bezárás

Az Egyetem kiadványai

Nyomtatott

Kőnig Frigyes és Funták Gyula:
Művészeti Anatómia és Geometria
Vinve Judit

Megfelent a könyv második, javított kiadása

2007
Sturcz János:
A heroikus ego lebontása

Sturcz János könyve a művész testének jelentésváltozásait, a magyarországi testművészet paradigmaváltását, a posztmodern test-kép hazai kialakulását, recepcióját követi nyomon. A kilencvenes évek magyar művészetében a művész testének korábbi, romantikus, öndestruktív és heroikus felfogásával szemben egy játékosabb, szerepeit szabadon váltogató, nyitott identitást mutató testkép jelent meg. A szerző olyan jelenségek vizsgálatára koncentrál, amelyek ugyan párhuzamut mutatnak a nemzetközi művészeti élet fejleményeivel, de a hazai közegben új jelentéseket hordoznak. Minthogy a művek jelentős része a kilencvenes évek második feléből való, összefoglaló elemzésükre most első ízben kerül sor. Párhuzamosan előbukkantak olyan korábbi alkotások is, amelyek vagy elfelejtődtek, vagy ha ismertek is voltak, az avantgárd és a modernista /formalista szemléletű művészettörténet-írában marginalizálódtak, de a kitágított nézőpont által új megvilágítást nyertek. A gazdagon ilusztrált kötet amerikai és európai párhuzamok segítségével tárgyalja a hazai műveket, s a nemzetközi szakirodalomban használt testkategóriák (például festő, gesztikuláló, rituális, lázadó, identitást hordozó, hiányzó, töredékes, protézissel kiegészített testek) mentén csoportosítja és értelmezi a hazai képzőművészet legfrissebb produktumait.

2006
Kőnig Frigyes:
Megzavart összhang

1978-ban kezdődött. Képzőművészeti Főiskolás koromban, mint sokak előttem és utánam, meglátogattam néhány évfolyamtársammal a Semmelweis Egyetem Múzeumát anatómiai ismereteim gyarapítása céljából. Az első alkalom nagyon megrázó volt. Csontvázakat már korábban is tanulmányoztam különböző orvosi könyvek ábráit is nézegettem, a vitrinekben bemutatott, folyadékkal teli búrákban tárolt, vagy mumifikált emberi maradványok látványa azonban felkavart. A távozási kényszert és a félelmet leküzdve lassan
megbarátkoztam az elém táruló, akkor hihetetlennek tűnő dolgokkal. A monstrumokról, szörnyekről szerzett felszínes ismereteim, amelyek addig irodalmi alapokon nyugodtak ekkor megváltoztak. A valódi torzlények vizsgálatakor azok sajátos felépítése, illetve rendhagyó rendszere kötötte le érdeklődésemet. Próbáltam megérteni, vajon miféle logika
szerint rendeződött különös alkatuk. ...

... Azt tapasztaltam, hogy minden kor érzékenyen reagált a torz szerveződésekre, amelyeket a teremtés furcsa játékának, vagy selejtnek tartottak. Gyakran előfordult a "csodalények" vásári mulatságként való szerepeltetése. ...

... Az emberiség egyszer hitte az egzotikus történeteket, máskor csak önmagát gúnyolta vagy szórakoztatta velük és sokszor a valóság nem talált hitelre. Félelemmel fogadta a szokatlan dolgokat, de lassan a természettudományok nyújtotta ismeretekkel nézett a jelenségek elé. A huszadik században a monstrumok megjelenési területe áttevődött a science fiction és az UFO kultúra világába. A torzfejlődés okairól már sokat feltárt a tudomány, lehetnek ezek betegségek, vírusok, fizikai károsodások, kémiai anyagok, vagy mint a közelmúlt csernobili tragédiája mutatta, sugárzó anyagok is. Az új módszerek alkalmazása és a probléma kutatása biztosíték a számunkra, hogy ez a jelenség is világosan áll majd előttünk és eredményeként csökkenni fog a torzszülések száma.

