A Budapesti Korcsolyázó-Egylet érmei. Készítette Beck Ö. Fülöp
 
   Első évfolyam, 1902    |    Első szám    |    p. 79-80.    |    Facsimile
 

 

MAGYAR MŰVÉSZETI IRODALOM

A KÖNYVNYOMTATÁS ÉS KÖNYVDISZÍTÉS IPARMŰVÉSZETE. írta Czakó Elemér. Budapest, 1902, Athenaeum. Ebben a formás kis könyvben bemutatja a szerző a szép könyv különféle tipusait és röviden számot ad arról is, hogy minő módon iparkodtak régi időkben a nyomtató-, metsző- és díszítőművészek a könyvet a nagy-értékú, ízléses műtárgy magaslatára emelni. A legszebb nyomtatott könyvek azoknak az időknek gyümölcsei, a midőn még ugyanaz a művészi kéz metszette a betüket és a díszítő rajzokat, ugyanaz a kéz rendezte a szedést kolumnákba s tervelte és készítette a könyvtáblát is. Akkor csakugyan minden ízében egységes alkotás volt a könyv. A múlt században e tanulságon okulva Morris megalapította a rövid életű, de dicsőséges Kelmscott-Presst, a melyben a régi elveket pompásan alkalmazta és fejlesztette. Ama régi és e modern könyvdiszítő művészetet néhány évszázad választja el egymástól, de sem az egyik, sem a másik magaslatot sohasem közelítették meg. Napjainkban a szép könyv ismét szorgalmas tanulmányozás tárgya, a modern stílus hathatósan közreműködött itt is, úgy hogy a jövendő bibliofileknek ugyancsak bő választékuk lesz a XIX. század ilynemű munkáiban.

Czakó Elemér áttekinthető módon szól a könyvdiszítés múltjáról és jelenéről, azután tömören összefoglalva elmondja a szép betű, a szép szedés, szép tördelés, díszítés, illusztráció és bekötési tábla stilisztikai elveit. Sok sikerült kép és néhány műmelléklet magyarázza a szöveget. A kis könyv derekasan megfelel céljának s számos tanulságos útmutatást ad a melyeket a nyomdászok, a művészek és a közönség egyaránt haszonnal és élvezettel követhetnek.

 

Péterfy Jenő összegyűjtött munkái. Kiadja a Kisfaludy-Társulat. I. kötet. Budapest, 1901.

A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Mű-történelmi és topográfiai tanulmány, írta Divald Kornél. Budapest, Szent-István-Társulat. 1901.

Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára szülővárosa, Kolozsvár szabad királyi város megbízásából szerkesztette dr. Márki Sándor. Budapest, Athenaeum. 1902.

Magyar Iparművészet. Szerkeszti Fittler Kamill. Főmunkatárs Györgyi Kálmán. Karácsonyi szám.

Új házak, írta Béla Henrik. Budapesti Hírlap, nov. l G.

Művészeti betegségek, írta Szana Tamás. Magyarság,

Hogy kell képet nézni? Irta Kapitány Kálmán dr. Uránia, dec. 1.

A mit a házaink beszelnek. Irta Palóczi Antal. Magyar Ipar, dcc. 8.

Katona Nándor. Irta Malonyay Dezső. Budapesti Hir-lap. dec. H.

Pusztuló műremekek. Irta N. E. Pesti Napló, dec. 13.

Női kézimunka, írta Gelléri Mór. Magyar Hírlap, dec, 15.

Kozmopolita építészet. Irta Grieger Gyula. Magyar Ipar, dec. 15.

A király háza. Irta A. S. Vasárnapi Újság, dec. 15.

Egy ismeretlen mecénás. (Delhacs István). Budapesti Hirlap, dec. 19.

Városrendezés. Irta Palóczi Antal, Budapesti Napló, okt. 15.

A magyar király palotája, írta -yi. Magyarság, dcc. 25.

A kormány művásárlásai. Irta Szana Tamás Magyarság, dcc. 25.

Künstler und Kunstgecken. írta. F. L. Leipnik. Neues Pcster Journal, dec. 25.

Magyar művészek Helsingforsban. írta Lázár Béla. Magyar Nemzet, dcc. 25.

