Első évfolyam, 1902    |    Negyedik szám    |    p. 295-296.    |    Facsimile
 

 

MAGYAR MŰVÉSZETI IRODALOM

A művészi izlés fejlesztéséről. Irta Ambrozovics Béla. Budapest, 1902. Hornyánszky Viktor. 56 oldal. Különlenyomat a "Művészet" ,'i-ik számából.

Le a fiatalsággal. (A magyar művészeti modernség). Irta Viharos, Pesti Napló, jún. 1.

A magyar építőstílusról. Irta Lechner Ödön. Magyar Nemzet, jún. 2.

Az építészek mumusa. Irta M. G. Magyar Hírlap, jún. 4.

Az építészek mozgalma. Irta M - i K -y. Magvar Hírlap, jún. (i.

Hajsza a magyar stílus ellen, írta Lyka Károly. Új Idők, jún. 1.

A modem művészet alakulása. Irta Pékár (lyula. Uránia, jún. I.

Hogy jutott Zichy Mihály az orosz udvarhoz ? Irta Pintér Ákos. Pesti Napló, jún. 10.

Rimaszombaton (Ferenczy Istvánról). Irta Álla. Budapesti Hírlap, jún. lü.

Egy szoborról. (Klinger Beethoven-szobra). Irta Bródv Sándor. Magyar Hírlap, jún. 11.

Építőművészek szövetsége. Független Magyarország, jún. l'2.

Francia és belga nyilatkozatok a művészi nevelésről. Magyar Nemzet, jún. 20.

Zichy Mihály leveles ládájából, Közli Pintér Ákos Pesti Napló, jún. 22., 29.

A magyar építőművészetért. Irta L. Új Idők, jún. 22.

Szobrok és kultúra, írta v. j. Magyar Szemle, jún. '2'2.

A renaissancekori művészet. 11. Irta dr. Janicsek József". Athenaeum, 2. szám.

Eine Künstlerkolonie Ín Szolnok. Budapestéi' Tag-blatt, jún. 20.

A szolnoki művésztelep. Irta H. Szolnoki Lapok,jún. 2!l.

Művésztelepek. Esti Újság, júl. 1.

Alkalmazkodás. Irta Viharos. Pesti Napló, júl. 5.

A szolnoki művészhajlék. Irta Lándor Tivadar. Új Idők, júl. 0.

A tizenegyedik szobor. Pesti Hírlap, júl. 9.

Zichy Mihály életéből. Pesti Napló, júl. Ili.

A velencei eampanile bedőltéről cikkek jelentek meg az összes napilapok július l5-iki és köv. számaiban.

Valami a szépről. Irta Heklcr Antal. Magyar Közélet, július 15.

Müncheni szecesszió. Irta Madarassy László. Magyarország, júl. l 7.

 

KIÁLLÍTÁSOK NAPTÁRA

A Magyar Orvosszövetség kiállítása megnyílik a városligeti műcsarnokban 1902. szeptember 20-ika körül és tart október 21-ikéig.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat téli kiállítása megnyílik 1902. november 15-ikén és 1903. január 15-ikéig tart. Bejelentés nincs, a beküldés határideje lejár október 25-ikén este 6 órakor, a mikorra a kiállításra szánt összes műveknek be kell érkezniük a városligeti műcsarnokba. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat összes művészeti szakbizottságai határozatához képest a folyó évi téli- és az ezt követő tavaszi kiállításra csupán a Magyar Képzőművészek Egyesülete tagjai hivandók meg. Épp úgy minden egyébb hivatalos közlemény is csak ezekkel a művészekkel közlendő. A Társulat felkéri ennélfogva mindazokat, a kik nem tagjai a Magyar Képzőművészek Egyesületének és a jelzett kiállításokon részt akarnak venni, hogy a műveik fölszereléséhez szükséges nyomtatványokért közvetlenül a társulat titkári hivatalához forduljanak.

A Münchener' Künstlergenossenschaft ezévi kiállítása október végén záródik.

A karlsruhei Jubileums-Kunstausstellung október közepéig tart.

A berlini Grosse Kunstausstellung szeptember 28-án záródik.

A salzburgi Künstlerhaus és Kunstverein XVIII-ik évi kiállítása szeptember 30-ikáig tart.

