Harmadik évfolyam, 1904    |   Második szám    |    p. 86-87.    |   Facsimile
 

 

PERÉNYI ÉS HIRSCHVOGEL

A művészet erősítő, vigasztaló erejét sokan áldották már. A magyarok közül korábban alig valaki, mint Perényi Péter. Imre nádor fia volt, képességekkel, javakkal mesésen megáldva, huszonöt éves korában már a nemzet egyik vezére, majd trónjelölt. Mily jövő várt volna reá szerencsésebb fejlődés korszakában!

De élete a politikai viharok idejére esett, a meg nem állítható hanyatlás, züllés szomorú korszakára.

Nagy tehetségét, tetterejét, vagyonát megkaphatja János király - - a törökkel, megnyerheti Ferdinánd - - a némettel, ha öncél gyanánt magyar politika lebeg szemük előtt. A hazafiak egy része e nagy célt, annyi veszély között, éppen Perényi királylyá választásával vélte elérhetni.

De mi volt a keleti világhatalom előtt az, hogy nyugat felé irányuló nagy aspirációiban az ütköző pont — magyar? János király hívei közül a török Perényit börtönbe vetette. Stambulból, hosszú rabságából, fia rabsága árán szabadult.

De önálló magyar politikát öncélul nem értett a nyugat nagy világbirodalmának tradíciói közt élő Ferdinánd sem.

A csak hazájáért küzdő dalia néki nem volt elég. Pompás huszárjai éléről Perényi Ferdinánd pártjáról is a börtönbe került. Élete utolsó éveit a bécsújhelyi, bécsi fogságokban töltötte.

Hogy tépelődő lelkét elfoglalja, olvasmányai közepeit az ó és új testamentumból választott témákat, magyarázta azokat a körébe vont néhány művésznek, akikkel szentírási jeleneteket rajzoltatott, festetett és a képek alá verseket írogatott.

"A kereszt súlya alatt roskadozó", "Lázár új életre keltése" szimbolikus erejükkel a vígasz-talás, a remény világát gyújtották csüggedő lelkében.

A bécsi börtönben, 1547 körül, így kerültek össze Perényi Péter és Hirschvogel Ágoston, kit művészi tevékenysége ez időtájt Bécs környékén foglalkoztatta. Élet után rajzolta és rézbe metszette a még csak 47 éves, idő előtt elaggott érdekes idegent.

A rézkarc vonásainak biztonsága, egyszerűsége Hirschvogel készültségét mutatja, a felfogás mélysége pedig azon igaz művészetet, a mely megértette, kifejezésre bírta juttatni a hazája, családja pusztulását érző, tétlenségre kárhoztatott rab szomorú lelkivilágát.

És mint a harangszó, hangzanak a képhez Perényi önérzetes, igaz, lefordithatlan szépségű szavai, melyeket arcképe alá jelmondatul szerkesztett:

«Corde quieto, mens, boni conscia,
observat patientiam».

Nem véltünk feleslegeset tenni, mikor a legrégibb, legritkább magyar vonatkozású metszetek közül Perényi arcképét, a bécsi Albertinában őrizett eredeti hű másolatát pár magyarázó sorral közöltük. A nagyhírű bécsi gyűjtemény igazgatósága fogadja a másolás megengedéséért őszinte köszönetünket.

KAMMERER ERNŐ

PERÉNYI PÉTER HIRSCHVOGEL METSZETE
PERÉNYI PÉTER
HIRSCHVOGEL METSZETE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002