Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Kilencedik szám    |    p. 363-365.
 

 

A MŰCSARNOKBÓL

A TÉLI KIÁLLÍTÁSRA a művészek összesen 1869 művet és pedig 1676 képet és rajzot, 151 szobrot és 42 építészeti művet küldtek be. Ezekből a művészek által választott fölvételi jury 651 képet, 129 szobrot és 16 építészeti művet elfogadott a kiállításra, 1012 képet, 21 szobrot és 26 építészeti művet pedig visszautasított. Néhány művész összesen 14 művet még a jury működésének a megkezdése előtt visszavont a kiállításról. A kiállítás tárgymutatója ezek szerint 795 kiállított műtárgyról számol be. A képes tárgymutató 64 illusztrációt foglal magában és ára példányonként egy korona. A kiállítást Zichy János gróf vallás-és közoktatási miniszter képviseletében Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár november 6-án nyitotta meg szép ünnepély keretében.

 

A TÉLI KIÁLLÍTÁS PÁLYABIRÓSÁGAI. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat választmánya október hó 21-én tartott ülése választotta meg a Téli kiállításon kitűzött díjak pályabíróságait. A választás eredménye a következő: A Rökk-jutalom pályabirósága: Basch Gyula, Szinyei-Merse Pál, Kernstock Károly, Karlovszky Bertalan, Kallós Ede, dr. Szmrecsányi Miklós és Molnár Viktor. A néhai br. Rudits József-féle alapítványi ösztöndíj pályabirósága: Szinyei Merse Pál, Benczúr, Gyula, Rippl-Rónai József, Róna József. Andrássy Gyula gróf, dr. Wagner Géza cs dr. Kohner Adolf báró. A néhai Ráth György-féle díj pályabírósága: Dudits Andor, Kosztolányi Gyula, Iványi Grünwald Béla, Teles Ede, Andrássy Gyula gróf, dr. Kohner Adolf báró, Forster Gyula báró, Harkányi Frigyes báró és Petrovis Elek. Az Esterházy-díj bírósága; Jendrássik Jenő, Körösfői Kriesch Aladár, Tóth István, Innocent Ferenc, Ferenczy Károly, dr. Berzeviczy Albert és Náray Szabó Sándor. A választmány ezen kívül a Lipótvárosi Casino-díj pályabiróságába Kernstok Károlyt, Keményffi Jenőt és Gárdos Aladárt, az Erzsébetvárosi Casino-díj pályabiróságába pedig Benczúr Gyulát és Magyar Mannheimer Gusztávot küldte ki. Az állami aranyérmek pályabiróságának a megválasztására az illetékes művészek már leadták szavazataikat, melyeket egy, a választmány által külön erre a célra kiküldött bizottság november második felében fog összeolvasni.

 

A MŰVÉSZI SEGÉLY- ÉS NYUGDÍJALAP rendezése, illetve a művészek segély- és nyugdíjintézetének a megalkotása most foglalkoztatja az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat illetékes fórumait, amelyek a vállalkozás sikerének a biztosítása érdekében minden alkalmat kénytelenek fölhasználni arra, hogy a segély- és nyugdíjalap vagyonát gyarapítsák. Ez a tiszteletreméltó törekvés vezette a Társulat igazgatóságát akkor, amikor egyik legutóbb tartott ülésén kimondotta, hogy az alap tulajdonát képező műterembérház bérlői által eddig fizetett házbéreket egyelőre 20°/0-al fölemeli, s ezt az emelést fokozatosan mindaddig folytatni fogja, amig a műterembérházba befektetett összeg megfelelő kamatozását biztosítva nem látja. Ugyanebből az intencióból ered az igazgatóságnak egy másik, a fölvételi jury javaslata alapján hozott határozata is, amelynek az értelmében az 1913. évi Tavaszi kiállítástól kezdve, a beküldött műtárgyakhoz szükséges főkönyvi lapokért darabonként a nyugdíjalap javára szedett 20 fillér illetéket a "Magyar Képzőművészek Egyesülete " tagjai is tartoznak megfizetni, akik eddig abban a kedvezményben részesültek, hogy személyenkint hat főkönyvi lapot ingyen kaptak.

