Hatodik évfolyam, 1907    |   Harmadik szám    |    p. 187-193.   |   Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

ÚJAK ÉS RÉGIEK

Változékony a művészetről való vélekedés, akár a tender hullámai.

Luitpold bajor régensherceg

*

Csak elposványosodott időknek van elposványosodott művészetük.

Cornelius Gurlitt

*

Az olyan művesz, aki kifejezési eszközeit a múlttól kölcsönzi, nem érdemel jövőt.

*
*

*

Rég elhamvadt pernyéből szikrát élesztgetni s várni, hogy attól lantra lobbanjon minden. - hiú törekvés.

F. W. J. Schelling

*

Új embereknek új művészet való.

Richard Muther

*

Más emberek s más korszakok másban sántikálnak.

Gustav Floerke

*

A különböző korszakok nagyon is különböző lelkesedést keltenek.

F. W. J. Schelling

*

Más idők: más képek.

Georg Hirth

*

Ugyanaz, a természeti törvény, amely megszabja, hogy júliusban más virág nyit, mint májusban, más-más arculatot kölcsönöz minden művészeti korszaknak is.

Richard Muther

*

Annál derekabb, annál nagyobb hatású valaki, minél mélyebben merít korának velejéből.

Hermann Hettner

*

A magunk korának legyünk emberei.

Honoré Daumier

*

Kétféleképp eshetünk ki korunk színvonalából: alája és föléje.

Arthur Schopenhauer

*

A kortársak már nem egyszer csalódtak és sok olyas művészet pusztult el nyomtalanul a földről, amelyet teli torokkal dicsértek előzékeny kortársak.

Konrad Lange

*

Tiszteljük a régi fundamentumokat. De ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy valahol megint valami újat kezdjünk.

Goethe

*

Mihelyst ismét túlságosan kezdjük szeretni a változatosságot s új dalokat, új képeket, új tájakat hajszolunk : elhalt bennünk a természet és művészet szeretetének igazi képessége s helyébe lép az a szeretet, amelyet a gyermek érez játékai iránt.

John Ruskin

*

Siessen hasznát látni, ha valaki új valamiben, mert míg új, addig még becsülik. Általában tetszik már a változatosság okáért, ami új; az ízlés felfrissül tőle, s a vadonatúj középszerűségnek nagyobb a becsülete, mint a megszokott kitűnőségé. Ami kiváló: lassan elkopik s ódonná válik. Tudni illik azonban, hogy az újság glóriája rövid tartamú : négy nap múlva már elpárolgott a közbecsülés. Érteni kell tehát ahhoz, hogy lefölözzük a becsülésnek e zsengéit és a tovaillanó tapsok közt igyekezzünk gyorsan megragadni azt, amit elérhetünk. Mert mihelyst lohadni kezd az újság heve, vele csillapodik a szenvedély is. Semmi sincs, ami már egyszer idejét ne multa volna.

Balthasar Gracián

*

Ez a finom művelt világ minden áron be akar csapatni. Nem tudja, hogy régi szemét, új szemét egyformán szemét.

Josef Anton Koch

*

A földi dolgok körforgásában gyakran a legújabb a legrégibb.

Carl Justi

*

Tiszteletre, becsülésre van joguk azoknak, akiknek művei kiállották az idők próbáját... Ha nagy és hosszúéletű a dicsőségük, úgy azt bizonyítja, hogy nem a divat és szeszély gyönge szálán függött, hanem, hogy az együttérzés és gyönyörűség fonala fűzte az emberi szívhez.

Joshua Reynolds

*

Ami egyszer nagy és igaz vala, az idők árjában talán elveszti piaci értékét, de sohasem szűnik meg nagynak s igaznak maradni.

Julius Allgeyer

*

A művész, akinek más az ideálja, mint a mienk, ezzel még nincs „letárgyalva". Ami elavult, az történelmi értékűvé válik. Ami ellen fiaink küzdenek, azt tisztelik az unokáink.

Richard Muther

*

Amit kora nagynak s magasztosnak tartott, újra s újra érvényesülni fog még, bár időnkint feledésbe merül is. Azok az urak azonban, akik igazi nagy mesterekkel szemben túlhaladott álláspontot szeretnek emlegetni, jól tennék, ha kissé aggódnának az iránt, hogy mire taksálja majd őket a jövő.

E. J. Hähnel

*

Holnap az a rossz ízlés, ami tegnap jó ízlés volt.

Cornelius Gurlitt

*

Amit ma még a jó ízlés diadalának vélünk, holnap talán már puszta badarság. Apáink elmésségén nagyot ásítunk.

Helfrich Peter Sturz

*

Vannak pillanatok, amikor merőn ízléstelennek és borzasztónak tűnik fel nekünk a tegnap. Míg aztán az a tegnap történelmivé válik s a kellő távolból helyesen átfoghatja tekintetünk.

