Tizenegyedik évfolyam, 1912    |   Kilencedik szám    |    p. 366-368.
 

 

KRÓNIKA

BERLINI LEVÉL. Az idei kiállítási év jobban kezdődött mint az elmultak: változatosabb, magasabb színvonalú kiállításokkal, amelyeknek célja nem csupán az eladásért való áldatlan, de kényszerült küzködés. Érdekes szempontokat, tanulságokat nyújt a szemlélőnek a nem pusztán művészi okok alapján készült divatkiállítás is, ahol a régi selymek, megfakult csipkék mellett a dernier-cri kalapok, cipők díszelegnek. A legfinomabb régi divatlapokat látjuk itt, amelyeket még La Mésangere abbé szerkesztett. Gavarni és más kitűnő rajzolók illusztrálták ezeket a rendkívül ízléses lapokat, amelyek keservesen éreztetik velünk a mai hasonló vállalatok legtöbbjének silány ízléstelenségét. Udvari festők, képtárigazgatók, akadémiai tanárok festették akkoriban a merev direktórium-ruhákat s a lebbenő krinolinokat a hölgyek divat-újságai számára....

Az Akadémia helyiségeiben keletázsiai kiállítást rendeztek, amelynek javarésze az itteni japán konzul nagyértékű gyűjteményéből került ki. Anyaga ha nem is oly mindent felölelő mint a párisi Musée Guimet-é, — bizonyos irányban felülmúlja a francia kollekciót, így a kínai festmények, az istenek és szent császárok kétszínű brokátba foglalt hihetetlenül egyszerűen festett, jellegzetes arcképei egyedül állanak a maguk nemében; csodálatosan szépek a titokzatos mozdulatú isten-szobrok, amelyek igen ízlésesen, külön e célra épült apró fülkékben összehangolt környezetben jutnak kitűnően érvényre. Temérdek pompás bronzmunka, apró ékszer és gyógyszerdobozok leírhatatlanul poetikus motívumokkal; a fekete-ezüst, nagyritkán színes, zománc költeményei: magányos papírlámpás, fekete éjszakában, - - húzó darvak felhőtlen égen, - - fehér fűzfa erdő szélén; mindez egy-egy skatulya-fedélen félelmetes tökéllyel előadva. Néhány klasszikusan egységes kompoziciójú paravent-on kívül a legértékesebb japán fametszetek és ó-kínai tusrajzok a kiállítás fő szenzációi,

Nagy pompával, ünnepi hangulatban nyíltt k meg a legmodernebb képkereskedő: Cassirer Pál újonnan épült termei. Kitűnő világítás, tágas alkalmas helyiségek és ami a fő: a csoportosításnak, az együvé akasztásnak, az egységesen uralkodó szempontnak dicséretére válik ez a kiállítás, amelynek főérdekessége: együtt láthatni a nagy francia impresszionistákat német társaikkal. Az összefüggéseket, a kiindulási pontokat, az iskolai kezdéseket jórészt ismeretlen munkákkal bizonyítja Cassirer, akinek szemmelláthatólag az volt a vezető szándéka e kiállítás összeállításánál, hogy ezt az általános rokonságot, ezt az egymásba kapcsolódást szemléltesse. Látunk Renoir-képet, amely még teljesen Courbet-ra emlékeztet, — a háttérben már dereng azonban a későbbi vérbeli impresszionista kezejárása; látunk Cézanne-t, amelyet kissé szokatlanul színes Daumier-nak tartanánk és látjuk Géricault egy oroszlánját, amely tökéletesen Delacroix-stílusú.

Ezekhez az összefüggéseket szemléltető hasonlóságokhoz hozzáfűzi Cassirer a németek azonos intenciójú festészetét. Rámutat a Manet és Lieber-mann, a Slevogt és Renoir, a Rosier és Van Gogh között fennálló rokonságokra. Az az összbenyomás, amely e páratlanul érdekes és becses kiállítás szemlélete nyomán bennünk kialakul, teljesen igazolja a katalógus előszavának egyik megállapítását: ez a régente vadnak, féktelennek csúfolt sereg, melynek ma már a túlhaladott álláspont, az akadémikusság vádja ellen kell hadakoznia, sokkal különbözőbb elemekből áll, sokkal nagyobb skálájú, sokkal többet felölelő, semhogy egyetlen behatárolt művészi frakciónak nevezhetné a mindenáron való beskatulyázásra törekvő esztétika. Igenis, mindnyájan találkoznak bár egy közös pontban, — de csak annyira, amennyire minden igazán művészi munka rokona minden más igazán művészi produkciónak. Valamennyinek a gyökere a múltba kapaszkodik, ha még oly erős ellentétben áll is látszólag a regivel: Renoir forradalmi újszerűsége Courbet nyomában kelt és érett teljessé.

