Tizedik évfolyam, 1911    |   Hatodik szám    |    p. 273-276.    |    Facsimile
 

 

KRÓNIKA

 

KIÁLLÍTÁSOK ÉS SZOBORAVATÁS. Május 28-án leplezték le Sátoralja-Újhelyen Kossuth Lajos szobrát, Gárdos Aladár szobrász és Gondos Imre építész művét.

Április 26-án nyílt meg Ballá Béla gyűjteményes kiállítása a Könyves Kálmán Szalonjában.

Május 28-án nyílt meg a Nemzeti Szalon Tavaszi tárlata.

 

KITÜNTETÉSEK. Brassó város nemzetközi szábályozási tervpályázatán a zsűri a beérkezett tervek közül csak a "Pro futuro" jeligéjű tervet találta díjazásra alkalmasnak. A terv szerzői dr. For-báth Imre műegyetemi magántanár, Warga László székesfővárosi mérnök és Lechner Jenő műépítész.

A besztercei r. kath. egyház egyemeletes iskolája terveinek elkészítésére hirdetett pályázatra beérkezett 17 pályamű szerzői közül az első díjat (300 K) Wuschek Szilveszter budapesti, a második díjat (200 K) Bayer Lajos szegedi építész nyerte.

A Mindszenti takarékpénztár intézeti házának tervpályázatán a biráló-bizottság, mivel a beérkezett 10 pályamű között abszolút becsű művet nem talált, a következő, viszonylag legjobbnak talált 3 tervet ajánlotta egyenként 150 K-ért megvételre és pedig: Janszky Béla és Szivessy Tibor budapesti műépítészek "Csongrád", Morascher Sámuel budapesti műépítész "Bankvita" és Dobovszky József István szentesi műépítész "Hitel" jeligéjű tervét.

A pozsonyi múzeum és könyvtár tervpályázatán az újból kitűzött 2000 koronás díjat a kiviteli megbízással együtt Wälder Gyula kapta, aki már tavaly is elnyerte a 2000 koronás első pályadíjat.

A második díjat (500 K) Meiler Lajos és Dezső terve nyerte.

A pozsonyi év. egyházi árvaház és kórház tervpályázatra 13 mű érkezett be, melyek közül a zsűri az I. (1500 K) díjat Schmidt Gyula, a II. (1000 K) díjat ifj. Papp János és Heincz J., a III. (500 K) díjat Fleischl Róbert tervének ítélte.

A vasúti és hajózási klub új palotája szűkebbkörű pályázatán, a zsűri az egyesített első és második díjat két egyenlő részben Bauer Emil és Gutt-mann Gyula műépítőknek és Komor Marcell és Jakab Dezső műépítészeknek ítélte oda. Megvette azonkívül Pallós Arthur, Novak Imre és Mocsányi Károly műépítészeknek a terveit. A zsűri határozata értelmében Bauer Emil és Guttmann Gyula műépítészeket bízták meg a kivitel terveinek elkészítésével és a művezetéssel.

A gyulai városháza tervpályázatán az első díjjal (2500 K) Alexi J. Gyula, a második díjjal (1500 K) Sallerbeck Antal, a harmadik díjjal (1000 K) Bier Mihály budapesti építészek pályatervét jutalmazták. Mód Lajos budapesti és Her-czeg Sándor zombori építészek terveit 500 - 500 K díjért megvették.

 

BOKROS FERENC rajzolta e füzet fejléceit.

 

HAGYATÉKI KIÁLLÍTÁSOK. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat ez év októberében hármas hagyatéki kiállítást rendez a városligeti műcsarnok termeiben. A kiállítás keretében bemutatásra kerülnek a múlt év folyamán elhalt három kiváló művész: Brück Lajos. Mihálik Dániel és Papp Henrik hagyatékában talált művészi alkotások, kiegészítve az illető művészeknek néhány állami és magántulajdonban lévő kiváló művével. A kiállítás október legelső napjaiban nyílik meg.