Alfred Roller


*

Kevéssel halála előtt, 1873-ban, Franz Xaver Winterhalter elkészítette végrendeletét. Hogy a jövendőtől igazságos kritikát kapjon, egy tucat ki nem állított művét azzal hagyta hátra, hogy azokat ötven évig senki meg ne nézhesse.

*

A művészet rikkancsainak mániája, hogy újak kedvéért a régieket, a legújabbak kedvéért az újakat halomra mészárolják.

Herrn. Kienzl

*

„Ha asszonyt látok a templomban — írta Mme de Girardin — mindig úgy hat rám, mintha valaki ellen imádkoznék." Mi is azt mondhatjuk, hogy a nagy siker, amelyet időre-órára szerzünk valamely iránynak, tulajdonképpen egy más irány ellen való támadás, amelyre már ráuntunk.

Robert de la Sizeranne

*

Igaz, az élő művésznek megvan a maga joga. De mégsem kell mindazokat agyonvernie, akik a maguk idejében szintén éltek ezzel a joggal. Miért értse meg ezt az igazságot csupán a történetíró, s miért nem a művész is?

Gustav Floerke

*

Minden kornak megvan az a joga, hogy a tulajdon szemével nézze meg a nagy férfiakat.

Walter Gensei

*

Aki a világot megtanítja arra, hogy szépnek érezze az új dolgokat, az nagy jótevője.

Cornelius Gurlitt

*

A mi demokrata korunkban mindannak, ami a művészetben új, két nemzedéket kell legyőznie, mielőtt érvényre jutna: a régiekét és a kortársakét. Amaz már nem, emez még nem tudja az újat megérteni.

Max Liebermann

*

A jelen s a jövő minden jel szerint versenytársak. Aki az egyik körül legyeskedik, készüljön el arra, hogy kosarat kap a másiktól.

Joshua Reynolds

*

Amennyire sajnálni való a művész, ha küzdenie kell a korával, épp annyira megvetni való, ha derekát beadja neki.

F. W. J. Schelling

*

A díszítőművészet régi, uralkodó formáit csak akkor volna szabad félre tolni helyükről, ha azokat nemcsak magasabbrendű, hanem oly új formák foglalhatják el, amelyek egyben kárpótlást adnak a károkért és zavarért, ami minden újítást követni szokott.

Joshua Reynolds

*

Ha valaki meg akarná javítani egy nép körében esetleg uralkodó rossz ízlést, célját nem éri azzal, ha egyenest az előítélet árja ellen úszik. Az emberi elmét elő kell készíteni valamely új dolog befogadására. Az átalakuláshoz időre van szükség. A népszerű ízlést, bármily helytelen volna is az, nem egyszerre kell gyökeresen átalakítani.

Joshua Reynolds

*

A forradalmak a művészetben épp oly brutálisan zajlanak le, mint az életben.

Richard Muther

*

Minden művészeti hódító hadjáratot marodőrök kisérik, akik ott, ahol mások küzdöttek, könnyű prédára lesnek.

H. v. Tschudi

*

A modern mozgalmak képén legzavaróbb az a körülmény, amitől egyetlen forradalom sem ment, hogy t i. az igazán küzdő s magukat felszabadítani igyekvő elmék mellett egész serege szaladgál azoknak, akik az újat csak azért utánozzák, mert új, sőt még el is torzítják. A vezérek mégis jóakaratukban részesítik őket, mert hisz jól esik hívekkel bírni.

Julius Lessing

*

A művészetekben az új művek nem kisebb figyelmet érdemelnek a régieknél.

Winckelmann

*

A régi művészet sok selejtet takart nem egy jó holmival. Nem egy jó holmi takar az új művészetben sok selejtet.

Hermann Oeser

*

Kétségkívül előítélet, ha nem ismerjük el, hanem megvetjük s letárgyaljuk a régi jó dolgokat. Hanem minden nagy stílusban teremtő időknek megvolt ez az, előítélete. Nem lettek volna oly bő teremtő-erejűek, ha bizonyos szempontból nem lettek volna oly előítéletesek, oly naivak.

Benno Rüttenauer

*

A divatjárványok - - sajátságos — a legkülönfélébb országokban egyazon időben szoktak kitörni.

Anselm Feuerbach

*

Minden divatkórság megvolt már egyszer s mi modernek újra csépeljük azt a szalmát, amelyet előttünk már párszor kicsépeltek.

Anselm Feuerbach

*

Nagy és kicsiny elme egyaránt csinálhat újat. Amaz, elhagyja a régit, mert fogyatékosnak vagy hamisnak bizonyult, emez pusztán azért mert régi...

A géniusz nagyobbat akar teremteni elődeinél, a géniusz majmolója csak mást.

