Tizennegyedik évfolyam, 1915    |   Ötödik szám    |    p. 255-261.    |    Facsimile
 

 

A GÖCSEJI HÁZAKHOZ

Ugyan mit keres az építész ezek között a rozzant kis viskók között? Romantikát, ebben az analizáló szürke világban? Vagy leül a gádorba s visszasóhajt a modern vívmányok közül, hogy bár még most is ilyenekben lakhatnék? Avagy innét is motivumot akar fejteni, mert a szegény szűröket, bundákat már megrabolta s felnagyította még a tarisznya-csattokat is oromzatnak?

Nem, nem az építész ül ide a tornácra, hanem a képzelet pihen itt meg, mint a fővárosnak füstös légköréből kiszabadult fecske, hogy elrévedezzen, megpihenjen. S ha megpihent, hatalmas szárnyalással csap végig az okos Ninivék fölött s tövig lerombolja őket, hogy kő kövön ne maradjon ezekből az átokszülte téglahalmazokból, ahova bennünket, kulturbestiákat az a szükség terelt egy határra, hogy a közös szenvedések oktató erejénél fogva megtaníttassa velünk, ha akarják, ha nem, mint kell egymást megbecsülnünk.

Mert ugyan mi más célja volna, amikor ezen a nagy földön annyi hely van, hogy nemcsak ház kerülne minden egyes családnak, ekkora kerttel körülötte, hogy a legközelebbi szomszédot is csak a lila-távolban látná, hanem még meg is maradnának mérhetetlen rengetegek, ahol a növényi és állati ősvilág tartogatnak szüzeröt a később fejlődő kultúrideák-nak — ha csak nem az, hogy a még nem régen is szomszéd rabló vad hordái a népvándorlásnak ilyen kegyetlen szeméthalmazvarosokban kényszerüljenek egymáshoz szokni, egymásra utalva, egymást megbecsülni s a közös szenvedések között még talán meg is szeretni?

Akik ezt a rejtett célját a nagy törvénynek megértették, azok szép lassan sompolyognak is már kifelé Ninivéből s ha egyszerre nem is tudnak elszakadni, hát legalább a családot mentik.

Ilyen menekülők azámára valók ezek a kis göcseji házak, mint olyan ősgondolatai a lakásnak, amikhez hozzáadva tapasztalatainkat s amikből kiindulva, gyönyörű kis kárpótlást lehetne a Ninivéből menekülteknek összekonstruálni, persze egymástól a színperspektiva távolságában.

Ezeket a göcseji házakat teljesen fából róják össze, mintha csak tudnák a primitiv emberek, hogy a minerális habarcs minő egészségtelen.

Mióta a rivális nagy szörnyetegek elpusztultak az ember mellől, mióta — azt nem mondhatom, hogy az emberek nem törnek egymásra — hanem csak úgy, hogy amióta a hadi gyilkos szerszámok ellen a legvastagabb fal se véd meg, azóta a lakás gondolata nem egyéb, mint a föld és lég harca elől való menedékhely.

Úgy ám, de ha kő- és téglahabarcs-házakba bújunk, akkor éppen a legádázabb harc terére menekültünk. Mert hol van a minerális átváltozások harcának nagyobb tere, mint a fundamentumban s a falban? A fal nemcsak hogy elszívja az ember elől a tiszta levegőt, hanem ami sokkal nagyobb baj, bűzöset, romlottat lehel ki s ez ellen se selyem-, se bőrtapéta nem használ, sőt még több átváltozást hív ki.

Mennyivel szelídebb s az emberhez közelebb simuló a vegetális világ kedves anyaga, a fa. Hogyan védelmez télen a hideg, nyáron a hő ellen, csak a norvégek a megmondhatói. Művészi szempontból pedig semmi olyan köny-nyen és szépen nem dekorálható.

Persze, a faépületnek még a gondolatára is megrémül az ember, ha az egymásra épített falusi és városi házsorok jutnak eszébe s a — tűz. De vajjon, nem arra inti-e az embert az a prometheusi elem is, hogy ne építkezzünk egymás nyakára?

