Képzési és kimeneti követelmények - 2016-ig

Képzési és kimeneti követelmények - 2016-ig

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen Tanszékei


Festőművész mesterképzési szak

A képzés célja olyan festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles festőművész
Mintatanterv

Grafikusművész mesterképzési szak

A képzés célja olyan, a szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait. A végzettek ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (DLA) képzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles grafikusművész (szakirány megjelölésével)
Mintatanterv

Intermédia-művész mesterképzési szak

A képzés célja olyan médiaművészek képzése, akik a technikai médiumok elméletével és történetével kapcsolatos alapvető ismereteik birtokában képesek aktív és kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. A végzettek kognitív (megismerésre kész) művészi magatartással, a tudományt, technikát és művészetet egységben látó szemlélettel képesek autonóm művészeti tevékenységre, az új médiumok művészi használatára. Képesek a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkciójának egységben látására, egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles médiaművész
Mintatanterv

Restaurátor mesterképzési szak

A képzés célja olyan restaurátorművészek képzése, akik ismerik a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A végzettek a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatában képesek a szakiránynak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: restaurátorművész (szakirány megjelölésével)
Mintatanterv

Szobrászművész mesterképzési szak

A képzés célja olyan szobrászati tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására. A végzettek ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. A vizuális kommunikáció terén alkotó olyan szobrászművészek, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szobrászművész
Mintatanterv

Alkalmazott látványtervezés alapképzési szak

A képzés célja olyan elméleti szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet és az esztétika alapvető kérdéseinek és kihívásainak ismeretében képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve. A műhelygyakorlatok során elsajátított ismereteik birtokában a művészeti munka gyakorlati kérdéseit és problémáit is tudják kezelni. Alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alkalmazott látványtervező (zárójelben megjelölve a szakirányt)
Mintatanterv

Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

A képzés célja olyan elméleti szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet és az esztétika alapvető kérdéseinek és kihívásainak ismeretében képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve. A műhelygyakorlatok során elsajátított ismereteik birtokában a művészeti munka gyakorlati kérdéseit és problémáit is tudják kezelni. Alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: képzőművészeti elemző
Mintatanterv

Látványtervező művész mesterképzési szak

A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére. Szakismereteikkel a színház- és filmművészet többi ágának is segítségére tudnak lenni. A látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi,k kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, illetve művészeti műhelyt vezető szerep betöltésére. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles látványtervező művész (szakirány megjelölésével)
Mintatanterv

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

A képzés célja, olyan művészeti szakemberek képzése, akik művészetelméletiismereteik, kommunikációs, írás- és elemző készségük birtokában alkotó módon képesek a magyar és a nemzetközi kortárs művészet területén jelentős kulturális-művészeti értékkel, társadalmi fontossággal bíró komplex projekteket, kutatásokat, kiállításokat, eseményeket elindítani, ezek koncepcióját kidolgozni, kommunikálni és képviselni, továbbá a kortárs művészeti gyakorlatról, valamint a hozzá kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusról szakmailag önálló és releváns kutatásokat végezni; a kortárs művészet gyakorlatát a tudományos kutatás és a kritika eszközeivel elemezni, közvetíteni, valamint együttműködni a hazai kiállítási és művészeti intézményrendszerrel, művészekkel, szakértőkkel és a művészeti terület egyéb szereplőivel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Képzőművész-tanár mesterképzési szak

A képzés célja a képzőművészeti mesterképzési szakokra alapozva olyan képzőművésztanárok képzése, akik

  • felkészültek az egyetemes és magyar vizuális kultúrának a képzőművészetek és a vizuális kommunikáció területén folyó közvetítői hivatásra, e területen az oktatás és nevelés feladataira;
  • ismereteiket, alkotói tapasztalataikat szakszerűen, a tantervi követelményeknek megfelelően képesek átadni (a rajz és képzőművészeti technikák, a művészettörténet és műelemzés, a művészeti és ábrázoló geometria, a képzőművészeti és vizuális technikai médiumok tantárgyak és az ezekkel megegyező tartalmú diszciplínák oktatásán keresztül) a művészeti szakképzésben, a felsőoktatásban, a közoktatásban, az alapfokú művészeti oktatási intézményekben, valamint a vizuális közművelés területén;
  • vizuális művészeti, művészettudományi, művészettörténeti, pszichológiai és pedagógiai megalapozottságú kultúrájukra támaszkodva, a vizuális ábrázolás és kifejezés kortárs és történeti értékeinek birtokában képesek növendékeiket a megismerési, tanulási folyamatokban differenciáltan irányítani, az alkotói attitűdjükben orientálni, képzőművészeti tevékenységükben támogatni, kulturális, művészeti és közösségi személyiségfejlődésüket elősegíteni.

A képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai vagy a szakterületen a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.