Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Hatodik szám    |    p. 243-244.
 

 

TÁRCA - PAPIRSZELETKÉK

IRÁNYOK

Leon Petousc, a francia tájképfestő azt szokta volt mondani, hogy a naturalista tehetsége abban az erőben van, amely őt képessé teszi, hogy megint a gyermek szemével tanulja meg látni.

*

A művészet nem a pozitív valóság tanulmánya, hanem az eszményi valóság keresése.

Georges Sand

*

Fütyölök a realizmusra, mert ez a szó semmi határozottat nem jelent a számomra. Ha ez a szó annak a szükségességet jelenti, hogy a festők a valódi természetet jól megnézzék és visszaadják, akkor semmi kétségem az iránt, hogy minden művésznek realistának kell lennie. Álmokat festeni, a gyermekek és a nők játéka, a férfiaknak az a feladatuk, hogy a valóságot fessék.

Emile Zola

*

A szó szoros értelmében véve, a művészetben nincs realizmus, mert a művészet, a természet által való szuggesztió, nem pedig a természetnek magának az ábrázolása.

Okakuro Kakuzo

*

Azt kérdik tőlem, vajjon ragaszkodom-e az én realista eszméimhez. Ez a szó, barbár szó, amint Edmond About írja. Az "igazság" helyett használják. Mindig a. legnagyobb festők azok, akik a legigazabbat alkották.

I. I. Henner

*

A művészetben a realizmus a legkönnyebb út, mely mindig a hanyatlást jelzi. Ha a művészet csak az életet másolja, akkor nincs reá szükségünk.

Anselm Feuerbach

*

Az igazi művészet, tisztult realizmus kell hogy legyen.

Hähnel E. I.

*

Van egy olyan realizmus, mely gyakran a tudománynak ama fajtájára emlékeztet, amelyről azt mondta egyszer valaki, hogy az ibolyából mindent megért, csak az illatát nem.

Veth Jan

*

... ha még oly tüzesen próbáljuk is a naturalizmus villájával elűzni az ideált, a nagy és a szép után való honvágyat kiűzni, mégis csak mindig visszatér.

Heyse Paul

*

A realizmus sok embernél mindössze abból áll, hogy valami közönséges tárgyat választ.

Zola Emile

Azok az idealisták, akik megvetik a realizmust, nem olyanok, akik ne tudnának úrrá lenni felette.

Stifter Adalbert

*

Pfuj! — mondják a mai realisták az idealistákról -- ennek a fickónak még van érzéke a szép iránt!

Hähnel E. I.

*

A realisták, akik nem akarnak tudni a kompozícióról, sőt még a választást sem engedik meg, egyenesen megtagadják a művészetet. A művészet azon a napon teljességgel veszendőbe menne, amelyen a művészek, az őszinteség ürügye alatt passzív tükrökké válnának.

Breton Jules

*

A realizmus szó szerint értelmezve nem volna egyéb, mint a művészet tagadása.

Raffaelli I. F.

*

Idealizmus nélkül a művészetnek teljességgel nincs létjogosultsága.

Hähnel E. I.

*

A művészet ideál nélkül olyasvalami volna, mint a természet élet nélkül.

Segantini Giovanni

*

Lemondani az ideális témákról annyi, mint lemondani az ég egy adományáról.

Wiertz Antonie

*

A művészet nem lehet egyéb, mint olyan tárgyaknak az ábrázolása, amelyeket a művész lát és megfoghat... a költészet bárgyúság, az ideál hazugság.

Courbet Gustave

*

Egy ideálnak, mely a természetesen kívül áll, nem lehet tartós az élete, de egy igazság ideál nélkül olyan, mint egy valóság élet nélkül.

Segantini Giovanni

*

Én olyan művészi világot, amelyből minden ideál száműzve van, el se tudok képzelni.

Rahl Carl

*

Abszolút ideál nincsen; annyi az ideál, ahány az igazi művész. Mert mi egyebet jelenthet az ideál, mint az alkotó művésznek minden alkalommal megújuló kísérletét a legmagasabbhoz feljutni. Ebből az következik, hogy minden művész magában hordja az ideálját, de csakis a magáét. De Isten óvjon meg bennünket az úgynevezett általános ideáloktól, amelyeken mindenki mást ért, s amelyek nem egyebek frázisnál.

Liebermann Max

*

A művészet a bűnbeesését ünnepli, amikor elhagyja az ideálokat.

Hähnel E. I.

*

Igenis, a művészetet komiszul (en canaille!) kell csinálni. A művészek, az én kartársaim, már nagyon is hosszú idő óta űzik az ideális művészetet, s a kartonok mintáit nézik a természet helyett.

Courbet Gustave

*

Mikor a művész az ideálok ösvényére lép, bajos dolog, hogy a megfelelő érzékiség is vele tartson, s hogy ne legyen szárazzá és hideggé.

Goethe

*

Vannak modern idealisták, akiknek egész törekvése az anyag, az igazság, a látható világ és a realitás gyűlöletében csúcsosodik ki, s akik ennek következtében csakis a tisztán szellemire és 'testetlenre vadásznak. Hogy aztán az ilyen idealista éppen a festészetre vagy a szobrászatra adja magát, mely a művészetnek leganyagiasabb és legföldhöztapadtabb ága, ez igazán a legnagyobb nonsens.

Stercuson R. A. M.

*

Az ideál olyan, mint valami erős elixir, mely a lángész erejét megduplázza, de a gyengét megöli.

Stendhal

*

Az ideális művészet olyan embert kíván, aki egyszemélyben nagy művész és alkotó, s nagy gondolkodó; az ilyen emberek pedig ritkák.

Clausen George

*

Amilyen ritka ezer író közt az igazi költő, épp oly ritka ezer művész közt egy igazi idealista.

Muther Richárd

*

Az impresszionizmus a lustaság művészete.

von Menzel Adolf

*

Az impresszionisták voltak az elsők, akik az új bort új hordókba tették.

Liebermann Max

*

Az impresszionisták voltaképen nem tettek egyebet, mint az elődeiktől reájuk maradt törvényeket túlhajtották, vagy rosszul alkalmazták. Nagyon sokszor eltorzították ezeket a törvényeket és a mások által tán kissé halkan.hangsúlyozott igazságot kiáltó hazugságra változtatták. Ordítottak, ahelyett hogy énekeltek volna.

Breton Jules

Közli T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003