A genie elszabadul az előtte jártak nyomdokától, — az áldott középszerűség megmarad a jól ismert kitaposott úton; - - ez az axióma a kifejezője a Szecesszió téli grafikus kiállításáról kialakuló véleményünknek. Ez a tárlat az epigonok, az ügyes középszerűek birodalma. Az elhalt nagyok, Menzel és Daumier pár közébük keveredett apróbb munkája agyonnyom egyéniségének súlyával -kevés kivétel híján - - mindenkit. Daumier finom és félelmetesen biztos emberlátással festett képei mellett először láthatunk plasztikát a nagy francia rajzolótól. Egy nagyobb domborművűn kívül egy karikatúra-alakot, amely egyazon színvonalon áll a rajzai tökélyével.

A modernek közül csupán a hátborzongatóan perverz látású Pascin áll közel erő és jellegzetes egyéniség dolgában az említett nagyokhoz. Egy sor rajzát és hideg-tű metszetét nem győztük csodálni, biztos és egészen maga-kitalált megrajzolásuk miatt. Louis Corinth valahogyan túléli saját magát: rosszabbul dolgozik mint régente, — betegen és mégis mohó termékenységgel, de megdöbbentően gyöngén. Minden kritika nélkül nagy aranyrámákban, nehéz üveg alatt, széles arany-paszpartúval tálal fel apró és kevesebb mint jelentéktelen feljegyzéseket, — aminek határozottan szemfényvesztés, bluff jellege van.

Aminthogy a bluff jegyében festődött a kiállított művek jórésze: meggyőződés nélkül, a közönséget clkábítandó, ügyeskedni, csapkodni, geniáliskodni! A Degner, Rosier, Beckmann, Munch litho-grafiái is ilyen kevéssé lelkiismeretes, rosszhiszemű művek. Willy Geiger bikaviadal-képeiben sok érdekesség mellett erős a Goya-hatás. Kellemetlen és hazug bennük a túlzott vázlatosság, amellyel éles ellentétben áll a rézkarc technika; tudjuk, hogy a könnyedén odavetettnek látszó eredmény pontosan kiszámított procedúra eredménye..

Berlin város lelkét finoman és festőien érzi meg Giese; már Grossmann voltaképen a Pascin szemüvegén át nézi a német életet és a berlini típust. Félelmesen ügyesek az Orlik metszetei, amelyekben sok belső finomság is rejtőzik a technikai tréfák mögött. Lille kitűnő, de tán kissé egyhangúvá vált. Érdekes és újszerű egy Von Szreniawa nevű lengyel pár klasszicitásra törekvő kompozíciója. Hofer érzékeny vonalú rajzai a kiállítás javához számítódnak. Hoetger, akinek rajzai szemérmetlenül szolgai Rodin-imitációk, néhány pompás fehérkék majolikaszobrot mutat be. Jansen és Klemm ügyes illusztrációi mellett még egyetlen honfitársunk, Bató József két érdekes és erőteljes vízfest-ményű kompozíciója a kiállítás legjobb darabjai közé tartoznak.

Magyar munka sikerének örültünk a Keller és Reiner kiállítási szalon helyiségében is, ahol Lesznai Anna és Berény Róbert dekoratív hímzéseit nagy közönség csodálja nap-nap után. Lesznai Anna harminc párnáját a Wertheim árúház megvásárolta és kiállította saját helyiségeiben.

Ha még megemlékezünk azokról a szép sikerekről, amelyeket Szenes Fülöp elegáns arcképei az itteni társaságban aratnak, mind több megrendelést szerezve festőjüknek, — beszámoltunk minden bennünket magyarokat érdeklő berlini művészi eseményről.

VÉSZI MARGIT

 

