Tizennegyedik évfolyam, 1915    |   Ötödik szám    |    p. 262-263.    |    Facsimile
 

 

AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜLETÉNEK HADIÉRME

Az Éremkedvelők Egyesülete igen szerencsés kézzel adott ki egy hadiérmet, amelyet Beck Ö. Fülöp mintázott, s amely most már csak azt várja, hogy méltó fogadtatásra találjon a magyar közönség legszélesebb rétegénél. Kívánjuk, hogy az ily teljes sikerhez vivő rokonszenv és megértés ne maradjon el, s reméljük, hogy nem is fog elmaradni.

Ebbéli számításunkat nem csupán arra az intencióra, ama gondolat hazafiasságára építjük, amelynek az érem megszületését köszöni. Ez is megérdemli ugyan, hogy kiemeljük s rámutassunk: ime egy speciális amatőrökből álló társaság, az Éremkedvelők Egyesülete, amely a mai idők viharzását nem nézi karbatett kézzel, hanem megpróbálja, hogy amennyire a maga eszközeivel lehetséges, a magyar kultúra javára. kamatoztassa. Hadiérem kiadását határozza ei, egyrészt hogy arra hivatott művésznek munkaalkalmat adjon, s hogy kifejezze szolidaritását azzal az erőfeszítéssel szemben, amit a fegyveres nemzet végez.

Ékes szót érdemel mindenki, aki a mai, izgalmas és kétségkívül bizonytalan napokban, a fegyvert nem kötött, műtermeikbe vonult művészekre ily szándékkal gondol. De az, amiben bízva meg merjük jósolni, hogy e hadiérem a közönségnél nem fogja eltéveszteni hatását: elsősorban a benne rejlő eleven erő, plasztikai megjelenésének egyszerű szépsége. S itt van az, amit e rövid sorok elején szerencsés kéznek neveztünk. Az Eremkedvelők Egyesülete nem csupán oly művészhez fordult, aki nem szorul ajánlásra, hanem sikerült is elérnie, hogy csakugyan oly munkát kapjon, amely a legjobb magyar érmek arisztokratikus társaságába sorozható. Ami, hogy őszinték legyünk, nem mindig okvetlen következmény. Könnyű volna példákat említeni, amelyek annak ellenére, hogy oly művészektől valók, akik nevükkel a kritikát előre kivédik: fogyatékos, elhibázott művek.

Az érem művészi értékére támaszkodunk tehát, amikor azt írjuk, hogy a «Művészet» olvasói vegyék pártfogásba s terjesszék tovább e hadiérmet, amelynek még egy tulajdonságát kell aláhúznunk. S ez: az a súly, az az akcentus, amely ez érem jelentésének magyar ízén van. Beck Ö. Fülöp ugyanis az érem egyik lapjára a mai honvéd alakját komponálta, s a másikon ennek ősét, a honfoglaló lovast. Ezer esztendős távolságot kapcsol így össze, s jelmondatával rámutat arra, hogy sorsunk ma ugyanaz, ami volt: a nemzet ma is küzd.

Amit tehát jelképei révén fejez ki az érem, az nem a háború általánosságára emlékeztet, hanem a magyarok háborújáról szól a magyar közönséghez. Nem ismerünk, legalább eddig, hadiemléket, amely a művészi megformálás ennyire komoly színvonalán állna, egyszersmind kidomborítsa e jelleget, aminek konstatálása részünkről különös öröm.

Az érem kétféle anyagból, kétféle nagyságban készült. A 70 mm.-és átmérőjű bronz ára 20 kor., az ugyanakkora ezüsté 50 kor., a kisebb, a 32 mm.-és átmérőjű bronz ára mindössze 2 kor., az ezüsté 5 kor. Az érem megszerzése tehát korántsem tételez fel gavallér műbaráto-kat, maecenásokat. Főleg kisebb formájában, egyenest a legszerényebb polgári rétegek viszonyaihoz szabódott. Azt akarja, hogy a művészet kifejező nyelvén, az ez iránt fogékony kisembert is emlékeztesse a mai idők förgete-gére. Sőt hogy épen őket emlékeztesse, akiknek vállán, lelkes és kitartó tömegükön fordul elsősorban a nagy mérkőzés sorsa. Az egyesület a fővároson kivül vidéki városokban is forgalomba hozza e hadiérmet, aminek terjesztése fegyver is azokkal a hadiemlékekkel, háborús apróságokkal szemben, amelyeknek semmitmondását, olcsó bazári ízetlenségét még nem menti a hazafias intenció. Amelyeket itthon szintén termel ugyan a vállalkozás, de amelyek főleg a külföldi ipar prestige alatt érkeznek hozzánk. Osztrák és németországi készítmények, amelyeket a háború csőstül vet felszínre, habár odahaza, szülőföldjükön is, a szolid munkához és finom formákhoz szokott emberek részéről, erélyes tiltakozás hangzik ellenük.

AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜLETE ÁLTAL KIADOTT HADIÉREM BECK O. FÜLÖP MŰVE
AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜLETE ÁLTAL KIADOTT HADIÉREM
BECK O. FÜLÖP MŰVE

ERŐS ANDOR + TÁJKÉP
ERŐS ANDOR +
TÁJKÉP

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003