Ötödik évfolyam, 1906    |   Hatodik szám    |    p. 417-419.   |   Facsimile
 

 

TÁRCA - PAPIRSZELETKÉK

A MŰVÉSZ

 

Az alkotó művész fantáziája nem olyan finnyás, hogy neki a műveltség megártana.

F. Th. Vischer

*

A szépművészetekben egy gondolat tömörítése és lekerekítése akkora fokát kívánja a műveltségnek és szellemi nagyságnak, hogy ennek fokáról leolvashatjuk egy művész vagy egy korszak műveltségének fokát.

Karl Friedrich Sckinkel

*

Akadnak olyanok, akik nevetnek azon, hogy valakinek gondolatai is vannak.

Moritz von Schwind

*

Szégyenlem magamat, hogy olyan mesterséghez tartozom, amelynél inkább lefokozást, semmint előnyt jelent az eszesség.

Dante Gabriele Rossetti

*

Ne bízzál abban, aki szekérszámra hordja magával az elmésséget s minden alkalommal pazarul kínálja. Benne nem lakozik ama démon.

Diderot

*

Tiszta gondolkodás és tiszta látás szorosabb kapcsolatban van, semmint általában hiszik.

Ernst Grosse

*

A gondolkodó művész dupla érték.

Lessing

*

Mihelyst abbahagytam a gondolkodást, abbahagytam a munkát is.

Rembrandt

*

Mindenekelőtt festő legyen, aki képíró-művész. Csak másodsorban törődjék gondolkodással.

Alfred Stevens

*

A művész formákban gondolkozik, maguk a gondolatai formákban alakulnak. Igaz, hogy ehhez még egyet-mást fogalmakban is kell elgondolnia, de ez nem lényeges sajátsága az ő tevékenységének. Ha a vérbeli szobrász, festő, költő a feladatát eszébe veszi, úgy rögtön alakok s képek élednek benne: ez a formalátás az ő tulajdonképpeni gondolkodása.

F. Th. Vischer

*

Valahányszor olvasok, a költői hangulat mindig festői hangulattá alakul bennem.

Alfred Roller

*

Mi amatőrök sohasem lehetünk eléggé hálásak azért, amit a művészetről maguktól a művészektől tudunk meg. Nekik köszönjük a legjavát annak, amit róla tudunk.

Dr. Eberhardt Freih. v. Bodenhausen

*

A remekmű a művész lelkének képe.

Anton Rafael Mengs

*

Öntudatlanul is hű s megvesztegethetetlen krónikása a remekmű a művész benső életének. A művészet pedig összességében el nem homályosuló tükre a kornak.

Adolf Bayersdorfer

*

A művészetek közt talán a képírás a legkevésbbé diszkrét. Csalhatatlanul számol be a festő lelki állapotáról abban a pillanatban, amidőn ecsetet tart a kezében . . . Hangulatának minden változása, — szórakozottsága s feledékenysége, a lanyhább érzés, a kevésbbé éles szemlélet, a szorgalom bágyadása, tanulmánytárgyának csekélyebb szeretete, a festés csömöre s a festés újraéledt szenvedélye, mind-mind oly világosan jelentkezik művén, mintha csak e réven bizalmasává fogadott volna minket.

Eugene Fromentin

*

Biztosra veheted, hogy a festő épp úgy, vagy még inkább jelen van a művében, mint az író.

Diderot

*

A festő, akinek esetlen a keze, épp ilyent fest a képére, s ugyanígy jár a többi testrészszel is, ha csak hosszas tanulmány nem óvja ettől. Ügyelj tehát, festő barátom, tested ama részére, amely a legcsűnyább s igyekezzél tanulmány segítségével óvszerhez jutni. Mert ha állatias volna a külsőd, úgy festett alakjaid is épp ilyenekké válnának és igen kevés elme volna bennök és hasonlóképpen tested minden része, ami rajta jó, avagy siralmas, részben képeid alakjain is épp olyan mód volna látható.

Lionardo

*

Az igazi festő úgy születik. Azzá nevelni senkit sem lehet.

Francisco de Holanda

*

Nem lehet a képírást megtanulni vagy elsajátítani annak, akit a természet nem erre teremtett.

Lionardo

*

Festeni vagy mindjárt tudunk, vagy soha.