MŰVÉSZETI IRODALOM

ALLGEMEINES LEXIKON DER BILDENDEN KÜNSTLER von der Antike bis zur Gegenwart. 300-nál több szakember közreműködésével szerkeszti Ulrich Thieme. VII. kötet, Cioffi—Cousyns. Leipzig, E. A. Seemann kiadása. 604 lap, ára 32 márka. — Ennek a nagyarányú és a maga nemében páratlan képzőművészeti lexikonnak imént megjelent hetedik kötete méltón sorakozik az eddigiek mellé, sőt azt hisszük, hogy főként a meggazdagodott irodalmi utalások révén még túl is tesz rajtuk. Oly páratlan adattár, amelyet a kutató aligha nélkülözhet, mert míg a címszók alatt megtalálja minden művész fontos adatait a specialisták feldolgozásában, akik a szinte beláthatatlanná vált revű-cikkek egész seregét is feldolgozzák, vagy legalább számon tartják, más-reszt a gazdag forrás-idézetek révén könnyű a jelentéktelenebb részletek felkeresése. Még az olyan nagyobb-méretű cikkek is, mint például a Correggioról, Cortonáról, Corotról, Courbetról szólók is nem válnak a lexikon keretéből kieső monográfiákká, hanem tömör foglalatai mindazoknak a tényeknek, amelyeket eddig a szakkutatás kiderített. Az egész világ összes képzőművészeiről lévén itt szó (beleértve Amerikát, Kínát, Japánt is), természetesen nem hiányzanak a magyar mesterek sem s jól esik azt is látnunk, hogy az egyes címszók feldolgozói a magyar kutatások eredményeire is hivatkoznak. Sőt e kötet egyik legterjedelmesebb, igen beható cikkét, Lorenzo Costa életrajzát (16 hasáb), magyar tudós, Gerevich Tibor írta. Ezen a minket külön is érdeklő szemponton túl a lexikon e kötete is a legnagyobb mértékben megfelel annak a valóban nagyszabású s elélnte megvalósíthatatlannak látszott programmnak, amelyet a szerkesztő, Thieme, maga elé tűzött. A nagy mű mintegy huszonkét ilyen kötetben lesz teljes.

 

VÁROSHÁZA, SZABADKA. 1912. Felavatásának ünnepére szerkesztette és kiadja Braun Henrik. Nagyvárad, 1912. Sas-nyomda. 79 1. — Jakab Dezső és Komo Marcell új monumentális épületének, a szabadkai városháznak építéstörténetét tartalmazza, számos képpel, a cikkek legnagyobb része különféle szerzőktől szintén ennek az épületnek történetével s részleteivel foglalkozik.

 

FESTÉSZET
Fényes Adolf kiállítását ismertették a napilapok okt. 26-iki számai.
Fényes Adolf új képei, írta Bálint Aladár. Népszava, okt. 31.
Szinyei-Merse Pál. írta Feleky Géza. Új Élet, VII. lü—17.
Fényes Adolf kiállítása. Irta Farkas Zoltán. Vasárnapi Újság. nov. 3.
Fényes Adolf, írta (yk). Elet, nov. 3.
Fényes Adolf új képei, írta Bálint Aladár. Nyugat, V. 21.
Fényes Adolf új képei, írta Lyka Károly. Új Idők, nov. 3.
A magyar elbeszélő festészet. Irta Magisler. Művészeti Krónika, okt. 15.
Fényes Adolf. Jeltelen cikk. U. o.

 

SZOBRÁSZAT
Új síremlék a kerepesi temetőben, írta (Md.) Budapesti Hírlap, okt. 31.
Régi magyar síremlékek, írta Divald Kornél. Vasárnapi Újság, nov. 3.
A torzó művészete, írta dr Ybl Ervin. Nyugat, V. 21.
Fémes Beck Vilmos, írta Bálint Aladár. U. o.
A budapesti kerepesi-úti temető, írta Petrik Albert. Építőipar, nov. 3.

 

ÉPÍTÉSZET
A budai izraelita templom tervpályázata. Jeltelen cikk. Magyar Építőművészet. X. 5—6.
A budapesti erzsébet-téri árkádépítkezés. Irta Palóczi Antal. Építőipar nov. 3.
A Kolozsvári Egyetemi Diákasztal (Mensa) új épülete, írta N. K. U. o.
A sebenicoi székesegyház, írta Dr. Szabó László. A tenger, II. IX.—X.
Királyi palota tervezése. Jeltelen cikk. Vállalkozók Lapja, szept. 11.
A francia góthika. Jeltelen cikk. U. o,
A szabadkai városháza, írta B. F. Vállalkozók Lapja, szept. 25.
A düsseldorfi város-építkezési kiállítás. Jeltelen cikk. U. o. és okt. 2.
A Lloyd-épület. írta Ezrcy. Vállalkozók Lapja, okt. 16.
Az Erzsébet-sugarút, írta R. V. U. o.
Az új városháza, írta Ö. L. U. o.
Építőművészeti kultúrproblémáK. Jeltelen cikk. U. o.
Utcai árúbódék. Jeltelen cikk. U. o.
A bécsi Kriegsministerium, írta Ezrey. Vállalkozók Lapja, okt. 23.
Magyaros építészet. Irta Ö. L. U. o.
Az Erzsébet-sugarút Fenyő mérnök tervei szerint. Jeltelen cikk. LJ. o.
A budapesti Márvány-utcában épült elemi iskola, írta Szőllősy Aurél. Építőipar, szept. 15.
A rajnai tartományok városainak kiállítása Düsseldorfban, írta Bodányi Ödön. Építőipar, okt. 20. és okt. 27.
Az Operaház átalakítása. Jeltelen cikk. Építőipar, okt. 27.
A Kolozsvári Egyetemi Diákasztal (Mensa) új épülete, írta N. K. U. o.
Az árúház. — Berlini levél. -- írta Schön Marcell. Vállalkozók Lapja, okt. 30
Budapest végleges képe. Jeltelen cikk. U. o.