 

AZ ORSZ. MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT PÁLYÁZATI HIRDETÉSEI AZ 1913. ÉVI TAVASZI KIÁLLÍTÁSRA. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat pályázatot hirdet az általa 1913. évre kitűzött 4000 koronából álló Társulati díjra. A feltételek a következők: l.Ezen díjra csakis hazai művészek pályázhatnak, bármily fajú festészeti, szobrászati vagy metszet-műveikkel, amelyeket az utolsó három év alatt fejeztek be és amelyek az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat tárlatán még kiállítva nem voltak. 2. A pályázat szempontjából csakis az 1913. évi Tavaszi Kiállításon a megnyitástól a bezárásig kiállított művek vehetők figyelembe. 3. Minden a fentebbi feltételeknek megfelelő festészeti, szobrászati vagy metszetmű a pályázatra küldöttnek tekintetik, kivéve, ha a beküldő a kiállítás megnyitásától számított két hét alatt, tehát 1913 április 3-ikáig írásban kijelenti, hogy a pályázatban részt venni nem kíván. Ezen kijelentés az illető művön "nem versenyez" felirattal fog feltüntettetni. 4. A pálya-biróság tagjai e pályázatban részt nem vehetnek. 5. A pályadíj összege meg nem osztható. 6. A díjazott mű a szerző tulajdona marad. 7. Ezen díj fölött kilenctagú pályabiróság dönt, amely azon magyar művészek által választandó, akik: a) a Társulat kiállításain megelőzőleg kitüntetésben részesültek s akik b) az 1913. évi Tavaszi Kiállításon legalább egy művel részt vesznek. A pályabiró-ságba a Társulatnak a választmány által már megelőzőleg elfogadott tagjai köréből hat művész és három műbarát (nem művész) választandó. 8. A díj a Tavaszi Kiállítás megnyitásától számított négy hét alatt ítéltetik oda és adatik ki. A pályabiróságnak jogában áll, hogy a díjnak ki nem adását is elhatározhassa, amely esetben a díj — a feltételek változatlan megtartása mellett — a következő Tavaszi Kiállításon lesz pályázatra bocsátandó. Kelt Budapesten, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat igazgatóságának 1912 november hó 9-én tartott üléséből.

II.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a Forster Gyula báró ő nagyméltósága, a Magyar Földhitelintézet volt igazgatója és a Társulat alelnöke által 1895-ben nagylelkűen alapított "Vaszary-alapítvány" esedékessé vált kamataiból 3200 koronás "Vaszary-díjra" pályázatot hirdet az alapító által megszabott következő feltételek mellett.

1. Erre a díjra csakis magyar állampolgár művész pályázhat.
2. Minden, az 1913. évi Tavaszi tárlaton a megnyitástól a bezárásig kiállított, a magyar történelem dicső eseményeire, ezek között első sorban a magyar szentek életére is vonatkozó teljesen befejezett olajkép s esetleg vázlat a pályázatra küldöttnek tekintetik, kivéve, ha a mű szerzője írásban kijelenti, hogy a pályázaton résztvenni nem kíván.
E kijelentés az illető művön "nem versenyez" felirattal fog feltüntettetni.
Amennyiben a pályabiróság az illető kiállításon az előbbi pontban jelzett feltételeknek megfelelő és díjazásra érdemes müvet nem találna, úgy, nem tévesztve szem elől az alapító szándékát, melyből az alapítvány létesítése kiindult, a zsűri a díjat más természetű és tárgyú, bármily technikájú festészeti vagy szobrászati, de teljesen kész figurális kompozíciónak is odaítélheti, föltéve hogy a kiszemelt mű minden kétségen felül oly színvonalon áll, amelyet az illetékes fórumok a Szépművészeti Múzeum számára teendő vásárlásoknál szem előtt kell, hogy tartsanak.
3. Az alapító rendelkezése szerint a pályázat körébe tartozó és az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1913. évi Tavaszi kiállítására elfogadott művek közül csak az részesülhet a díjban, amely tárgyánál és művészi becsénél fogva arra feltétlenül érdemes.
4. A pályabiróság tagjai e pályázatban részt nem vehetnek.
5. A pályadíj összege meg nem osztható.
6. A díjazott mű a szerző tulajdona marad.
7. Ezen díj fölött ugyanaz a pályabiróság dönt, mely a Társulati-díj és a br. Harkányi Frigyes-féle díj fölött van hivatva dönteni.
8. A díj a Tavaszi kiállítás megnyitásától számított négy hét alatt ítéltetik oda és adatik ki.
9. Ha a jutalmazásra érdemes művek hiánya miatt a díj kiadható nem volna, úgy arra a következő évben azonos feltételek mellett újabb pályázat hirdetendő. Az e közbeeső évre esedékes kamat, valamint a 3200 korona díj kiadása után megmaradó évi kamatfelesleg is az alapítvány tőkéjéhez csatolandó.