L'esposizione d'artcea Budapest. Irta Kufo Paralupi. Natura ed arte, 1901. szept. füzet.

A kisipar művészi szervezése. Irta s. gy. Egyetértés, Jan. 1.

Császári eszthetika. írta dr. Lázár Béla. Huszadik Század, jan. füzet.

Bécsi téli tárlatok. Irta -a.- HuszadikSzázad, jan. fűz.

Hogy kell szobrot nézni? Irta Kapitány Kálmán dr. Uránia, jan. 1.

Vágó Pál festménye a szegedi árvízről. Vasárnapi Újság, jan. 5.

Szép és csinos, írta L. L.dr. Magyar Szemle, jan. 5., 12.

Barabás Miklós emlékiratai. 1. Közli Kezdi Kovács László. Budapesti Szemle, jan. 5.

Kassai Zoltán. ("Adalék a magyar műtörténethez.') Irta Kemény Lajos. Felső-Magyarország, dec. 25.

Az Erzsébet-szoborpályázat. Pesti Napló, jan. 8.

Művészet és kenyér, írta Alfa. Budapesti Hirlap. jan. 11.

A görögök szobrászata. Irta Berkovics .Miklós. Magvar Szemle, jan. 12., 19., 26.

Művészetünk és helyzete. Irta P. J. Alkotmány, jan. 22.

Az aradi ereklyemuzeum pályatervei. Irta k. k. 1. Pesti Hirlap, jan. 22.

Delhaes Pista. Irta Vay Sándor gr. Pesti Hirlap, jan. Ki.

Stefan Delhaes. írta -es-. Pester Lloyd, jan. 17.

Feszty Árpád "Krisztus temetése" cimű hármas képét ismertették : a Budapesti Hirlap, Budapesti Napló, Egyetértés, Hét, Magyar Hirlap, Magyar Nemzet, Magyarország, Magyar Szemle, Neues Pester Journal, Pesti Hirlap. Pester Lloyd, Pesti Napló jan. 26-ik száma.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat l901l - 1902. téli tárlatát ismertették: Alkotmány, nov. Ki., 2(i., dee. 11., 28. Budapestéi- Tagblatt, nov. 14. Budapesti Hirlap, nov. 14., 20., 28., dee. 11. Budapesti Napló, nov. Ki., 22., dec. 4., 29. Budapesti Szemle, jan. füzet. Egyenlőség, decz. 29. Egyetértés, nov. 14. A Hét, nov. 24.. dec. 1. Huszadik Század, jan. füzet. Magyar Állam, nov. 17. Magyar Géniusz, nov. 24. Magyar Hirlap, nov. 14. Magyar Nemzet, nov. 17., dec. )., jan. 1. Magyarság, nov. 14., 17. Magyar Szemle, dec. 1., 8., 15. Magyar Szó, nov. 19. Neues Pester Journal, nov. 14.. 22. Pester Lloyd, nov. 15., 20., dec. 3., jan. 4. Pesti Hirlap, nov. 14., IC., 2;i. Pesti Napló, nov. 14. Új Idők, nov. 17., 24.. dec. 1. Vasárnapi Újság, nov. 24.

A Nemzeti Szalon téli tárlatait ismertették: Alkotmány, dee. 14. Budapesti Napló, dec. 10. Huszadik Század, jan. füzet. Magyar Állam, dec. 115. Magyar Nemzet, dec. 14. Magyarország, dec. 14. Magyar Szemle, jan. 5. Neues Pester Journal, dec. 14. Pesti Hirlap, dec. 14. Pesti Napló, dec. 14., l!). Új Idők, dec. 29.

A Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállítását ismertették: Alkotmány, nov. 17. Budapesti Hirlap, nov. 7. Egyetértés, nov. 17. Építő Ipar dec. 1. Magyar Géniusz, nov. 17. Magyar Ipar, dec. 8. Magyar Nemzet, dec. 1. Magyarország, dec. 5. Magyar Szemle, nov. 24. Neues Pester Journal, nov. 17. Pester Lloyd, nov. 24. Pesti Hirlap, nov. 17. Pesti Napló, nov. 17.