 

 

ADATOK MŰVÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉHEZ

 

PÉCSl MŰTÖRTÉNETI ADATOK. A XIX. század első évtizedében kezdték a régi pécsi székesegyháznak Pollák-féle restaurációját, mely különböző megszakításokkal évtizedeken át tartott. Közben a templom külsejének építésével párhuzamosan az épület belseje is új szoborművekkel, oltárokkal gazdagodott. Ezen restauráció folyamatnak betetőzését a főpásztori fáradozásáról éppúgy, mint mű-ízléséről és műpártolásáról híres Scitovszky pécsi püspök (1839 - 49, illetve 1852) azzal végezte, hogy Bartalics pécsi szobrásszal a székesegyház párkányára 12 apostol-szobrot készíttetett (jelenleg a pécsi papnevelő udvarán vannak) és Bécsben részint osztrák, részint pályájuk kezdetén álló magyar festőművészekkel oltárképeket festetett: számszerint négy nagy oltárképet és négy kisebb oválalakú képet, melyek oltárképek alatt lettek elhelyezve.

A négy nagy oltárkép: Sz. Család Zichy Mihálytól, Nép Sz. János Engerthtől, Sz. Flórián, tudtommal Kupelwiesertől és Sz. Borbála Geiger-től. Scitovszky célja volt e képeken bizonyos foglalkozások és életpályák védőszentjeit feltüntetni, így a családokét, papságét, katonaságét és a bányászokét. Ugyanez alkalomból készült négy kisebb kép, tárgyai: "Ecce Homo", Sz Szűz (Kupelwiesertől), Sz. József és Sz. Alajos. (Ez utóbbit ugyancsak Kupelwieser festette.)

Az "Ecce Homo"' és Szent József tárgyú két kisebb képet Boros festette, ki ekkortájt Zichyvel együtt Bécsben Waldmüller tanítványa volt. Borosnak egyébként Pécs vidékén nagyon sok oltárképe van; ő festette 1851-ben, a régi székesegyházban a Sz. Mór kápolna freskóit, 1853-ban pedig a pécsi Notre Dame-templom falfestményeit.

A képeket 1847 Fehérvasárnapján szentelte fel a megfelelő oltárokkal együtt nagy néptömeg jelenlétében Scitovszky püspök. A négy nagyobb kép régi oltárképek helyére került. Valamennyi Bécsben készült. Az Engerth-féle Nép. Sz. János-kép Bécsben huzamosabb időn át tárlaton volt kitéve és egyhangú dicséretben részesült, mint ezt egykorú lapjelentésben olvassuk.

A pécsi székesegyház 1882. évi lebontása alkalmából a szobrokat és képeket, minthogy a szigorú stílben tervezett restaurációhoz nem használhatták, intézeteknek és templomoknak eladták, illetve elajándékozták. A lebontást bizottság ellenőrizte, melyben élénk részt vett a jótékonyságáról híres Troli kanonok. Lehet, hogy ez eladásról, illetve elajándékozásról is vezettek jegyzéket, de ez, ha létezik is, ez idő szerint nem áll rendelkezésemre. Ezen szétosztás alkalmából a kurdi (Tolna m.) plébániatemplom 2000 írtért három márványoltárt és egy szószéket vett meg ; az ez alkalommal megvolt két mellékoltáron van elhelyezve az ezen vételárban megvett két oltárkép: a Zichy-féle Sz. Család és a valószínűleg Geiger által festett Sz. Borbála. A képek nagysága keret nélkül 188X02 cm. A Zichy Mihály-féle oltárképen Sz. Anna és Joachim vannak ábrázolva, amint a 11 -12 évesnek látszó Sz. Szüzet oktatják.

