyik festménye szent Mihályt ábrázolja Rafael nyomán. Felirata: Hieronimus Piscius Pin. 1723. A főoltár festménye Mária mennybemenetele s egy másik kép, mely páduai szent Antalt ábrázolja, amint a Madonna ölében ülő Krisztust mirtusszal megkoronázza. Murillo hatására vall, XVIII. századbeli; jelzés nélkül.

Bélabánya (Hont megye). A r. katholikus templom raktárában négy óriási olajfestmény, kettő Szent Györgyöt, egy-egy a Madonnát és Szent János apostolt ábrázolja, bányász viseletben ábrázolt imádkozó donátorokkal a XVIII. század végéről és a XIX. század első feléből.

Besztercebánya. A városházán A jó kormányzás, olasz jellegű XVII. századbeli allegorikus festmény. A vármegyeházán az alispáni szobában két XVII. századbeli bibliai tárgyú olajfestmény. A székesegyházban Madonna, Szent Flórián és Szent Mihály olajfestmények rokokó keretben XVIII. sz. Gürtler József kanonok, pápai prelátus házában két XVIII. századbeli olajfestmény.

Bozók (Hont m.). A vár kápolnájában az oltáron olajfestésű hármas kép, szép faragott keretben a XVII. századból.

Börzsöny (Hont megye). Az evang. templomban oltárkép: Noli me tangere, olajfestmény. Jelzése Pesky Pinx, Pest, 1850. A r. kath. bányász-templomban öt XVII. és XVIII. századbeli olajfestmény, faragott keretben.

Breznóbánya (Zólyom megye). A régi piarista templomban három festmény az orgonakarzatról, szent Ceciliát ábrázolja és két angyalt. 1708.

Csábrágváralja (Hont megye). A rom. kath. plébánia templomban XVII. századbeli szárnyas oltár, szárnyai külsején Mária és Szent János olajfestésű alakjával, belsején Krisztus feltámadása és a kereszthordozás domborművű képével. Szekrényében fából faragott Passió-jelvények, méretei 84 cm széles, 98 cm magas, 28 cm mély. Szent Ágoston, olajfestmény a várból XVII. század, szép, de igen rossz karban.

Dubova (Sáros megye). A gör. kath. templomban rokokó stílű ikonosztáz szép olajfestményekkel. XVIII. század.

Dubravica (Zólyom megye). R. katholikus templom Benkovics plébános olaj festésű képe, alsó részén tájkép ölén a plébánost sírját ásva ábrázolja, miközban egy kuruc pallosával feje fölé sújt. A kép felirata: V. P. loannes Benkovics e Seminano Archidiocesis Strigonien-sis Stephano régis Parochus Libetbanensis in ódium Fidei ab Haereticis occisis ao. 1681. A kép a besztercebányai múzeumban van.

Eperjes (Sáros megye). Római katholikus plébánia-templomban. A szent sír kápolnájában a Salvator mundit embernyi nagyságban ábrázoló festmény 1522-ből szép rokokó keretben, ismételten átfestve, mely műveletekről a képen feliratok szólnak. A déli hajóban oszlopos keretben szent Mártont van Dyck nyomán lóháton ábrázoló szép nagy olajfestmény. Pesky pinx. Pest. 1842.

Eperjes. A ferenciek templomában a főoltárt 1724-ben Kapy Klára adományából készítették s 1732-ben Streczius Ferenc pre-stans sculptor fejezte be. 1755-ben 2600 remisi forint árán megaranyozták. 1873-ban leégett. (História de ortu et progressu Provinciáé S. S. Salvatoris in Hungária 1758.)

Eperjes. A városházán kettős arckép olajfestmény a következő feliratokkal: Andreas Horváth 29 Jahr alt, Susanna Horvathin 49 Jahr alt. Heint an mir morgen an dir. XVII. század.

Felsőlehota (Árva megye). A r. katholikus templomban Abafi György a ravatalon, összekulcsolt kezében keszkenő szekfűt ábrázoló hímezett sarokkitöltésekkel. Olajfestmény deszkán. Felirata: Aetatis suae 1642. G. D. G. A. 1642.