Kőnig Frigyes

2005
L.Menyhért László:
A vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban

Budapest, 2001. Magyar Képzőművészeti Egyetem kiadása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe.
A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén.
A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így ez a vázlatos összeállítás egy átfogó kutatás kiindulópontját is jelentette.
(Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

2005
Kőnig Frigyes és Funták Gyula:
Művészeti Anatómia és Geometria
Vinve Judit

Első kiadás
ISBN 963 9214 94 9

2005
L.Menyhért László:
Képzőművészeti irányzatok a XX. Század második felében

Budapest, 1996. Urbis Kiadó

A mostani tankönyv -jegyzet előzményét Nyíregyházán jelentették meg 1996-ban, a Tanárképző főiskolák rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatói számára. A szerény kivitelű könyv néhány év alatt elfogyott, jó kritikákat kapott és jó néhány művészeti közép- és felsőoktatási intézményben máig is kötelező szakirodalom.
Ez a tény "kényszerítette" ki az új kiadást, mely tetszetősebb külsőt öltött és tartalmilag is változott.
A tankönyv-jegyzet a XX. Század második felének markáns neoavantgárd irányzatait ismerteti, a célnak megfelelően: rövid, közérthető formában és nyelvezettel. Minden részt kiegészít egy magyar vonatkozású összefoglaló is, könnyítvén az eligazodást.
Az oldalak szélén "emlékeztető" célzatú kis képek sorozata fut, s a bővebb tájékozódást megkönnyítendő szakirodalom jegyzéket is tartalmaz.
A könyvhöz tartozik még egy fogalommagyarázat és egy diagram is, mely a XX. századi irányzatok mozgásait, egymásra hatásait ábrázolja.
(Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

2005
Megmentett műkincsek 2005

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus.

2005
Giovanni Battista Piranesi
Lázár Eszter, Kőnig Frigyes ; Bevezető: Blaskóné Majkó Katalin, Kőnig Frigyes

Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának grafikai gyűjteményéből.
Kiállítási katalógus.

ISBN  963 7165 29 0

2005
Kovács Attila:
Az átalakuló plasztikusság...Művészet és matematika...Alapelvek és következtetések...1967-2005

 

ISBN 963 7165 30 4

2005
Tihany'97

Video dok

2004
Diploma 2004

2004-es Diploma kiállítás.
Kiállítási katalógus.

2004
Eredeti másolat
Révész Emese

Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után.
Kiállítási katalógus.

ISBN 963 7165 23 1)

2004
Megmentett műkincsek 2004

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus.

2004
DLA 2004
Zsilinszky Zsófia

CD-ROM

2004
Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa
Lázár Eszter

Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa

2003
Megmentett műkincsek 2003

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus.

2003
MKE DLA 01. I.k.
Sólymos Sándor

A Magyar képzőművészeti Egyetem doktoriskolája az 1999/2000-es tanévben kezdte meg működését. A doktorképzés keretei közt - művészeti felső - oktatási intézményről lévén szó - a Doctor of Liberal Arts (DLA) cím megszerzését célozhatják meg a doktojelöltek (a doktoranduszok)

I. kötet tartalma:

 • Beke László:  Bevezetés a művészetbe
 • Daubner Katalin:  A művészetek és a piac kapcsolata
 • Gáspár Csaba László:  A gondolkodás zarándoklata. Mit tehet a művész a Világért?
 • Hantos Károly:  A tudásátadás helye az információs társadalom kontextusában
 • Peternák Miklós:  Médium-archeológia I. A technikai médiumok történte. Médium-archeológia II. Átmeneti műformák: A videó helye a fotografikus és a digitális mozgókép között
 • Szőnyi István:  A vandalizmus a modern művészetben és a jogban
 • Tillmann József Attila:  A megalit, avagy a nagy attraktor. A megnyitás művészete
 • Veres Zoltán:  Akinek nyelve van, annak világa van

I.-II. köt ISSN 1589 5238

2003
MKE DLA 02. II.k.
Sólymos Sándor

Az előadások között akadtak kifejezetten szaktudományos természetűek és akadtak a határterületek mozgó, nehezen definiálható - interdiszciplinális, ha nem hangoznék túlságosan fellegzősen, lehetne azt mondani civilizációelméleti, kultór-fenomenológiai, kultúrális antropológiai ill. a "vizuális antropológia" tárgyába tartozó - előadások is.

II. kötet tartalma:

Sólymos Sándor:

 • Az önazonosság-probléma mint a "haladás motorja"
 • Az Európai típusú civilizáció egymást követő generációi
 • A posztmodern manierizmus
 • Az építészettörténet vége és az utolsó építész
 • Káosz és rend
 • A szent és a profán szimbolikája az építészetben
 • Keretes szerkezet

I.-II. köt ISSN 1589 5238

2003
Wurm, Erwin:
Videomunkák

ISBN SZÁM 963 7165 18 5 (fűzött)

2002
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig
Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból.

ISBN 963 7165 193

2002
Restaurátor : Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet
Görbe Katalin

Angol fordítás: Bóna Eszter.Fényképezte Dienes Judit. A katalógust tervezte Lelkes László.