Eugene Delacroix

*

Könnyebb a hírnevet megszerezni, mint folyton-folyvást megújítani.

E. J. Hahnel

*

Némely híres ember egész élete műve szinte abból áll, hogy zsengéjének sikerére lassan-lassan rácáfoljon.

Oscar Blumenthal

*

Mestermű nélkül senki sem válhat nagy művészszé. Aki éltében csak egyetlenegy mesterművet alkotott, még nem megy nagy művészszámba. Az efajta mestermű rendesen az ifjúkor gyümölcse. A koraérett erő, a fiatal hév, mely épp úgy sajátja a vérnek, mint az elmének, nem egyszer feltűnően szép művet hozott létre.

Aki az igazi nagyságok sorába akar jutni, annak a zsenge művek keltette bizalmat az érett kor, az igazi erő korának alkotásaival kell kiérdemelnie. Ahol csakugyan erős tehetségről van szó, ott ez mindig be is következik.

Eugene Delacroix

*

A geniális alkotás tehetségét a sors éppen nem adja mindig élethossziglanra. Sokakban megfogyatkozik az a kor előrehaladtával, akár a gyümölcsfáknál a termékenység. Vannak,- akik a tulipánhagyma módjára csak az első tavaszszal bontanak tökéletes virágot, mások viszont éltük végén hoznak létre egyetlen művet, mint az agave, amely évek során nőttön nő, hogy egyetlen virágfüzért teremjen s aztán elpusztuljon.

Enst Grosse

*

Első művünk ritkán kelt bennünk becsvágyat. A második, az megteszi.

Kari Gutzkow

*

Vajha minden ifjú művész elkerülhetné a siker veszedelmét, amely gyakran nagyobb a balsikerénél.

Conrad Fiedler

*

Négy dolgon múlik, hogy valakiből jó festő legyen: lágy szíven, finom szemen, könnyű kézen és mindig frissen mosott ecseten.

Anselm Feuerbach

*

Semmi sem teszi az embert annyira alkalmatlanná a művészetre, mint azok a tehetségek és szokások, amelyekkel gazdagságot lehet szerezni. Gátat vet elénk az a tehetség is, amellyel magas álláshoz lehet jutni. Hátrányos továbbá a csattanó elmésség s az esprit általában. Csak melankolikus lelkiállapot hangolhat minket művészetre.

Ellenséges szellemnek tartom a rendszeretetet is. Nincs harmóniában azokkal az álmodozó lényekkel, akik oly édesnek erezik hangulatukat, hogy nem akarván magukat belőle kiragadtatni: mindent máskorra halasztanak.

Stendhal

*

Nem csupán genialitás és tehetség dönt a művészet dolgaiban. Tönkre mehet a legtehetségesebb ember is, ha művészetén kívül nincs meg benne azoknak a különös tehetségeknek egyvelege, amelyeket a társas élet megkíván: könyök kell ide, a melylyel föl lehet tolakodni a nagyvilágba.

Richard Muther

*

Kijelentem, hogy a művészet sülyedésének legfőbb oka a hiúság, a szenvedélyes reklám hajszolása s az az égő vágy, hogy ország-világ ösmerjen. Ami gondot személyes dicsőségének megalapítására fordít a művész: azt művészetétől vonja meg.

Henry van de Veidé

*

A művészek minden fajtájában akad elég bolond, aki szamárnak tartja embertársait s mégis töri magát, hogy ezek őt megbámulják.

E. J. Hähnel

*

A divatos művész koldusbotra juttatja a művészetet. Az igazi művész gyakran maga jut koldusbotra, - - a művészete soha.

E. J. Hähnel

*

Alkoss, művész, ne szónokolj.

Goethe

*

Ne szókkal, hanem tettel szóljon hozzánk a képzőművész. Akkor műveiből korának jelentőségét fogjuk kiolvashatni.

José Benlliure

*

Mások azon veszekszenek, hogyan kell képet festeni, én nekiállok s megfestem.

Gerhard v. Kugelgen

*

Egy igazi művészre ezer kontár jut.

Khinai közmondás

*

Az ember agyával fest, nem a kezével.

Michelangelo

*

Csak aki már valaki, alkothat olyant, ami valami.

Goethe

*

Nem a festés maga a döntő; a festő mögött jelentékeny léleknek kell rejtőznie.