Finta (Sáros m.). A rom. kath. templomban a főoltár képe Mária látogatása XVIII. sz.

Garamszeg (Zólyom megye). Az evangélikus templomból. Krisztus a borsajtóban. Allegorikus olajfestmény a XVII. századból. Jelenleg a besztercebányai múzeumban.

Garamszentbenedek (Bars megye). Az egykori apátság várában: gróf Koháry István arcképe, olajfestmény a XVII. századból. Allegorikus bibliai tárgyú kép, mely Koháry István rabságára vonatkozik, az általa szerzett verses feliratokkal, XVII. század. A vártemplomban: br. Koháry István epitafiuma 1664-ből márványból, alján csatajelenetet ábrázoló olajfestménnyel.

Garamszentkereszt (Bars megye). A plébánián több figyelemre méltó, modern felfogású olajfestmény Murgas Józseftől, aki 1872-ben született Tájon, rom. katholikus pap lett s jelenleg az amerikai Egyesült-Államokban plébános.

Ghymes (Nyitra megye). A gróf Forgách kastély kápolnájában: Oltárkő szép ékítményes keretbe foglalt festett címerrel avarból 1739.

Gyetva (Zólyom megye). A rom. katholikus plébánia-templomban, az orgonakarzat alatt a jobboldali oltár antependiumán a purga-tórium olajfestésű képe a XIX. század első feléből, a lángok közt gyetvai típusokat ábrázoló alakokkal.

Háj (Turóc megye). A rom. kath. plébániatemplom sekrestyéjében 25—15 cm-nyi üveges fakeretben vert ezüst (?) dombormű Máriát virágkehelybén ábrázolja. XVII sz.

Hodrusbánya (Hont megye). A rom. kath. plébánia templom sekrestyéjében Krisztus a keresztfán emblémák közt, olajfestmény a XVIII. századból. Szent Miklós és Kelemen bányászokat ábrázoló donatorokkal. Olajfestmény XVIII. sz. A templom szentélyének falán öt nagy olajfestmény a XVIII. századból bányászokat ábrázoló donatorokkal.

Jaszenica (Árva megye). A rom. katholikus templom faoltárának festménye a XVIII. századból Mária eljegyzését ábrázolja s Rafael Spolisatiója nyomán készült.

Igló (Szepes megye). A római katholikus vikariátusi templomban a főoltár olajfestménye Mária szeplőtelen fogantatása. Reich János lőcsei festőtől 1751-ből.

Igló (Szepes megye). Az evang. templom oltárképe: Krisztus az olajfák hegyén. Olajfestmény. Jelzése: 1797. S. G. Stünder.

Jernye (Sáros megye). A rom. katholikus templomban a főoltár képe Remete Szent Antal Szinyei Merse Pál ifjúkori műve. A régi kastélyban ennek nagytermében a tükörmennyezeten falkép: Saturnus, Klió és Diana alakjával 1789-ből.

Kakasfalu (Sáros megye) A rom. kath. templomban Krisztus keresztelését ábrázoló oltárkép Klimkovics műve 1854-ből.

Kapronca (Sáros megye). A rom. katholikus plébánia-templom főoltárának olajfestménye Szent Andrást ábrázolja a pogányok oltára előtt s Orlay festette, aki a község akkori birtokosának, Szentandrássy Lajosnak jó barátja volt.

Kecerpeklén (Sáros megye). A régi kastélyban a saroktorony földszinti helyiségének mennyezetén stucco díszítésű keretben XVIII. századbeli monochrom festmények, Mária életét ábrázolják.

Lucsivna (Szepes rnegye). Az evangélikus templomban. Krisztus beváltja a világ bűneit, XVII. századbeli allegrikus olajfestmény, mely Krisztust részletesen ábrázolt szatócsboltban, mint kalmárt ábrázolja, 70 cm magas, 50 cm széles.