 

LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat pályázatot hirdet a lipótvárosi Kaszinó által újabb három esztendőre alapított "Lipótvárosi Kaszinó-díj "-rá a következő feltételek mellett:

1. Pályázhat e díjra minden képzőművész, a ki magyar honpolgár, - és pedig az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat téli tárlatán kiállított festészeti vagy szobrászati művével. 2. A megjelölt tárlaton magyar honos művészektől alkotott és kiállított minden festészeti és szobrászati mű minden külön nyilatkozat nélkül is úgy tekintetik, mint a mely e díjra pályázik. Kivétetnek azonban a pályázatból azok a művek, melyeknek alkotói és kiállítói eleve kijelentik, hogy a pályázatban részt venni nem kivannak ; ezenkívül mindama művek is, melyeknek alkotói és kiállítói a pályázatot eldöntő bíróságban részt vesznek. 3. A pályabiróság hét tagból áll ; ezek közül négyet a Kaszinó, hármat pedig a Magyar Képzőművészek Egyesülete küld ki saját kebeléből. Elnökét és jegyzőjét a pályabiróság a tagjai közül maga választja. 4. A pályabiróság tagjai a téli tárlat megnyílta után legkésőbb tíz nappal lehetőleg a tárlat helyiségéhen összegyűlni és mint pályabiróság megalakulni tartoznak. A tárlatnak többszörös és lehetőleg együttes szemlék útján való alapos megvizsgálása után az elnök a pályabiróságot döntő gyűlésre hívja öissze. Az első ízben összehívott eldöntő gyűlésen, az elnököt és a jegyzőt beleszámítva, legalább öt tag jelenléte szükséges. Ha a pályabiróság e gyűlésen nem dönthetne vagy nem döntene, újból újabb gyűlésre hívandó egybe, mely azonban tekintet nélkül a megjelent tagok számára, minden esetben határozatképes. A pályázat a téli tárlat megnyíltától számított négy héten belül okvetlenül eldöntendő. A pályabiróság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az a vélemény emelkedik határozat erejére, a mely mellett az elnök szavazott. A pályabiróság megalakulásától fogva tartott minden gyűléséről jegyzőkönyv vezetendő, mely jegyzőkönyvek a jegyző és az elnök, valamint a gyűlésen résztvett tagok aláírásával a pályázat eldöntése után az erről szóló jelentés kíséretében a Kaszinó igazgatóságának beterjeszten-dők és átadandók. 5. A pályadíj minden évben okvetlenül kiadandó a pályabiróság által a jutalmazásra viszonylag legalkalmasabbnak talált mű alkotójának. Egyazon művész e pályadíjban egyszernél többször nem részesülhet. 6. A pályadíj megnyerése az alkotó művésznek pályanyertes művéhez való tulajdonjogát semmikép sem érinti.

1902. augusztus 15-ikén lejár a kaposvári nemzeti kaszinó-egyesület kaszinó-épületterv pályázata. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám .

1902. augusztus 31-én lejár a pozsonyi posta- és távirdaigazgatóság részére emelendő kétemeletes épület tervpályázata. A pályázat titkos, a vázlatok l : 200 léptékben készítendők, s jeligés levél kíséretében a kereskedelemügyi minisztérium segédhivatalának igazgatóságánál nyújtandók be. Első díj 1500 korona, második díj 1000 korona, harmadik díj 600 korona. A pályadíjak okvetlenül kiadatnak a viszonylag legjobb és aránylag legolcsóbb műveknek. Bővebb felvilágosítás a kereskedelemügyi minisztérium Vll.'b'. ügyosztályánál (Budapest, II., Albrecht-út 3) kapható.

l902. szeptember 15-ikén lejár a Vörösmarty-szobor tervére kiírt pályázat. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

1902. szeptember l5-ikén lejár a Magyar Iparművészeti Társulat hat pályázata. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

1902, október l-jén lejár a budai Milacher-kút tervére másodízben kiírt pályázat (Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

1902. október 31-én lejár a kassai honvéd-szobor tervére kiírt pályázat. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám.)

1902. november 5-én lejár a st.-louisi világkiállítás számára készítendő embléma-rajz nemzetközi pályázata. Pályadíj 10,000 korona. Bővebb felvilágosítást ad Joseph Brucker, Berlin, Equitable-Palast, 1902. december 31-ikén lejár a vallás- és közoktatásügyi miniszter által tíz történelmi szemléltetőképre kiírt pályázat, ( Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

1903. január 5-ikén lejár a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1902. évi nagy pályázata. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

1903. május 31-ikén lejár az Erzsébet-emlékmű pályazata. (Bővebbet 1. Művészet 3. szám).

 

Felelős szerkesztő : LYKA KÁROLY

Kiadótulajdonos: SINGER és WOLFNER Budapest, Andrássy-út 10.

Horuyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002