Adolf Bayersdorfer

*

Sokan, sőt már túlságosan sokan tudnak festeni. Sőt jól is tudnak festeni. De a festegetők sorában csak a költők tudják saját benső látomásaikat kinyilatkoztatni s ők igen kevesen vannak.

Benno Rüttenauer

*

Ha nem adja nekünk egészen önmagát: nem művész az az ember, hanem mihaszna szolga.

Friedrich Schlegel

*

Csak ha egész világát zárta képébe a művész, csak akkor jelent nekünk műve egy világot.

Franz Grillparzer

*

Bár dolgozom, mint csak lehet,

Még sem vagyok elégedett.

Dürer

*

Átérezni, amit lát; megformálni, amit átérzett: ebből áll a művész élete.

Max Klinger

*

Az a vérbeli festő, akiben az érzésnek jut az első szó.

Eugene Delacroix

*

Az érzés a fő. Aki másra hatni akar, annak érzéssel kell bírnia, különben műve, bármily okosan van is kigondolva, élettelen lesz, hasonlatos a kongó érchez és a csilingelő csengetyűhöz.

J. Fr. Miilet

*

Festés és érzés az én szememben ugyanannak a fogalomnak kétféle neve.

John Constable

*

Azt tartom a legfinomabb művésznek, akinek műve magam fölé emel engem s a legmélyebb hangulatot hagyja bennem emlékül.

Karl Stauffer-Bern

*

A vérbeli művészt a természet megáldotta azzal a tehetséggel, hogy a természetet a legérdekesebb pillanatokban, szinte in flagranti ragadja meg. Friedrich Müller, a festő

*

Aki művész, nem hallja, hanem látja a történeteket.

Gabriell Séailler

*

Vannak festők, akik helytelen nézeteket táplálnak a művészet felől, de műveik jók. Hasonlóképpen vannak művészek, akiknek nézetei nagyon helyesek, de műveik rosszak.

E. J. Hähnel

*

Ritkán marad a művész a tehetségének határain belül, legtöbbjük nagyobbat akar az erejénél s átáttör azon a sorompón, amelyet a természet a tehetsége köré vont.

Goethe

*

Fontolja meg, kérem, mindenekelőtt, hogy nem minden adomány jutott ki egyetlen embernek s hogy műveimben nem helyes olyasmiket keresni, amik hiányzanak a tehetségemből.

Nicolas Poussin

*

Nagyon örülök, hogy a magam portáján maradtam. Számot kell vetnünk azzal, hogy mire vagyunk képesek s aztán csak azt kell művelnünk, nem nézve se jobbra, se balra, így például nem akarnék történeti festő lenni. Pontos körvonalak rajzolásához sem értek. Egészen tudatosan a festői hatások területére szorítkozom tehát, révetegen elképzelt dolgokra abból a körből, amely bensőmet foglalkoztatja.

Arnold Böcklin

*

A művészet magában véve nemes, azért nem ijed vissza a művész a nemtelentől. Sőt midőn azt magáévá teszi, máris megnemesbítette. A legnagyobb művészek csakugyan bátran gyakorolják e felségjogukat.

Goethe

*

Költők és festők mindig szabadon merhettek. Bármit akarni.

Horatius

*

A geniális művész hivatása a természet gazdagságait, amelyeket felfedezett, azok számára kinyilatkoztatni, akik nem értik meg a természet beszédét.

J. Fr. Miilet

*

Nagy dolgot visz véghez az a művész, akinek sikerült a nagy tömeg fásultságát lelkesedéssé változtatni.

E. J. Hähnel

*

Minden művészet az örömöt szolgálja s nincs nagyobb és komolyabb feladat, mint az embereket boldogítani.

Schiller

*

A művészi géniusz örömöt akar kelteni, de könnyen megesik, hogyha nagyon magas fokon áll, nincs kinek örömöt osztani. Tálalja ételét, de senki sem kér belőle.

Friedrich Nietzsche

*

Aki a szépet nem érti s nem érzi, ostoba; aki érzi: műbarát; aki érti: művészetbölcselő; aki igyekszik megalkotni azt, amit ért és érez: dilettáns; aki megcsinálja: művész.

Franz Grillparzer

 

Közli T. H.


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003