Tizedik évfolyam, 1911    |   Hatodik szám    |    p. 272.    |    Facsimile
 

 

A MŰCSARNOKBÓL

 

A JUBILÁRIS PLAKETT. A "Művészet" mai számában közöljük annak a Róna József szobrászművész készítette plakette-nek a képét, amelyet az "Országos Magyar Képzőművészeti Társulat" fennállásának 1911. évi március hó 28-ik betöltött ötvenedik évfordulója alkalmából kibocsátott. A plakettből a Társulat hazai és külföldi múzeumoknak és művészeti intézményeknek, továbbá a Társulat körül kiváló érdemeket szerzett személyiségeknek közel másfélszáz tiszíeletpéldányt küldött szét. De megszerezheti a plakettet minden érdeklődő, annyival is inkább, mert az igazgatóság a példányok árát rendkívül olcsóra szabta, amennyiben társulati tagok öt koronáért, nem tagok pedig hét koronáért kaphatják meg a jubiláris plakettnek egy-egy bronzpéldányát a Társulat műtárosi hivatalában (VI., Műcsarnok, Városliget), Paur Géza műtáros úrnál. A műtárosi hivatal, a megrendelőknek utánvét mellett - és a postaköltségek megtérítése ellenében vidékre és külföldre is elküldi a kívánt példányokat.

 

A TÉLI KIÁLLÍTÁS megnyitását az Országos /TŰ Magyar Képzőművészeti Társulat november hó 15-ikére, bezárását pedig 1912 január hó 15-ikére tervezi. A kiállításon az állami aranyérmeken és esetleg az Ő Felsége a király által alapított 5000 K-s Jubileumi Díj-on kívül a következő díjak esedékesek: 1. a 4000 K-s Társulati-díj, 2. a 2000 K-s Ipolyi-díj, 3. az 1200 K-s Ráth György-díj, 4. az 1000 K-s Lipótvárosi Casinó-díj és 5. a 600 K-s Eszterházy-díj, úgy, hogy a kiállításon előreláthatólag összesen 13.800 K értékű díj fog rendelkezésre állani, ami remélhetőleg serkentő hatással lesz művészeinknek a kiállításon való részvételére.

 

A KIRÁLY JUBILEUMI DÍJA. A "Művészet" múlt hónapi számában már közöltük Ő császári és királyi Apostoli Felségének azt a legmagasabb elhatározását, amely szerint az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 50 éves jubileuma emlékére egy öt évenként esedékes öt-ötezer K Jubileumi Díj-at alapít. Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter most Ő Felsége legfelsőbb elhatározásáról értesítette a Társulat vezetőségét és azon kérte a társulatot, hogy a díj rendeltetéseinek s illetve adományozása módozatának tekintetében konkrét javaslatot terjesszen elő. A Társulat választmánya 1911 május hó 21-ikén tartott ülésén, az öszes művészeti szakbizottságoknak az igazgatóság által tolmácsolt javaslatára elhatározta, hogy az idézett miniszteri leiratra válasszul az utóbb közölt pályázati hirdetéstervezetet terjeszti elfogadás végett a miniszter elé.

 

A TÁRSULATI FELVÉTELI-ZSŰRI REFORMJA. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társutal választmánya a Magyar Képzőművészek Egyesülete ezévi közgyűlésén megnyilvánult közóhajnak engedve május hó 31-ikén tartott ülésén, a művészeti szakbizottságoknak az igazgatóság által tolmácsolt javaslatára kimondotta a Társulat felvételi-zsürijé-nek a reformját. Az egyelőre csak kísérletképpen az ezévi Téli kiállításra életbeléptetendő reform főbb vonalaiban a következő: a társulat ezévi közgyűlésén megválasztott 10 tagú festő-zsűri, a maga hatáskörében két 5-5 tagú csoportra oszlik s előadót és helyettes előadót választ. A zsűri plénuma által kijelölendő előadó az egyik, a helyettes előadó pedig a másik csoportból választandó. A Társulat közli, hogy műveik beküldésekor joguk van a képakasztó főkönyvi lapokon határozottan kijelölni, hogy műveiket a zsűri A) vagy B) csoportja által kivánják-e elbíráltatni. A két csoport tagjainak a névsora a művészekkel természetesen előre közlendő. Azoknak a műveit, akik nem nyilatkoznak, az összzsüri bírálja el. A rendezés munkáját az előadó és a helyettes előadó, de az előbbi vezetése alatt végzi és az egész elfogadott anyagot együttesen rendezi el.

A művészek ettől az újítástól a különböző művészi irányok közt eddig tapasztalt súrlódások enyhülését és lassú elsimulását várják, ami, ha beválik, a Társulat a szerzett tapasztalatok alapján a reformot az alapszabályokba is be fogja illeszteni.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003