Lőcse. Az evangélikus templomban az oltár olajfestménye Krisztust ábrázolja, a háborgó tengeren járva. Fr. Richter német festő eredetije nyomán Czausigtól. 238

Léva (Bars megye). A római katholikus plébánia-templomban három XVIII. századbeli oltárkép copfstílű keretben. A szentély mennyezetképe a Szentháromságot ábrázolja XVIII. sz. - - A piaristák templomában a főoltár képe Jézus neveltetése Szent Józseftől Roskovícs Ignác festménye. Róma, 1882.

Késmárk (Szepes megye). Rom. katholikus plébánia - templomban a Szent Anna - oltáron a szentet a kis Máriával ábrázoló olajfestmény: Mária neveltetése, természetes nagyságú alakokkal. XVIII. sz.

Kisszeben (Sáros megye). A városházáról szerencsekereket ábrázoló allegorikus kép a XVII századból, érdekes ruhaviseletű alakokkal, jelenleg a bártfai múzeumban. Reno-vatum 1712.

Kruslyova (Sáros megye). A gör. kath. fa-templomban rokokó stílű ikonosztáz néhány szép olajfestménnyel. XVIII. sz.

Magyaróvár. A piaristák kápolnájában az oltárkép kazalanti Szent Józsefet ábrázolja egy angyallal s két iskolás fiúval, igen kedves hatású arcokkal. Felirata: Franz Schön 1820, aki állítólag piarista szerzetes és festő volt. A mellékoltárokon Szent Anna figyelemre méltó olajfestésű képe jelzés nélkül és Nepomuki Szent János festménye A. I. O. 1838 jelzéssel.

Máriavölgy (Pozsony megye). Az egykori pálos kolostor lépcsőházában Madonnát ábrázoló aranyozott fadombormű a XVIII. századból. Igen szép, a pálosok művészetére nézve jellemző munka, jelzés nélkül.

Monyhád (Sáros megye). A rom. katholikus templomban Máriakép 1844-ből, tájképi hátterében ökrök, imádkozó parasztok. Primitiv, de érdekes.

Mosóc (Turóc megye). A rom. katholikus plébánia - templomban az orgona alatt pad Krisztus és három apostol mellképével térdeplőjén, XVIII—XIX. sz. Báró Révay Ferenc kastélyában XVII. századbeli németalföldi mesterek festményeiből vagy ilyenek másolataiból egész képtár, mely állítólag valamikor II. Rákóczi Ferenc tulajdona volt s a fejedelem nagysárosi kastélyából való.

Nagybobróc (Liptó megye). A rom. kath. plébánia - templomban a középkori templomhajóval keresztben épült hatalmas barokkhajó mennyezetén öt XVIII. századbeli falkép. A régi főoltár képe Szent György lóháton. XVII. századbeli olajfestmény.

Nagyjeszen (Turóc megye). Allegorikus kép, medencében szent nőket ábrázol, közöttük Krisztus alakja áll. Felirata: Miseri-cordiam Domini cantabimus inaeternum. XVIII. sz. Pusztuló félben.

Nagylócsa (Bars megye). A r. katholikus plébánia-templomban Mária consolatrix színezett dombormü. XVII. sz.

Nagypalugya (Liptó megye). Az evangélikusok fatemplomában a karzatokon XVII. századbeli festett ékítmények között bibliai tárgyú képek és hét zenélő alak kurucos viseletben.

Nagysáró (Bars megye). A rom. katholikus templomban Mária és Nép. Szt. János olajfestmények, szép copfstílű keretben, XVIII. század.

Nagysáros (Sáros megye). A Rákóczi kastély kápolnájának főoltárán fából faragott amorettes barokk keretben Madonna kép, XVII. századbeli olajfestmény.

Nedec (Szepes megye). A rom. katholikus plébániatemplomban szép barokk főoltár.

Okolicsnó (Liptó megye). A ferenciek kolostorában a kamrában fali szekrény Szent Bonaventura festett alakjával, keret deszkája rózsabokrokat és cseresznyegerezdeket ábrázoló festett díszítéssel, XVIII. sz.

