bezárás

Képzés

Az intermédia szak képzési rendje, tantárgyi programok

A képzés célja, hogy a hallgató önálló alkotói egyénisége sajátosságait felismerve legyen képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. Sajátítsa el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását. Ismerje és képzőművészeti kontextusban tudja használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, kompjúter) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten. Az egyetemes és magyar kultúra történetének megismerése, különösképpen a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegének, gyökereinek megértése alapvető követelmény. Legyen képes ismeretei átadására előadói-, gyakorlatvezetői-, publicisztikai szinten, illetve tevékenysége lényegének megfogalmazására.

Az öt évfolyamon történő, tíz féléves képzés nem az MKE megalakulása, a múlt század óta gyakorlattá vált mester-osztály rendszere szerint épül fel, hanem a szak sajátosságaiból adódóan kezdetektől a kreditrendszerhez közel álló szisztémát honosított meg. 1993-tól, a szak által hirdetett első felvételitől kezdve, tapasztalataink szerint működőképes módon az első két év alapozó képzése keretében a technikai minimum ismeretek elsajátítása mellett konkrét feladatokból álló, irányított műhelymunka zajlik, melyet a harmadik-negyedik év szakképzése idején két, évente választható tanár irányításával történő, projekt-alapú tutoriális rendszer vált föl, majd a diplomaév követ.

Az intermédia programja szakmai elméleti, gyakorlati és általános elméleti részből valamint ezek tanévente történő konkrét aktualizálásából áll. Ez annyit jelent, hogy egyes tárgyak általános leírásán túl az adott szemeszterben indított kurzushoz érvényes programot időszakról időszakra adjuk meg. (Például az Általános médiatörténet című tárgy kereténben oktatott filmtörténet vetítéslistája szemeszterenként változhat, párhuzamos kurzus indulhat, stb.) Az általános keret leírja a célt és követelményt, így hosszabb távon állandó, míg az aktuális, tanévre vagy szemesztrekre bontott program nem feltétlen ismétlődik ötéves rotációban, tekintve hogy egyes médiumok "életében" ez igen jelentős idő, s ez ismeret elavulhat (1990-ben nem oktathattuk a world wide web grafikus alkalmazásait, ma már felesleges a windows 3.1-et magyarázni), míg mások esetében akár több év is kevés lehet az alapos, elmélyült tudáshoz. Így a minimum-követelmény betartása mellett lehetőség nyílik a szakirányú speciális tudás részletező bővítésére és felfrissítésére is.
A jelenlegi alapképzés öt éves (10 félév, 10 szemeszter), médiaművész diplomát nyújt. A három éves DLA alprogram az egységes egyetemi képzés része. Posztgraduális képzés bevezetése és a szakirányú továbbképzés az egyetemi igényeknek megfelelően történik.

Tantárgyi programok felosztása

I. A szakmai gyakorlati tárgyak (Az alábbi kurzusokhoz szemeszterenként meghirdetett további szakképzési modulok kapcsolódnak)

 • Műterem
 • Alkotó elemzés I-II.
 • Műtárgykészítés I-II.
 • Rajz I-II.
 • Videó I-IV.
 • Fotó I-II.
 • Fotótechnikai gyakorlatok I-II.
 • Hagyományos filmkészítés
 • Számítógéptörténet
 • Webtervezési alapismeretek
 • Programozás-technika I-II.
 • Dtp alapismeretek I-II.
 • Multimédia I-II.
 • Kreatív számítógépes gyakorlatok
 • Művésztelep

II.1. A szakmai elméleti tanulmányok (a tanszék által meghirdetett kurzusok)

 • A technikai médiumok elmélete
 • Általános médiatörténet
 • A XX. sz.-i művészet története és elmélete
 • Médiatörténet


III. A szakmai elméleti tanulmányok (az egyetem által hirdetett kurzusok)

 • Művészettörténet


A szak követelményeinek része több, az egyetemen kötelező tárgy, melynek tantárgyi programjait az illető tanszékek és előadók készítik. Az Intermédia szakra járó hallgatóknak mindenekelőtt az alábbi kurzusok velvételét javasoljuk:

 • Kultúrtörténet
 • Kultúraszemlélet
 • Bevezetés a kortárs művészetbe
 • Kortárs magyar képzőművészet
 • Irodalom
 • Építészet

Más egyetemeken hirdetett kurzusok elfogadására mód van tanszéki egyeztetés után. Azok az intermédia szakos hallgatók, akik a tanár szakot fel kívánják venni, kötelezően el kell végezzék az Anatómia és térábrázolás kurzusokat.