A Kupelwieser-féle Sz. Flórián kép a legújabb időkig a pécsi székesegyház ruhatárában volt elhelyezve ; minthogy itt a kép beporosodott és eléggé gondozható nem volt, újabban átvitték a püspöki rezidenciába. A Nép. Sz. János-kép állítólag a pécsi Notre Dame-zárdában van elhelyezve. A négy kis kép közül a Sz. Szűz kis oválképe (magassága körülbelül 50 cm ) sokáig a pécsi papnevelő egyik tantermében volt elhelyezve; minthogy ott nem volt elég biztonságban, elöljárói magánlakásba került ; jelenleg a püspöki rezidenciában, a kis szalonban van, megtisztítva, szép rámában, mely a kép igazán kedves hatását nagyban emeli. A kis képen levő Madonna arc nagyban hasonlít a Kupelwiesertől a pécsi Notre Dame-templom számára festett oltárkép Madonnájához ; mindkettő rokonszenves, áhítatra keltő, komoly, akadémikus stílben készült kép.

A Sz. Lajos kis oválkép a pécsi székesegyházi énekiskola kápolnájában van.

Az "Ecce Homo" és Sz. József képek hollétét nem sikerült felfedeznem. - 41 l

X.

 

BALKAY PÁL INSTANCIÁJA. Balkay Pál akadémiai festőről, dacára annak, hogy a XIX. század elején élt, nagyon keveset tudunk, közelebbi életkörülményeit, munkásságát alig-alig ismerjük.

Pedig nem lehetett valami közönséges "mester", mert az egri érsek úgyszólván állandóan foglalkoztatta, meg a nagy Kazinczy Ferenccel is állandó jó barátságban élt Ugyanis Tárkányi Béla 1842 december 2-án a következősorokat írja naplójába: "1842 dec. 12. A megyegyűlésen voltam s Kazinczy Ferencnek Balkay Pál egri festészhez írt 30 eredeti levelét másolat végett megkaptam." "1842 dec. 15. Kazinczy leveleit purizálgattam."

Hova lettek Tárkányi ezen levélmásolatai, amelyek bizonyára alapos bepillantást engedtek volna a művész életébe, nem sikerült kikutatnom. Vajjon nem jutottak-e ezek Toldy Ferenc révén az Akadémia levéltárába? Kár, hogy Tárkányi naplójában azt sem említi meg, hogy kitől kapta e leveleket.

Eger város levéltárában, érdeklődve a művész élete iránt, találtam azonban egy csekélyke adatot, még pedig egy instanciát, amit a művész Heves és Külső Szolnok vármegye alispánjához intézett adóügyben. Igaz, hogy nem igen leszünk tőle okosabbak, de mégis érdemes a feljegyzésre, mert egyes kitételei a művész életkörülményeire vetnek némi világot.

Szól pedig az instancia a következőképen!

"Tekintetes Ordinarius Vicespán Uram, Nagy Érdemű Tekintetes Uram! Mint hogy Érseki Eger Várossá Tanátsa, a mint értésemre esett azon fogván, hogy Tekintetes Szolga Bíró Úr által a Dicalis conscripcio alkalmatosságával az Egri Adófizető Mester Emberek közé számiáltattam, mind fejemre, mind pedig képírói tudományomra nem-tsak a' Hadi, hanem a Honni Cassára is kétszeres Portiót vetettek, amint a % alatt ide kaptsolom.

Alázatossan esedezem a' Tekintetes Ordinarius Vicespány Úr előtt, méltóztassék illő tekintetben venni, hogy én Académicus képíró vagyok én tsak oly munkákat teszek, mellyek a' szép ízlés művei közzé tartoznak, de különben is Nagy Méltóságú Egri Érsek Excellenciája által hivattattam ide, hogy némely templomokban képeket készítenék, azért is én az Egriek közé ilyformán nem incorporáltathatom. Az Académikus képíró charactere egy országban sem alávaló mint akarmely felesküdt Prókátoré, már pedig mind személyre, mind tudományára nézve az adófizetésiül ment ; ára nézve megújítván alázatos esedezésemet a végett alázatosan könyörgöm Tekintetes Ordinarius Vicespán Úr előtt méltóztassék hathatós pártfogása által oly rendelést tenni, hogy ezen tehertül fel-szabadíttassam. Midőn Eő Felsége segedelmet kivan, annak adására mindenkor kész leszek. Ki is álha-tatos mély tisztelettel vagyok és maradok Egei-január 28, 1818. Tekintetes Ordinarius vicespán Úrnak nékem kegyes jó uramnak alázatos szolgája Balkay Pál Académicus képíró. " Kívül:

