SZEGÉLYDÍSZ AZ OLÁHLÁPOSI BALTAI FATEMPLOMBÓL
 
   Harmadik évfolyam, 1904    |   Ötödik szám    |    p. 301-306.    |   Facsimile
 

 

RÉGI FATEMPLOMOK

Amint a középkor elején a barbár népek körében a művelődés mindinkább tért hódított, oly arányban fejlődtek ki az építészetben bizonyos formák. A fejlődés azonban csak fokozatosan történhetett. Kezdetben az építészeti szerkezet a kövek vagy fagerendák egyszerű összeillesztésében nyilvánult. Az idők folyamán mindinkább fejlődő szerkezet csak később kezd bizonyos alakot ölteni s az anorganikus építőanyagnak gazdagabb, jellemzőbb és öntudatosabb művészi formát kölcsönözni. Minthogy a formák magából a szerkezetből fejlődtek ki: ritkán jött az anyag a szerkezettel ellentétbe; később az anyag az építési stílust befolyásolta s ezáltal egészen más műirány fejlődött a kő- és egészen más a fa-építészetben. A fa anyaga természeténél fogva könnyen idomítható, ácsolható és faragható lévén, ez a hármas tulajdonság a faépítészet stílusának jellegére nagy hatással volt, mely nemcsak a profán építményeknél, de az Isten tiszteletére szánt fatemplomoknál is érvényre jutóit.

A rengeteg erdőségek közepette letelepített hívek templomai, bár a kőanyag nem hiányzott a hegyes vidékeken, mégis kezdetben a köny-nyen beszerezhető fából épültek, a mi igen természetes is. ha tekintetbe veszszük azt, hogy a faépítés technikája egyszerűbb, könnyebb, mint a kőfalnak építése.

A régi faépítmények tanulmányozása nemcsak érdekes, de közművelődési szempontból véve fontos is, mert itt találkozunk először az alkotó ember kombináló és tervelő tehetségének és kézbeli ügyességének nagyobb-szabású nyomaival. Mint minden művészi alkotás kezdetben éppen csak szükségleti volt, úgy a faépítmények is egyszerű, primitiv jellegűek voltak.

Hazánk legrégibb templomai bizonyára faépítmények voltak, a miről régi okmányaink is tanúskodnak. Az "ecclesia lignea" elnevezés igen gyakran fordul elő bennük, így pl. egy 1094-ik évből kelt okmány tanúsága szerint szent László királyunk Szent-Jobb-ban fatemplomot építtetett, s itt helyezte el szent István jobbjának ereklyéjét. "Ladislaus Rex, ut eo (t. i. szent István) sancta dextera collocare-tur, de consilio suorum monasterium ligneum in honorem Beatae Mariae Virginis in eodem loco fundavit." Itt a monasterium nem monostort, zárdát jelent, hanem templomot, mint ez a régi okmányokban igen gyakran előfordul s a kifejezés ily értelmezését Henszlmann műveiben ki is mutatta.

Felvidékünkön, a kis Kárpátoktól, Pozsonytól kezdve egészen Bukovináig található orosz fatemplomok a szomszédos Galícia fatemp-lomainak bizánci stílusával egyeznek. Átvették a galíciai, e nembeli emlékművek rendszerét, mely a hármas torony, az ikonosztáz alkalmazásában és a sekrestye teljes hiányában nyilvánul.

Míg Erdély székely fatemplomai sajátos ős-magyar jellegűek, addig a tiszavidékiek a középkorban ezen vidékre letelepült német bevándorlók által Németországból importált csúcsíves ízlésben épültek. Magas, csúcsíves toronysisakjaik, valamint a poligon szentélyzáradék kétségtelenné teszik német származásukat.

Fatemplomaink osztályozásánál mindenekelőtt az építészeti stílus és a szerkezet kerül figyelembe. Építészeti stilus tekintetében háromfélék : bizánci, gótikus és renaissance ízlésűek.

A bizáncit jellemzi a központi szerkezet, hármas tornyos beosztással és a kupolás menynyezet; az ajtó és ablaknyílások félkörívesek s a párkány fríze deszkából kimetszett szegély-díszítményt ad. Ily ízlésben épültek a felsőmagyarországi orosz, görög egyesült fatemplomok.