Hanem ez még nagyon messze, a legmesz-szebb derengő jövő kérdése, addig volna egy sürgősebb és könnyebben elintézhető dolog és ami az építészek legszebb missziója volna: a tető alá került terület célszerű beosztása.

Ha a lakás a természet elemeinek harca elől védelmez csak, akkor a ház feje a tető, a fal tehát csak a tetőt tartja elsősorban s csak azután s egyúttal védelmez a szél, a hideg, a meleg ellen.

Azt mindenki tudja, hogy a mi klímánknak megfelelő ház égbeszökő tetejének olyannak kell lenni, hogy a szél, a hó, az eső úgy sivít-sanak el mellette, mint a hal mellett a víz. Se vonal, se homlokzat kérdése nem fontos, mint ahogy azt a modern irány hajszolná, hanem a cél, amit szolgál. Ha ezt megoldottuk, akkor amazok úgy is benne lesznek, mint a fecske testében a végtelen finom vonal.

A szűrökről, tarisznya-csattokról lopott motívumok se adnak újat, főként nem olyat, ami felé törekednünk kell. Még az anyag se fontos, mert halomban fekszik előttünk az emberi leleményesség számtalan ügyes anyaga, anélkül, hogy a minerális habarcsra kellene szorulnunk. Ezekben válogathatunk, ami a ház hüvelyét illeti.

Ahova az építészeknek manap minden erejüket össze kellene sűríteni, az a tető alá került és a speciális igényeknek megfelelő terület észszerű beosztása, a ház organizmusának elrendezése.

Azt mondtuk, speciális igényekkel van az építőnek dolga. Ez alatt a házépíttető családjának térbeli igényeit értjük, nem pedig a társadalmit.

E két szó értelmén fordul meg, amit mondani szeretnénk. Az építésznek gyönyörű missziója volna az a szelid, de energikus fellépés, hogy ne társadalmilag rendezzék az alaprajzot, hanem a térbeli igényeknek ; a ház organizmusát pedig szabják meg ők maguk.

Mert ha megdöntik az alaprajz társadalmi rétegszerű beosztását, hogy: ez szalon, ez boudoir, ez ebédlő, ez szivarozó, ez billiárdozó, ez könyvtár, ez képtár stb. ; hanem ehelyett mindezt összeolvasztva egy területre, azt mondják: ez a nagy terület, ami az alaprajz legnagyobb részét elfoglalja, a ház szíve (hali-féle), akkor nagy nyűgöt, sok nyomort maga után vonszoló ostobaságtól szabadítják föl az előítéletes embereket.

Úgy értem a ház szívét, hogy legyen az olyan leleményes, mint az ember szíve: itt lüktessen az egész ház élete, férjen el benne a családi közös munka, a közös művészet, a közös társasági élet, a közös étkezés. Itt festünk, itt eszünk, ez a gyerekek helye, itt olvasgatunk, ez a téli sarok a kályha körűi, ez a nyári hűselő. Mindez egy helyen, az alaprajz leleményes, művészi felfogásával, a ház szivében.

Minő kedves téma ez, valóságos hermeszi furfangra ösztökélő terület az építészeknek. A bútorelosztás, a sarokmegoldások, az ablakelhelyezések orgiája egy vérbeli építésznek.

A többi helyiség ebből induljon ki mind s ahogy ez a családi köztársaság helye, úgy legyen a többi helyiség az egyéniségé, szabad-

ságé. Bárminő kicsi, de az egyéniségnek szóljon, hogy lehessenek a család tagjai, amikor lelkűk úgy kívánja, akárminő kicsi helyen, de zavartalanul, de egyedül.

Ez a lélek igénye, joga, élete, levegője, tápláléka.

Ilyennek képzelnők nagyjából a szellemi igények térbeli elosztását, ugyancsak a térbeli igényekhez alkalmazva.