 

IPARMŰVÉSZET
Mátyás király kálváriája, írta Radisics Jenő. A Gyűjtő, I. 7—8.
A feszület a kisplasztikái kiállításon. Irta dr. Lázár Béla. U. o.
A magyar csipke jövője, irta Divald Kornél. Magyar Iparművészet, XV. 7.
Lesznai Anna hímzései, írta Besnyő István. Független Magyarország, nov. 3
Keletázsiai művészet. Jeltelen cikk. Világ, nov. 20.

 

VEGYES
Ősi kastélyok, egyházak műkincseinek kollekciója. (A vasvármegyei kulturhistóriai kiállításról.) Jeltelen cikk. Budapest, szept. 21.
Die Kunsthistorische Ausstellung in Szombathely, írta j. ni. Neues Pester Journal, szept. 22.
Modern művészeti irányzat, írta Harsányi György Lajos Élet és Litteratura. I. 2.
A történelmi művészetről, írta Harsányi Kálmán, U. o.
A drezdai IV. rajzoktatási kongressus és kiállítás, írta (— ka. —) Interieur, I. 15 — 16.
A müncheni bajor iparkiállítás, írta (J—k.). U. o.
A Nemzeti Szalon őszi tárlata. Jeltelen cikk. U. o.
A vasmegyei műtörténet! kiállítást ismertették a napilapok, szept. 24. számai.
Emerico Carlo Sunay. írta Alfredo Melani. Vita d'Arte, 1912. szept.
Société des Amis du Louvre, írta Siklóssy László. A Gyűjtő, I. 7—8.
Ügyeskedés a gyűjtés körül, írta Darnay Kálmán. U. o.
A szombathelyi művészettörténeti kiállítás. Irta Kádas József. U. o.
Das Ernst-Museum in Budapest, írta Takács Zoltán. Der Cicerone, IV. okt.
A müncheni kiállítás, írta Nádai Pál. Új Élet, VII. 16—17.
Görögország, írta Vágvccsei Wellisch Andor. Magyar Építőművészet, X. 5 — 6.
A néprajzi múzeum új gyűjteménye. Irta Sz. K. Vasárnapi Újság, nov. 3.
A műemlék-restaurálás pszihológiája. írta Fieber Henrik. Magyar Iparművészet, XV. 7.
A vasvármegyei műtörténeti kiállítás, írta Csányi Károly. U. o.
A német Biedermeyer. írta Lengyel Géza. Új Élet. VII. 12—13.
Expresszionizmus. írta Felvinczi Takács Zoltán. U. o.
A Műcsarnok téli tárlatát (ismertették a napilapok, nov. 6.
A Műcsarnok téli tárlata. Irta T. Gy. Magyar Hírlap, nov. 7.
Téli tárlat, írta I. P. A Hét, nov. 10.

 

LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK
1912 december 1-én lejár a bolgár kormány által királyi palotára és igazságügyi palotára hirdetett nemzetközi pályázat. Az elsőnek díjai: 10,000, 7000, 4500 és 1250 frank, a másodiké: 6000, 4000,2500 és 1250 frank.
1913 január 1-én lejár a nagybecskereki színház tervére hirdetett pályázat. Díjak: 1. a kivitel, 2. 2500 korona, 3. 1500 korona, 4. 1000 korona.
1913 január 2-án lejár a Somogyi Takarékpénztár kaposvári intézete s bérháza tervpályázata. Dijak: 2000, 1200 és 600 korona.
1913 január 6-án lejár a M. Mérnök- és Építész-Egylet nagypályázata: Ujságház tervei. Díj: aranyérem és 1200 korona.
1913 január 20-án lejár a birói talár és föveg tervrajzaira hirdetett pályázat. Bővebbet 1. "Művészet", 1912, 328. lap.
1913 január 31-én lejár a torinói Bosco János szobor nemzetközi pályázata. Díjak. 5000, 3000 és 2000 frank.
1913 március 15-én lejár az Erzsébet-királyné emlékmű pályázata. Bővebbet 1. "Művészet", 1912. 246. oldal.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003