Első évfolyam, 1902    |    Ötödik szám    |    p. [319]-323.    |    Facsimile
 

 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK MUNKÁCSYRA

Igen tisztelt uram, — kérelméhez képest ime átadom emlékeimet azokról az időkről, a melyeket Munkácsyval Parisban töltöttem.*

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy talán túlságos megtisztelésben részesítenek azok, a kik a megholt mester és köztem fönnállóit viszonyt benső barátságnak minősítik. Munkácsy mindenkor a legbarátságosabban és a legszeretetreméltóbban viselkedett velem szemben attól a naptól kezdve, a melyen nekem művészi segítségét felajánlotta s készségesen járt kezemre, de viszonyunk inkább a nagynak a kicsinyhez, a mesternek a kezdőhöz való viszonya volt. Csak a midőn jóval később, 1885-ben a párisi Salon-ban kiállított „Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni" című képemmel az ő vélekedése szerint kiállottam a tűzpróbát, csak akkor látszott művészetem iránt melegebb érdeklődéssel viseltetni. Legalább ezt árulják el barátságos és érdeklődéssel teljes levelei, a melyeket tőle időnkint Parisból kaptam. Utolsó párisi tartózkodásom óta (1879 végétől 1880 végéig) csak futólag találkoztunk, akkor is csak egy-két órára.

Az utóbbi évek egyikén — azt hiszem kevéssel azelőtt, hogy az endenichi szanatóriumba költözött, a hol hiába keresett enyhülést, -müncheni műtermemben találtam névjegyét, a melyre bizonytalan írással jegyzett néhány üdvözlő szót számomra. A házmesternek, a ki kinyitotta a műtermemet, nyomatékkal jegyezte meg, hogy Parisban a tanárom volt.

Abból a rövid időből, a melyet Munkácsyval Parisban töltöttem, tulajdonképpen csak azt a benyomásomat jegyezhetem fel az ő művészetéről, hogy az feltétlenül és irigylésre méltó módon mesteri. Ezt a benyomást nyertem műtermében és házában tett számos látogatásom alkalmával s különösen akkor, a midőn a Pilátust kezdte festeni. Annakelőtte Münchenben láttam tőle képeket s akkor az volt a benyomásom, hogy hasonló dolgokat nem festettek az elmúlt idők régi nagy mesterei óta.

Fejlődéséről mit sem mondhatok. Mint nagy mester bukkant fel akkor életem útján s mint ilyen maradt meg emlékezetemben mindenkorra.

*

Munkácsyra vonatkozó legrégibb emlékeim 1879-ből valók. Ebben az évben ösmerked-tem meg vele báró Fabrice müncheni szász követ házában. Habár akkor már néhány év óta festegettem, igaz, hogy inkább dilettáns módjára, a mester, a ki akkor dicsősége magaslatán állott, természetszerűen csak csekély érdeklődéssel viselkedhetett irányomban. Mégis rendkívül szeretetreméltó volt s bátorságot öntött belém, a mire az első müncheni tapasztalás után ugyancsak szükségem volt. Meghívott, jöjjek Parisba, folytassam tanulmányaimat, ő szívesen szolgál majd útbaigazítással. Elhatároztam tehát, hogy még az levélváltásra szorítkozott, a melyből azonban legnagyobb örömömre azt olvastam ki, hogy rokonszenvvel és érdeklődéssel kíséri művészi munkálkodásomat.

Sohasem titkoltam el, mily sokat köszönök neki. Ő segített arra, hogy megtegyem a mű-szerető dilettantizmustól a művészetig vezető nehéz lépést. Termékenyítő példája, a műteremben együtt töltött órák, a midőn el-elnéze-gettem munkálkodását, tanításai Parisban határozottan nagyon sokkal többet használtak nekem, mint minden, a mit odáig Münchenben tanultam. Sohasem méltányolhatom eléggé szivélyességét sem, a melylyel nekem, a teljesen ösmeretlen kollegának, kezemre járt. Ha azóta az én művészetem messzi eltért is az övétől s a régi függésnek ma már aligha van nyoma műveimben, mégis ugyanazt a nagy rokonszenvet érzem ma is iránta és művészete iránt, ugyanarra a csodálatra késztet sok műve, a melyet akkor, mint fiatal festő a mesterrel szemben lelkesedéssel tanúsítottam.

Lakásomon őrzöm Munkácsy egyik művét, egy magyar tragika arcképét, a melyet néhány évvel ezelőtt egy müncheni műkereskedő engedett át nekem. A kép meleg, szép, mély színei ma is oly gyönyörűséget szereznek nekem, mint a mikor a Pilátust bámulgattam. Úgy látszik, hogy nemsokára a Pilátus befejezte után készült.

Ezekben a visszaemlékezésekben talán nem találja azt, a mit találni remélt: adalékokat a mesternek és művészetének történetéhez. De abban a meglehetősen alárendelt helyzetben, a melyben akkor magamat vele szemben ereznem kellett, nem ügyelhettem egyébre, csak arra, hogy tanuljak tőle. Azonkívül nem szabad felednie, hogy emlékezéseim huszonkét év előtti időkre nvúlnak vissza.

FRITZ VON UHDE

* A Művészet szerkesztősége felkérte Fritz von Uhdet, hogy a Munkácsyval együtt töltött párisi éveiről mondja emlékeit. A nagy német művész ezzel a cikkel tett eleget a kérelemnek.

A szerkesztő


CSEMEGI SÍREMLÉKE DONÁTH GYULA MŰVE ALICE BARBI LÁSZLÓ FÜLÖP ELEK OLAJFESTMÉNYE

CSEMEGI SÍREMLÉKE DONÁTH GYULA MŰVE
CSEMEGI SÍREMLÉKE DONÁTH GYULA MŰVE

ALICE BARBI LÁSZLÓ FÜLÖP ELEK OLAJFESTMÉNYE
ALICE BARBI LÁSZLÓ FÜLÖP ELEK OLAJFESTMÉNYE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002