Tizedik évfolyam, 1911    |   Ötödik szám    |    p. 227-228.    |    Facsimile
 

 

PAPIRSZELETKÉK

 

HAGYOMÁNY - UTÁNZÁS

 

Az iskola: - - a hagyomány.

Az École des Beaux Arts szabályzatából

*
Amint valaminek iskolája van, az a valami többé nem él.

Edmond et Jules Concourt

*
A nagy művészek arany láncra fűzött, értékes drágakövekhez hasonlítanak. Az arany lánc - - a művészi hagyomány, mely amellett, hogy megengedi, hogy minden művész a maga hatáskörében szabadon alkosson, alkotásait vonatkozásba és összhangba hozza, kortársának, elődének és utódának az alkotásaival.

Walter Crane

*
Az, ha valaki a hagyomány láncát továbbfűzi, semmiesetre se jelenti tehetségének az igába hajtását.

Clément Janin

*
A művészet a hagyományban leli összefüggését; az ez ellen időnként tapasztalható lázongások nem jelentenek egyebet a rovásba rótt bemetszéseknél: a rovás azért épen maradt.

Otto Knille

*
Az embernek úgy kell magát a hagyományon átdolgoznia, amint egy jó úszó átviszik egy folyót: az akadémikusok belefúlnak.

Gustave Courbet

*
A nagy mesterek tekintélye, hagyományai és példája éppen annyit ártanak, amennyit használnak. Tévútra vezetik a művészeket vagy félelembe ejtik őket. A kritikusoknak rettenetes fegyvereket adnak a kezükbe minden eredetiség ellen.

Eugene Delacroix

*
Ha a művészt dicsérni akarjuk, azt mondjuk: mindent magából merít. Csak ezt ne kellene soha hallanom! Az ilyen eredeti lángelmének az alkotásai, ha jól megnézzük, rendszerint reminisccnciák. A tapasztalt ember ezeket egyenként rábizonyíthatja.

Goethe

*
A nagy tehetségek mindenkor mások tapasztalatának az összefoglalásai ... A nagy tehetségek eredetisége, az összes eredetiségek keveréke, az összes virágok nedve, amely olyan mézet hoz létre, mely semmiben sem hasonlít azokra a nedvekre, amelyekből össze van alkotva.

Antoine Wiertz

*
A képzőművészet alkotásaiban sokkal több a továbbtenyésztés, mint az alkotás.

Clemens Brentano

*
Soha se támadt valami igazán új, amelyet legalább részben ne a régi pendített volna meg, vagy hozott volna létre, s a melyet ne a régi szerzett volna a maga szellemével, táplált és alakított volna a maga erejével.

Friedrich Schlegel

*

Egy hóbortos és tévelygő művészről mindenesetre el lehetne mondani, hogy mindent magából merített, de egy kiválóról soha.

Goethe

*
Minden művész a maga mestere kell, hogy legyen.

Gustave Courbet

*
Aki a maga tanítómestere akar lenni, annak bolond a tanítványa.

Német közmondás

*
Százszor is hallok egy-egy művészt ilyenformán dicsérni: Mindent magának köszönhet. Ezt legtöbbször türelmesen hallgatom, de olykor bosszúsan hozzáteszem: Meg is látszik ám rajta.

Goethe

*
A szépművészetekben, de sok más dologban is, csak azt tudja az ember jól, amit nem tanult.

Nicolas Chamfort

*
Bár sokan vannak, akik azt hirdetik, hogy mester nélkül tanulták meg a művészetet, de ne higyjetek nekik.

Cennino Cennini

*
"Haladni, oktatás nélkül?!" Senki se csinálhat jót anélkül, hogy tanult volna azoktól, akiknek alkalmuk volt nagyot és jót látni. Azt hiszi, hogy Michel Angelo, Tiziano vagy Rafael autodidakták voltak? Én nem hiszem.

W. M. Hunt

*
Én nagy haszonnal képeztem magamat a híres mesterek példáján, és még most is az ő sokféle kiválóságukból táplálkozik a szemem.

Rafael

*
Michel Angelo a belvedere-i torso tanítványának vallotta magát.

Giov. Battista Paggi

*
Szükséges az oltás: attól jobb a gyümölcs.

Antoine Wiertz

*
Bármily nagy legyen is egy egyetlen ember lángelméje, csak egy kis részlettel, egy kis kővel járulhat hozzá a művészet épületéhez.

Antoine Wiertz

*
Mily kevésünk van, amit a szó szoros értelmében a magunkénak mondhatunk! Mindannyian kénytelenek vagyunk elfogadni és tanulni azoktól, akik előttünk voltak és azoktól is, akik velünk vannak.

Goethe

*
Még a legnagyobb természetes lángelme se fogyaszthatja kizárólag a maga vagyonát. Aki beéri azzal, hogy kizárólag magából merítsen, az szorultságában csakhamar a legszánalmasabb utánzásra kényszerül, maga magát fogja utánozni és kénytelen lesz azt ismételni, amit először már oly sokszor ismételgetett.

Joshua Reynolds

*
Maga-magát ismételni sokkal veszedelmesebb, mint másokat.

Wilhelm Michel

 

VEGYES

 

Adjatok nekem kevesebb hírlapi dicséretet, de több pénzt, a többiről majd magam gondoskodom.

Anselm Feuerbach

*
Nem fér a fejembe, hogyan vásárolhat valaki képeket, akinek nincs fantáziája. Aminek e részben híjján van, azt nyilván hiúságával pótolja.

Eugene Delacroix

*
Van egy fajtája a műbarátoknak, akik azért örülnek a műtárgynak, mert nézetük szerint áron alul vásárolták. Művészeti élvezetük mindössze erre szorítkozik.

*

*
*
Mikor a legeszesebben gondolkodik a művész, akkor nem éppen a legművészibben teremt.

Jules Breton

*
A művészet égő érzést, lángoló fantáziát kíván, amely, mint a csillagos éjszaka csak öntudatunk éjében, a gondolat távollétében ragyog.

Jens Baggesen

*
A mi legsajátosabb törvényünk nem a helyes tapintat, hanem a fantázia . . . Ha okoskodnánk, nagy Isten! semmit sem mernénk csinálni. Az okoskodás békóba ver és megfagyaszt. Ha mesterművek előtt okoskodol, sok dolgot találsz, amiknek ott nincs semmi okuk s amelyek azért vannak ott, mert helyén vannak.

Henri Regnault

*
Kupelwieser elmesélte, hogyan korrigált egyik tanára. A tanítvány munkája elé lépve, így szólt: "Adja ide a palettáját s figyeljen meg", - ezután néhány fehér fényt rakott fel a tanítvány művére. "Nos, mondja csak, miért tettem ide ezeket a fénypontokat?" - - kérdezte. "Mert az izom ezen a helyen kiduzzad." - "Dehogy is, - - volt a válasz - csak azért, mert így jól esik."

*
Midőn Paolo Veronesetől számon kérték egy árnyéknak a létjogosultságát, így válaszolt: "Hja, hát éppen egy felhő vonul erre".

Közli: T. H.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003