ISBN 963 00 9812 1

2002
Kemény Zoltán:
Út a fémreliefekhez
2002
Megmentett műkincsek 2002

kiállítási katalógus: diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

2002
Diploma 2002
Lázár Eszter

Katalógus: 2002-es Diploma kiállítás

2002
A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban
Csizmadia Zoltán, Szőnyi István

bevezető Döbrentei Kornél
ISBN 963 7165 14 2

2001
Erasmus program : Magyar Képzőművészeti Egyetem
Szabó Tünde, Hódi Rezső

Hallgatói katalógus 1999-2001

2001
Malice et Danube
Rita Román

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítása a marselle-i Képzőművészeti Egyetemen.
Kiállításai katalógus.

2001
Mucha és társai

Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből.

Kiállítási katalógus (a kiállítás anyagát válogatta és a kiállítást rendezte Bakos Katalin, Földi Eszter).
Előszó Blaskóné Majkó Katalin.
Francia fordítás Román Rita.
Fényképek Dienes Judit.

2001
Magyar festők szobrai

A magyar szobrászat modern hagyománya - sorozat.

ISBN SZÁM 963 7165 15 0

2001
Diploma 2001
Lázár Eszter

Katalógus

2001
Diploma 2001

CD-ROM

2001
Diploma : tervezőgrafika

a kiadványt tervezte Varró Lívia

2001
Mustica

Angelo Bucarelli és Beke Zsófia bevezetésével

2001
Képgrafika tanszék : Magyar Képzőművészeti Egyetem

ISBN 963 7165 13 4

2001
Egyszer volt fényképek

Válogatás a Magyar Képzőművéseti Egyetem Könyvtára fotógyűjteményéből.
Kiállítási katalógus.

2000
Diploma 2000

CD-ROM

2000
Tervezőgrafikus diploma
Murakeözy Gabriella

Murakeözy Gabriella, Hódi Rezső, Győri Judit, Barsi Szilvia, Csatlós Barbara, Porkoláb Károly, Kósa Dániel

2000
Intermédia katalógus
1999
Kőnig Frigyes Orbis Pictus

Orbis Pictus : művészeti téranalízisek = artistic space analysis

Budapest, Enciklopédia, 1997 (magyar és angol nyelven).
ISBN 963 8477 22 9

1997
Székely Bertalan mozgástanulmányai
Szőke Annamária és Beke László

A tanulmányokat Szőke Annamária, Beke László és Peternák Miklós írta.

Budapest, Magyar Képzőművészeti Főiskola - Balassi, 1992.
A kiadvány megjelent a Magyar Képzőművészeti Főiskola Barcsay Termében 1992. március 20. és április 18. között megrendezett, azonos című kiállítás alkalmából.

ISBN 963 7873 07 4

1992
nagy Ildikó, Körösényi Tamás::
Vigh Tamás kiállítása

A magyar szobrászat modern hagyománya sorozat.
Kiállítási katalógus.

ISBN 978 963 7165 36 8

On-line

Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata

A szerzői jogi törvény rendelkezéseinek értelmében a Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata az intraneten ill. a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárán belül érhető el.

2006
Blaskóné Majkó Katalin:
A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig
Blaskóné Majkó Katalin és Szőke Annamária

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból.

2002
Intermédia kronológia
1996
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény
1996
Szegedy-Maszák Zoltán:
Digitális médiumok az Intermédia Tanszéken
1996
Intermedia Catalogue, 1993
1993
Székely Bertalan mozgástanulmányai
Szőke Annamária és Beke László

"Lassított lónézés." Székely Bertalan mozgástanulmányai /
Szőke Annamária. - Székely Bertalan igazsága / Beke László. - Vázlat a
zoetropról / Peternák Miklós

1992

Oktatási

Anatómia- és Térábrázolás Tanszék
Kőnig Frigyes

ISBN 963 7165 21 5

2003
Kriston László:
A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Főiskola restaurátor hallgatói számára.

2002
Kriston László:
Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói számára.

2001
Kriston László:
A kő és vakolat restaurálás alapismeretei

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói számára.

2000
Szalay Zoltán:
Gombákról restaurátoroknak
1999

Kutatási

Halász László, Hantos Károly, Faa Balázs:
Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

ISBN SZÁM 963 506 450 0

2002
Kiss József Mihály:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Dokumentumok a képzőművészeti felsőoktatás történetéből : 1875-1949.

ISBN SZÁM 963 716516 9 (fűzött)

2001
Farkas Ádám:
Plasmastone

a plazmatechnika alkalmazhatósága a szobrászatban
kutatási jelentés

2000