Palocsa. A rom. katholikus plébániatemplomban a kóruson két allegorikus festmény Palocsai Horváth György szerezte latin verses feliratokkal. Ugyaninnen a bártfai múzeumba került a Mária mennybemenetelét ábrázoló festmény, mely balról egy asszonyt, jobbról egy fiatal embert és magyar ruhás férfit ábrázol a következő feliratokkal: Christina Palocsay, Ladislaus Horváth de Palocsa, Georgius Horváth de Palocsa 1751. A templom főoltára mellett a baloldali falon Madonna kép, olajfestmény, kére- tén feliratos tábla: Pinxit et Ecclesiae Palocsaensi donavit Cornelia Salamon de Alap nata Baronessa Palochay 1856. Renovatum 1903. Ez alatt vastáblán Máriához fohászkodó vers szintén Salamon Cornelia szerzeménye.

Podolin (Szepes megye). A rom. katholikus plébánia templomban: a Szentháromság XVII. századbeli olajfestésű képe, amely derékig s egyforma arccal az Atyaúristent sárga, a Fiút vörös és a Szent Lelket fehér palástban ábrázolja

Pozsony. A városházán, a múzeum első termében, a mennyezet kagylós, gyümölcs-füzéres stucco díszítésének közepén négyszögletes keretben az utolsó ítéletet ábrázoló freskó. Felirata: Drentwet A. MDCXCV. Fecit. A stuccók mestere Bastiano Corati Orsatti.

Priekopa (Turóc megye). A rom. kath. templom centrális kupolával bíró kereszthajós épület mennyezetén falképekkel 1772-ből, két mellékoltárán fából faragott szép keretben figyelemreméltó olajfestmények.

Radvány (Zólyom megye). Báró Radványi Antal kastélyában. Két XVII. századbeli, publikációkból már ismert, mennyezetes ágy, érdekes allegorikus bibliai festményekkel. II. Rákóci Ferenc és két fiának arcképe, olajfestmények, állítólag Mányokytól.

Richnó (Szepes megye). A rom. katholikus templomban 1770-ből az oltárkép Rafael nyomán a Szent Mihályt ábrázolja. Olajfestmény, jelzés. nélkül. Az északi oltáron Mária consolatrix olaj festésű képe, a gróf Csáky-család Mária Terézia korabeli viseletben ábrázolt alakjaival.

Rakitó (Sáros megye). A rom. katholikus templomban Madonna-kép, olajfestmény. XVII. század. Az orgonakarzaton az öt okos és öt dore szűz olaj festésű alakja 1665-ből. Óriási rézmetszet selyemre nyomtatva, kassai doktorértekezés téziseivel. XII. sz.

Rudnó (Turóc megye). A rom. katholikus fatemplom festett mennyezetű. Diadalívén felirat: Haec Domus Domini aedificata fuit Ao. 1422. Modo noviter exstructa est Ao 1792 in Honorem B. M. V.... Pinx. Liborius Lazar pictor Teuto-Pronensis.

Sárosszentmihály. A kastély egy hajós kis kápolnájában XVIII. századbeli mennyezetképek: Krisztus mennybemenetele s Nagy Lajos király álma a törökökkel való csatája előtt, amelynek emlékére a máriacelli templomot építtette. A főoltáron Krisztus a keresztfán, borzalmas realizmussal festve. XVIII. század. Az orgonakarzat fölött falképek Szent Dávid és Cecilia angyalokkal. XVIII. század.

Selmecbánya. Az evang. templom oltárképe Krisztus az olajfák hegyén 1878-ból. Than Mór műve.

Somos (Sáros megye). A rom. katholikus plébánia - templomban, a hajó falán függ: Krisztus Pilátus előtt, magyar viseletű alakokkal, olajfestmény. Anno 1701 felirattal.

Sverzsó (Sáros megye). A rom. katholikus temlompban: Szent Sebestyén vértanúsága, realisztikus XVII. századbeli olajfestmény. Krisztusféj, olajfestmény XVIII. sz.