A ház ilyen organizmusára aztán a megfelelő hüvelyt ráteremteni, hogy kívül is magán viselje a belső életet: egyszerűen, szolidan, hogy a természet hozzá örömmel simuljon, mint ezekhez a kicsi göcseji házakhoz ; ablakából a muskátlik vidáman kandikáljanak ki, a jázminbokor kedvesen mosolyogjon be s a nagy hársfa szívesen terjegesse a haragos vihar elé edzett lombjait barátja, a ház védelmére.

Ne cifrálkodjék a ház mindenféle törékeny, haszontalan csecsebecsével, hanem méltósággal, komolyan foglalja el helyét, az égbe írt sziluettje legyen változatos, az egésznek a tekintete barátságos.

Fel hát, Ninive menekültje, legyen bátorságod, vesd el a nyűgöt, meglátod, hogy ilyen értelemben lelkednek is, testednek is nyugalmat adó otthont készíttet a leleményes építész s a magad alapította ház szívébe, ha új vér kerül a jövő vérre, felpezsdülsz magad is tőle, — mondanám mindazoknak, akik az előítéletek nyűgével az agyukban egy alkóvni ablaktalan sötét, bűzös sarkában szorongnak, hogy a szalonjuk bútorraktárja érintetlenül várhassa a látogatókat.

Mert ha a szerecsen a lábára húzza a kézelőt, vagy ha a magyar gentri a Váci-utcán sétál kocsira való angol felöltőben, vastag hajtó-keztyűben, a fején meg cilinderrel, ez csak nevetséges, de ha egy egész ország meg van mételyezve a gondolkodásában s a hit körmeivel kapaszkodik ahhoz, hogy a szalont, az ebédlőt, a boudoirt nem nélkülözheti a legszerényebb igényű hivatalnok se s hogy ennek megfelelhessen, inkább egy ablaktalan, levegőtlen, piszkos alkóvni-lyukban szorul gyermekeivel együtt — ez így van még a vidéken is, gazdatisztek, bérlők, jegyzők stb.-nél is nemcsak a kis városokban — akkor az ember mégis csak azon sürgetőlődik, hogy az építészek ne a homlokzatok, ablakpárkányok megoldásában keressék az újat, a szecessziót, hanem a ház organizmusának helyes megoldásában.

Ezek a kis göcseji viskók, eltekintve attól, hogy nagyon alacsonyak, kéménytelenek, alaprajziig bámulatos ügyesen vannak elgondolva a mezei munkával foglalkozó emberek igényeihez.

Hiszen majd csak kopik a kávéházi, otthonbontó társasélet nálunk is és szép lassan kialakul a konyhában feledkezett Mártha helyett az otthon kedves, bájos Hestiája, hogy elfoglalja a ház szíve középpontját. Hát nem inspirálja ez sem az építészeket, hogy kedves otthonnal várják ezt az átalakulást?

NAGY SÁNDOR

CSERÉKÁLYHA VÖRÖS PETI HÁZÁBAN MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
CSERÉKÁLYHA
VÖRÖS PETI HÁZÁBAN
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

VÖRÖS PETI HÁZA  MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
VÖRÖS PETI HÁZA
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

VÖRÖS PETI HÁZA MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
VÖRÖS PETI HÁZA
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

CSATÓ PÁL HÁZA MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
CSATÓ PÁL HÁZA
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

IHÁSZ ISTVÁN HAZA REZSÁSSZEG (GÖCSEJ)
IHÁSZ ISTVÁN HÁZA
REZSÁSSZEG (GÖCSEJ)

PARASZTUDVAR BARABÁSSZEG (GÖCSEJ)
PARASZTUDVAR
BARABÁSSZEG (GÖCSEJ)

PARASZTHÁZ BARABÁSSSZEG (GÖCSEJ)
PARASZTHÁZ
BARABÁSSSZEG (GÖCSEJ)

FAKÓ GYÖRGY HAZA MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
FAKÓ GYÖRGY HÁZA
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

ÖZV. SALAMON MIHÁLYNÉ HÁZA MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
ÖZV. SALAMON MIHÁLYNÉ HÁZA
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

TEMETŐRÉSZLET MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)
TEMETŐRÉSZLET
MILEJEGYHÁZA (GÖCSEJ)

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003