A gótikus fatemplom típusát a torony gúla-alakú, karcsú, magas sisakja adja, a melyet igen gyakran négy kisebb saroktornyocska vesz körül; továbbá a gót ízlés sajátságának megfelelő sokszögű apszis. Csúcsíves stílusban épültek a felsővidék katolikus és Szatmár, Ugocsa, Bereg, Szilágy, Szolnok-Doboka és Máramarosmegye görög-katolikus fatemplomai.

A vallási reformáció korszakában uralomra jutott renaissance stílusában épültek a felvidéknek a XVI — XVII-ik századból származó protestáns református és evangélikus fatemplomai. Ezeknél a főcél az volt, hogy az egyházközség befogadására minél tágasabb hely álljon rendelkezésre. A területi viszonyok lehető legnagyobb mértékben való kihasználása szempontjából keresztalakú alaprajz-elrendezés felelt meg leginkább, s ezáltal idővel egy sajátos építési mód fejlődött ki. A fő- és kereszthajó keresztező pontjaira oszlopokat alkalmaztak, melyek az egymást metsző donga-boltozatok által keletkezett keresztboltozatot hordják.

A falazat technikai szerkezetének szempontjából a fatemplomok szintén háromfélék: vannak fekvő gerendás, favázas és álló gerendás fatemplomok.

A fekvő gerendás templom falazata vízszintesen egymásra fektetett gerendákból áll, melyek a sarkoknál egyszerű, vagy fecskefark alakú rálapolással vannak egymással összekötve Nagyobb tartósság szempontjából a gerendák végei a rálapoláson túl meg vannak hosszabbítva s ezáltal a falsíkból kiállanak és így a gerendafalazatra festői árnyékot vetnek.

A favázas templomok falazata a faszerkezet között alkalmazott gerendázatból áll, melyek az oszlopok vájt horonyaiba illesz-tetnek be. Végül az álló gerendás templom falazata hasított fából, álló helyzetben alkalmazott gerendákból van összeállítva. Ez utóbbi szerkezet nálunk igen ritkán fordul elő; a norvég és skandináviai fatemplomoknál gyakori. A magyarországi oláh fatemplomok belsejének beosztása kevés kivétellel a következő. Rendesen egy előcsarnok vezet a torony alatt levő helyiségbe, mely a hajótól oszlopokkal van elválasztva s az istentisztelet alkalmával a görög rítus előírása szerint a nők számára van fentartva. Ezen, rendesen alacsonyabb helyiség után a tulajdonképeni, magasabb hajó következik: a férfiak részére kijelölt csarnok. Keleti zárófala az ikonosztázt adja, a melynek képsorozatát az orosz, illetve görög liturgia szigorúan határozza meg, a mennyiben a képek mindenütt ugyanazon sorrendben következnek egymásra. Az ikonoszfáz rendesen szép architektonikus beosztású s díszes fejezettel és csavarttörzsű oszlopok által képezett félköríves fülkékben az apostolok bizánciasan komoly s merev alakjai vannak elhelyezve. A képfal hármas ajtajának nyílása közül a középső nagyobb s az a jour áttört faragásai közt medaillonokban a négy evangélista jelvénye díszlik; ezen ajtót, a melyen át csak a miséző papnak szabad átmenni, királyi vagy szent ajtónak nevezik. Az északi ajtó a diakonikon, a déli pedig a paranomarion nevet viseli; az előbbi az alsórendű papság, az utóbbi pedig az egyházi szolgaszemélyzet számára van fentartva.

Az ajtóközöket a Megváltó, Mária, szent Mihály és az egyház védszentjének arany alapon festett képei díszítik; az ajtók felett az Üdvözítő és Mária életére vonatkozó jelenetek vannak festve, de akkép, hogy a középső ajtó felett mindég az Úrvacsorát ábrázoló festmény foglal helyet. Ez utóbbi felett a Megváltónak, mint mindenek urának trónon ülő alakja van ábrázolva, melyet mindkét oldalon a tizenkét apostol képsorozata vesz körül; az ikonosztáz koronázó párkányzata felett a próféták mellképei vannak s ezek felett, az egészet mintegy méltóan koronázva, a görög kettős kereszt díszlik. A rendesen alacsonyabb szentélyben áll a négyoszlopos ciborium-oltár, míg ennek északi sarkában az úgynevezett előkészítő asztal van felállítva, melyen az istentisztelet alkalmával használt szent adományok, proszkomidie készíttetnek elő ; a szentély déli sarkában áll a szent edényeket, kelyheket, egyházi öltönyöket s régi könyveket tartalmazó fiókos szekrény.