Szentkereszt (Sáros megye). A rom. kath. templom melletti torony kápolnájában: Szent Bálint, olajfestmény, igen szép egykorú rokokó keretben. XVIII. sz. Jelzés nélkül. A templomban az orgonakarzaton Szent Cecilia és Dávid olajfestménye.

Szentmihály (Liptó megye). A rom. kath. plébánia-templom főoltárán szép rokokó stílű fakeretben Szent Mihályt ábrázoló XVIII. századbeli olajfestmény, jelzés nélkül.

Szepesszombat. Az evangélikus templomban Krisztust az olajfák hegyén ábrázoló olajfestmény 280 cm magas, 140 cm széles. Jegye: Jós. Czausig pinx. 1852.

Szepesváralja. Az irgalmasok templomában a főoltár képe Istenes Szent Jánost ábrázolja. Figyelemreméltó XVIII. századbeli olajfestmény.

Sznakó (Sáros megye). A gör. katholikus templom ikonosztáza a XVII—XVIII. század elejéről. Ezen jobb felől az alsó kép a Mária consolatrixt ábrázolja, köpenyege alatt egy-korú viseletben a falu földesurával és háza-népével.

Trsztena (Árva megye). A ferenciek templomában a sekrestye XVII. századbeli szekrényének két ajtószárnyán egy-egy igen szép olajfestésű angyalalak.

Turócszentmária. A rom. kath. plébániatemplomban padsor hat üléssel, térdeplőjének homlokdeszkáján négy apostolt ábrázoló átmázolt olajfestménnyel és két igen szép magyaros virágbokorral. XVII. század. Renov. 1879.

Turócszentmárton. A rom. kath. plébániatemplomban a déli hajó oltárán Szent Pál képe, olajfestmény, szép fából faragott, a br. Révay-család címerével ékes, rokokó keretben XVIII. sz. Az északi hajó oltárán Szent Péter olajfestésű képe hasonló keretben. XVIII. század.

Turócszentmihály. A rom. kath. plébániatemplom főoltárának képe: Szent Mihály, olajfestmény. XVII. sz.

Újbánya (Bars megye). A rom. katholikus plébánia-templom főoltárán oszlopos portálalakú keretben Mária születése, olajfestmény 1729-ből.

Újbánya (Bars megye). A városházán a járásbíróság egyik szobájában tizenkét magyar király és József nádor festett mellszobra. Falfestmények a XIX. század első feléből. — A földszinti csúcsíves boltozatú szobában a város címerképe: Szent István felajánlja a koronát. Olajfestmény, XVIII. sz. feliratokkal.

Zólyom. A várban az emeleti nagy képes teremben a mennyezeten léckeretbe foglalva 78 római császárt ábrázoló arckép, Flavius Gratianuson kezdve III. Frigyesig. XVII. sz.

Zólyom. A rom. kath. plébánia - templom déli karzatán a főoltár régi képe: magyarországi Szent Erzsébet, olajfestmény, XVIII. sz. Jelzés nélkül. - - A sekrestyében XVII. századbeli olajfestmény: Mária kép, ezzel a felirattal: "Imago miraculosa B. M. V. Cassoviensis.

Znióváralja (Turóc megye). Az egykori jezsuita-templomban barokk főoltár, szép, de átmázolt szobrokkal s a Madonnát angyalok közt és az Atyaúristent ábrázoló festményekkel. XVII. sz.

Zsarnóca (Bars megye). A rom. katholikus templom főoltára rokokó korbeli, Szt. Lukács és Flórián aranyozott szép szobrával, a háttérben csinos rokokó keretben két egymást átölelő szentet ábrázoló olajfestmény.

DIVALD KORNÉL

SÚLYDOBÓ REMÉNYI JÓZSEF SZOBORMŰVE MEGVETTE A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT
SÚLYDOBÓ
REMÉNYI JÓZSEF SZOBORMŰVE
MEGVETTE A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003