A Műbarátok Köre decemberi kiállítását ismertették: Alkotmány, dec. 5. Budapesti Hirlap, Budapesti Napló, dec. 7. Egyetértés, dec. 28. Hazánk, dec. ü. Magyar Hirlap, dec. 5. Magyar Nemzet, dec. 5. Magyarország, dec. 6. Neues Pester Journal dec. 5. Pester Lloyd, dec. 17. Pesti Napló, dec. 5.

A Magyar Nők Képző- és Iparművészeti Kiállítását ismertették: Magyar Hirlap, dec. 15. Magyar Szemle, jan. 5. Pesti Hirlap, dee. 15.

Az Országos Képtár modern színes metszeteinek kiállítását ismertették: Magyar Nemzet, dec. K. Magyar Szemle, jan. 12. Neues Pester Journal, dec. 8. Pester Lloyd, dec. 11. Pesti Hirlap, dec. 8.

Művészeti felolvasások a Magyar Nemzeti Múzeumban:

Éber László dr.: A művészet őskora, okt. li l. és nov. 9. Jankó J. dr.: Magyar és ázsiai népies hímzések, okt. 2(i.

 

KIÁLLÍTÁSOK NAPTÁRA

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1902. április 1-től május 15-ikéig tartja tavaszi nemzetközi kiállítását, a melyre a művek előzetes bejelentés nélkül legkésőbb március 8-ikán esti 6 óráig küldendők be a városligeti műcsarnokba.

A bécsi "Genossenschaft der Bildenden Künstler Wiens" ez év tavaszán rendezi évi rendes kiállítását, a melyre a bejelentés határideje 1902. február 5-ikén a beküldésé pedig február 20-ikán jár le. A tárlatot március 1-én nyitják meg és május 31-én zárják.

A müncheni Sezession ez év tavaszán kiállítást rendez, a melyre a műveket 1902. február l-éig kell bejelenteni és február 10-ikéig beküldeni. A kiállítást február 20-án nyitják meg és április ,30-án zárják.

A Szegedi Képzőművészeti Egyesület tavaszi kiállítása 1902 március 23-ikán nyílik meg a szegedi kultúrpalotában. A kiállításra szánt művek az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat titkári hivatalához címezve (Budapest, Városliget, Műcsarnok) jelentendők, illetve küldendők be.

Az edinburghi Royal Scottish Academy kiállítására a bejelentés határideje 1902 február 1-én jár le.

A münsteri (i/W.) Kunstverein kiállítására a bejelentés határideje 1902. február 5-ikén, a beküldésé február 20-ikán jár le. A kiállítás márc. 1-én nyílik meg és ápr. 1-én záródik.

A turini nemzetközi iparművészeti kiállításra a beküldés határideje 1902 március 1-én jár le. A kiállítás április l-én nyilik meg.

 

LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK

1902. március 1-én lejár a Kossuth-mauzóleumra kiírt pályázat. A pályaművek az említett napon déli 12 óráig a székesfőváros középítési igazgatójának hivatalos helyiségébe küldendők (Budapest, IV., Váci-utca, Uj-városház).

1902. március 10-ikén lejár a Magyar Iparművészeti Társulat pályázata olcsó karácsonyi emlék (ajándék)-tárgyakra. A pályaművek a nevezett napon déli 12 óráig a Magyar Iparművészeti Társulat titkári hivatalába küldendők be (IX., Üllői-út 33-37.).

1902. március 15-ikén lejár a berlini "Ornament-Verein" által az elberfeldi Engelhardt és Kaelnih cég megbízásából egy piafond- és falfestmény terveire kiírt pályázat. A pályaművek az említett határidőig Kretzschmar Paul szobrászművész címére küldendők be (Berlin, S. W. IJessauerstasse 25.).

1902. május 15-ikén lejár a Vörösmarty-szobor tervére kiírt pályázat. A pályaművek az említett napon déli 12 óráig az "Otthon" írók és hírlapírók köre helyiségébe (Budapest, VII., Dohány-utca 70.) küldendők be.

 

 

Felelős szerkesztő : LYKA KÁROLY

Kiadótulajdonos: S1NGER és WOLFNER Budapest, Andrássy-út 10.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002