Jelen cikkemben első sorozatát adom a Szatmár és Szolnok-Doboka megyékben lévő csúcsíves oláh templomok néhány típusának, a melyek közül kiváló becsű a szolnok-doboka-megyei Oláhlápos községnek úgynevezett régi Báltai és nemesek templomai, továbbá a szatmármegyei dióshalmi görög-katolikus fa-templom.

A régisége és rendkívül érdekes falképei miatt szerfelett becses oláhláposi, feltűnően kisméretű Báltai templomot, a melynek építése a XV. századba tehető, a magyar Nemzeti Múzeum akarja megszerezni s azt Budapesten alkalmas helyen felállítani. A múzeum igazgatóságától nyert megbízás folytán a templomot a helyszínén megvizsgáltam s az ottani egyházközség vezető férfiaival sikerült a megszerzésre vonatkozólag megállapodásra jutnom. Valószínű, hogy a közel jövőben ezt az igazán érdekes fatemplomot elszállítják Budapestre, ahol az a fővárosnak egyik érdekessége lesz.

Általában véve tapasztaltam, hogy ezek a műemlékek nem részesülnek a kellő védelemben. Sok helyen a tiszteletreméltó és fentar-tásra szoruló emlékeink részint tűzvész, de igen sok esetben tudatlanság és közöny következtében elpusztultak s pusztulnak ma is. Régészeti kirándulásaim alkalmával sok helyiségben már új. stilszerűtlen, rideg hangulatú falusi kőtemplomot találtam, hol a sematizmus szerint nemrég még fatemplom állott, mely minden bizonynyal nagyobb műbecscsel bírt, mint az új és ízléstelen épület.

Sajátságos, hogy faépítészetünk ez érdekes, a megérdemelt méltánylásban nem részesült emlékei csak a szegényebb községekben maradtak fenn ; a nép vallásos kegyelettel és tisztelettel viseltetik a buzgó és áldozatkész elődeik által emelt templomok iránt, szükség esetén nagy elővigyázattal és kímélettel újítja meg annak egyes részeit, lelkiismeretesen utánozva a régi diszítmények jellegét, csakhogy régi alakja, a századok óta megszokott képe ne szenvedjen csorbát s eredeti alakjában változatlanul tartassék fenn az utódok számára; sőt a nép kegyelete annyira megy, hogy az újabb időben épült kőtemplom mellett a régi fatemplomot mintegy emlékül megyhagyják. Nem ezt tapasztaltam azonban a fentemlített oláhláposi Báltai fatemplomnál, melyet a község tanácsa szét akar szedetni, épp ez oknál és sürgősségénél fogva figyelmébe ajánlom a múzeum igazgatóságának ezen emléknek mindenáron való megszerzését.

Mivel a múlt századok műtevékenységének e tiszteletreméltó emlékei egymásután tűnnek el nyomtalanul, műtörténetünk s a hazai műemlékeink ismerete érdekében kívánatos lenne ezeknek szakszerű megvizsgálása és felvétele, mielőtt végkép elpusztulnának.

Hogy fatemplomaink már századok óta fenn-állanak s egy része még ma is jó karban van, ez annak tulajdonítható, hogy ezek rendesen a falun kívül, emelkedettebb helyen épülvén, a tűzveszélynek nincsenek annyira kitéve, mint az egymás mellett épült lakóházak. A templomok ezen magasabb, szellősebb fekvése megóvja a faanyagot a rothadástól; végre nem csekély mértékben járul azoknak fentartásához a kellő évszakban, tudniillik télen vágott egészséges fa is.

MYSKOVSZKY ERNŐ

A DIÓSHALMI OROSZ FATEMPLOM - - AZ OLÁHLÁPOSI BÁLTAI FATEMPLOM - - MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE
A DIÓSHALMI OROSZ FATEMPLOM - - AZ OLÁHLÁPOSI BÁLTAI FATEMPLOM
MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE

AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMÁNAK KÜLSŐ KAPUJA MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE
AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMÁNAK KÜLSŐ KAPUJA
MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE

AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMÁNAK BELSŐ KAPUJA MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE
AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMÁNAK BELSŐ KAPUJA
MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE

AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMA MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE
AZ OLÁHLÁPOSI NEMESEK TEMPLOMA
MYSKOVSZKY ERNŐ FESTMÉNYE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002