Harmadik évfolyam, 1904    |   Ötödik szám    |    p. 290-291.    |   Facsimile
 

 

KAZINCZY ÉS FERENCZY

Kazinczy, ki éber figyelemmel kisért minden ébredező tehetséget, hamar tudomást szerzett a Rómában dolgozgató magyar szobrászifjúról, Ferenczyről is. Első levele, melyet 1820-ban intézett hozzá Rómába, úgy látszik, elkallódott. Megmaradt azonban két későbbi levele, melyeket Ferenczy hazatérte után írt annak Budára s melyek Kazinczy művészeti fölfogására rendkívül jellemzőek. Ez eddig ismeretlen levelek az özv. Jánosdeákné által a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozott Ferenczy-hagyatékkal kerültek nevezett intézet tulajdonába s ekként hangzanak :

1.

Ferenczy Istvánnak Kazinczy Ferenc baráti idvezletét.

Hébénknek eggy Recensióját készítettem, de az nyomtatva nem lesz, míg meg nem írod, javallod-e ítéletemet. - így kezdem:

"Ha Hébe ezidén semmi virágot nem adna is Literaturánk' barátjainak, melly gazdag ajándékokat hozna rezeiben! A Megváltó, Blaschketól, pontozott munkában Caracci Hannibál után, képzeltetheti velünk, millyen lehete a' Phidiász' Jupiteré, 's a' kinek szeme van a' látásra, térdre ömöl az istenember előtt, 's imádja ötét. Nagyság, méltóság van itt az egészben és minden részeiben. Melly arcz! melly szem! melly orr! melly száj! melly homlok! 's az egymástól távol álló szelíd

szemöldök, mint deríti fel az a szép arczot! 'S az a' gazdag hajfürtözés kiemeli a' főt a' mindennapiak' száma közzül. De itt érzeni kell, és hallgatni, nem szóllani. -

A' harmadik tábla bennünket Magyarokat közelről érdekel: imhol a' mi Ferenczynk' Graphídiona (így nevezzük el mi a' rajzoló leányt, a' rajzolást, festést jelentő görög szótól; mert a' Pásztorleány a' dolgot közelebbről nem bélyegzi). AMesterség Mythologiája szerint eggy leány szerelmes andalgásában a' tenger szélén, még a' Rajzolás feltalálása előtt, vesszejével eggy figurát vona a' fövényben, és íme, a' csuda! a' rajzolat a' fövényben a' szeretett ifjú profilképét adá! A' leány látja ezt, s' keblében az a' gondolat támad, hogy így tehát lehetne képét;- adni minden tárgynak, 's ez a' feleszmélet lesz a' Mesterség feltalálásának szempillantása. A' kezdő Ferenczy választhata e méltóbb tárgyat első munkájára, mint a' Mesterség' kezdetét? Valóban neki e' gondolatot eggy kegyes Isten adé. — A' Plastica' (faragás) míveiről' az ítélhet méltólag a' ki magát látá a' mívet, Recensensnek pedig e' szerencséje még nem leve; 's valljuk meg, a' szobrok' legnemesebb nemei a' fenn-állók; mert azok láttatják a növés' szépségét 's a' ködlepel' lefolytának szép játékát: de itt a történet, mellyet adni kellé, nem állást kivánt, hanem guggolást; 's illyen a Bernini Vénusza is, melly bizonyos tekintetekben megelőzi 'a Mediciszi Vénuszét, inkább ülvén a' ruha nélkül talált asszonyi szeméremhez. De melly szépségek vágynak itt! A' felső rész minden lepel nélkül, hogy a' leány' kecseiből semmi el ne fedettessék: az alsó rész pedig igen értelmesen 's szép redökben 's vetésekben elleplezve. Kivált az egyenesen kinyújtott karnak gyönyörűnek kell lenni. A' haj, vittába kötve, szerény gonddal (az az modestus gonddal).

Az öcsém' fija József, ki Néked, édes barátom, ezt általadja, dicsekedett látásoddal, de meg nem mondhatá, Néked ki ad munkát, és mit csinálsz; igen azt, hogy visszakészülsz Rómába. Csak addig ne menj, míg én megláthatlak; nem szeretnék úgy meghalni, hogy meg ne csókoljam azt, a' ki e' pályán első önte hazámra fényt. Midőn az Igaz 'barátunk' leveléből megértettem, hogy itt vagy, de visszamégy Anthúzába, azt hittem, csak látogatni jövel szüléidet, rokonidat. Most meg vagyok nyugtatva, A' ki annyi márványt vitet Csetnekről, nem mehet-el hamar.

Ha nagy munkákat nem kapsz e' pén-zetlen földön, e' pénzetlen időben, szeretném, ha nevezetesbb embereink' büsztjöket dolgoznád, de ne a' mint ők kívánják, hanem a' hogy Te akarod. Azok azt néznék, hogy találva légyenek, Te pedig tudod, hogy a' Plasztika a' természeti fej helyett újat, mást,

eggy szebbet, egy varázst ad. így adád te a'Csokonaiét. Ha hozzám jössz, eggyütt fogjuk nézni a' Napóleon fejét Canovától eggy réznyomtatványon, 's összehasonlítjuk azt az Isabey által festett profilképet, 's lesegetjük, mint távozék-el Canóva attól, a' mit Isabey nem Plasticus, hanem csak Festői szemekkel látott. Az én portfeuillöm nem nagy: de jó darabokat bír. - - Élj boldogul, édes barátom, 's szeress! - - Széphalom, Januárius 4d. 1825.

 

2.

Ferenczynek Kazinczy szíves baráti tiszteletét.

Kedves barátom, Még e' holnapban szerencsém lesz azt a' barátomat megölelhetni, kit nem csak művészi nagyságáért, hanem lelke' szeretetre méltó tulajdonaiért is mérték nélkül szeretek. Stettner György társamtól haliám Tornán, hogy fejem már gipszben is le vagyon öntve. Neked köszönöm, hogy halhatatlanná tevéi. - - Élj szerencsésen, igen kedves barátom, 's fogadj szeretettel. - -Ujhely, Aug. 19d. 1828.

MELLER SIMON

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002