G. K. Lessing

*

Ha valamely merész elme önerejében bízva új kapun át nyomul az ízlés templomába, sarkon követi száz utánzója, akik ugyanezen a résen át remélnek belopódzhatni. De hiába! Ugyanazzal az erővel, amellyel amaz a kaput betörte, rögtön be is csapja maga mögött. Elképedt kísérői künn rekedtek s az örök hír helyébe, amelyről álmodoztak, gúnyos nevetés jő.

G. E. Lessing

*

Azok a művészek, akik teljes életerejüket arra fordítják, hogy kézzelfogható kifejezést adjanak az új eszmeirányzatnak, azok az igazi úttörők; figyelmes elmével követjük őket s kíméletes a türelmünk egy-egy sikertelenség esetében. De hogy alkotó művésznek tartsunk mindenkit, aki másként csinálja a holmiját, mint elődei, az tán mégis túlzott kívánság. Pedig megkívánják.

Julius Lessing

*

A legnagyobb dicséret, amellyel a modern művészet javarészét illethetjük, talán az, hogy egy parányi cseppecskével kevésbbé köznapi a valóságnál.

Oscar Wilde

*

A modernek persze rögtön letorkolják az embert: „Ezt ön nem érti meg!" - - Hát igaz is: hogyan járhat valaki cul de Paris nélkül, mikor éppen 1888-at mutat a kalendárium.

Gustav Floerke

*

A modern művészeti kritikán úrrá lett a félelem, hogy leránt olyasmit, amit holnap talán mesterműnek fog a világ elismerni. Mint ahogy a bar-bizoni boltosok sokáig nem merték a hitelt megtagadni valamely festőtől, attól való félelmükben, hogy miattuk éhen pusztul egy új Millet.

Robert de la Sizeranne

*

A modernek elvei a kizárólagos érvényességnek olyan diktátori igényeivel léptek fel, hogy az ember szinte alig meri a saját véleményét hangoztatni. Nem akarunk elmaradni, nem akarunk nyárspolgárok lenni s azért kényszerítjük magunkat, szépnek s helyesnek tartani olyasmit is, amit érzésünk elutasít magától.

Henry Thode

*

A régi kép idegcsillapító, az új kép idegizgató. Amaz úgy hat, mint az egyszerű válasz, emez mint a nyugtalan kérdés. Amaz kimondta az utolsó szót, emez új szókra késztet.

Ottó Knille

*

A magunkfajta ember az eszméivel szinte kisértet módjára jár-kel a virtuózoknak abban a tülekedésében, amellyé magát az egész művészeti ügy kinőtte.

Moritz v. Schwind

*

Ti arra akarnátok minket kárhoztatni, hogy úgy bolyongjunk köztetek, mint az árnyéit, holott ti magatok sem vagytok valóság.

Adolf Pichler

*

Bolond, aki fejébe veszi, hogy patologikus divatokkal győzelmesen képes megküzdeni, üe azért még sem akadályozhatnak meg minket abban, hogy úgy fessünk, ahogy kedvünkre van.

Anselm Feuerbach

*

Öreg korunkban kegyeletből (hogy ne mondjam: hiúságból) szívesen gyűjtögetjük ifjúkorunk elszórt babérait, hogy azokkal magunkat csöndben megkoszorúzzuk, mivelhogy immár nincs módunkban újakat szereznünk. Ne bántsuk az érdemes aggastyánoknak ezt a kedvtelését, bár ők nem szívelhetik az ifjabb nemzedék fején a borostyánt s gyakran azt hiszik, hogy velük c világról kipusztul minden, ami nagy és jelentős.

E. J. Hähnel

*

Érdeklődnünk kell az ifjúságnak baklövései iránt is, de ne játsszunk könnyelműen a nagy elvekkel. Többet ér egy kis bolondság a halálnál, de óvakodjunk a közveszélyes bolondoktól!

Camille Corot

*

Jean Leon Gérome, mint az 1900-iki párisi kiállítás nemzetközi juryjének elnöke, az impresszionista művészek termét a következő szókkal mutatta be kollegáinak: „Bocsánat uraim, hogy ily mázolásokat kell önöknek bemutatnom. De gondolják meg, hogy mi Franciaországban egyebet is tudunk csinálni. Ez itt csupán rothadó kelevény és kinövés."

*

Mily ritkán akadunk a kiállításon festett alakra, amely lelki életével igazán vonz és lebilincsel minket ! Még arcképeknél is megszállja az embert az érzés : Szörnyűséges lehet ily alakot festeni (még szörnyűbb persze — ily festő által festtetni). Az ember ügyet se vetne az efféle holmira, ha e művészek neveit nem hangoztatnák, mint egy új éra úttörőit. Az ember szinte hinni kezdi, hogy az éra az errare-ből származik. Eduárd v. Gebhardt

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003