Kelt Budapesten, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Igazgatóságának 1912 november hó 9-én tartott üléséből.

III.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a Harkányi Frigyes báró ő nagyméltósága, Társulatunk volt alelnöke által 1898-ban nagylelkűen alapított "Báró Harkányi Frigyes alapítványa" kamataiból, 450 koronás "Báró Harkányi Frigyes-díj "-ra pályázatot hirdet az alapító által megszabott következő feltételek mellett:

1. A díjra csakis magyar állampolgár művész pályázhat.
2. Minden, a Társulat 1913. évi Tavaszi kiállításán résztvevő és a társulati kiállításokon ezúttal először szereplő művész a megnyitástól a bezárásig kiállított műve a pályázatra küldöttnek tekintetik, kivéve, ha a mű szerzője külön írásban kijelenti, hogy a pályázatban résztvenni nem kíván.
3. A pályadíj összege meg nem osztható.
4. A díjazott mű a szerző tulajdona marad.
5. A díj fölött ugyanaz a pályabiróság dönt, amely a Társulati-díj és a br. Forster Gyula-féle Vaszary-díj fölött dönteni hivatva lesz.
6. Ha első ízben kiállító művészek hiánya miatt a díj kiadható nem volna, úgy arra az 1913 — 1914. évi Téli Kiállításon azonos feltételek mellett újabb pályázat hirdetendő. Ha ekkor sem jelentkeznek első ízben kiállító művész, a ki nem adott díj a jövő évi díjhoz csatolandó és azzal együtt adandó ki. Ez az eljárás követendő mindaddig, amíg a díjra a körülírt minősítéssel bíró művész nem pályázik.

Kelt Budapesten, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Igazgatóságának 1912. évi november hó 9-én tartott üléséből.

IV.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat néhai Wahrmann Mór alapítványának esedékesé vált kamataiból pályázatot hirdet a 600 koronából álló Wahrmann Mór-díjra.

A feltételek a következők:

1. Ezen díjra csakis hazai művészek pályázhatnak bármily fajú festészeti, szobrászati vagy metszet-műveikkel, melyeket az utolsó három év alatt fejeztek be és melyek az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat tárlatán még kiállítva nem voltak.
2. A pályázat szempontjából csakis az 1913. évi Tavaszi Kiállításon a megnyitástól a bezárásig kiállított művek vehetők figyelembe.
3. Minden a fentebbi feltételeknek megfelelő festészeti, szobrászati vagy metszet-mű a pályázatra küldöttnek tekintetik, kivéve, ha a beküldő a kiállítás megnyitásától számított két hét alatt, tehát 1913 április 3-ikáig írásban kijelenti, hogy a pályázatban résztvcnni nem kíván. Ezen kijelentés az illető művön "nem versenyez" felirattal fog fel-tüntettetni.
4. A pályabiróság tagjai e pályázatban részt nem vehetnek.
5. A pályadíj összege meg nem osztható.
6. A díjazott mű a szerző tulajdona marad.
7. Ezen díj felett ugyanaz a pályabiróság ítél, mely a társulati díj felett ítélni hivatva van.
8. A díj az 1913. évi Tavaszi kiállítás megnyitásától számított négy hét alatt feltétlenül kiadandó.

Kelt Budapesten, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat igazgatóságának 1912 november 9-ikén tartott üléséből.

 


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003