"Tekintetes Déva Ványai Halasy Károly Úrhoz Tekintetes Nemes Heves és Külső Szolnok törvé-nesen egyesült vármegyék Nagy-Érdemű Ordinarius Vicespánának alázatos esedezése Balkay Pál Académikus képirónak az egri Tanáts által reá rovott Porciónak levétetése végett. "

Az adóintő a következőképen van kiállítva:

No. 1. Anno 1817 Bellica Domestica

Tek. Balkay Pál Cassában Sommásan

fizet R f. xr - R f. xr. Rf. xr.

Tavalyi restanciában fejétül ...... 2 4 12 24 - 4 48 - -

Kereskedésétül .... Mesterségétül ....

Mind összesen 6 36 - 4 48 - -

1 1 1

Az instancia hátára a következő végzést vezette Rottenstein József főnótárius:

"1818. esztendő Pünkösd havának 6. napja. Jász-N. Heves vármegyének Egerben folytatva tartatott közgyűlésében felolvastatott.

Minthogy a képíró mesterség Akadémiákban és Universitásokban mint tudomány taníttatván, a szép ízlésű és szabad Mesterségek közé tartozna, a folyamodónak kérése helyesnek találtatik s ugyan azért a reá vetett adóiul menté tétetvén Járásbéli Szolga-biró Beöthy Lajos urnák meghagyatik, hogy a panaszlott Tanátsot maga, ehhez leendő alkalmaztatására utasítsa feljegyzetté és kiadta Rottensteini József főnótárius." -412

BENKÓCZY EMIL

 

MEDVE festő nevét a magyar festők között olvassuk az 1852-iki műegyleti tárlat alkalmával. Képének tárgya és címe eddig ismeretlen. -413

P. I.

 

MAGYAR TÁJAK KŐNYOMATÚ KÉPEI A XIX. SZÁZAD ELEJÉN. A "Művészet" 1905. évi évf. 277. oldalán Bayer József rGömör Vármegyei Tájékok Rajzolatjai"-ról tesz említést. A "Hasznos Mulatságok" 1826. évi 4-ik füzete szerint e vállalat célja nem a fenti tájékok, hanem hazánk szebb tájainak s az abban az időben még fennálló nevezetesebb épületeinek a képét volt hivatva "kőnyomásban" az utókor számára megőrizni. Igaz ugyan, hogy az első hat műlap gömörvár-megyei tájékot ábrázolt, melyek első és második műlapja nem 1826 elején, hanem még 1825-ben látott napvilágot (v. ö. a "Hasznos Mulatságok" fent idézett füzetével). Kérdés azonban, beváltotta-e a vállalat a kitűzött célt s hozott-e a gömörieken kívül más tájképeket? Talán lesz, aki felvilágosítást adhat erről a kérdésről.

A kérdéses lapok bázeli velinpapiron folio alakban jelentek meg, hogy "nemcsak magános megtekintésre, hanem szobák ékesítésére, . . hazafiúi érzések gerjesztésére is szolgáltassanak", - és Schmid Jánosnál, a képek kőreedzőjénél Budán, a Rác-városban voltak kaphatók.

Ugyancsak 1825-ben Bécsben is megindult egy hasonlatos hazai tájképgyűjtemény, melyet Jaschke Lajos főherceg udvari festője "természetiképpen rajzolt 's kőremetszett", s amelyek a bécsi "Litho-graphiai Intézet"-ben , kisded íven, finom színnel világosítva" sokszorosíttattak. Áruk "Conv. pénzben l forint volt" darabonként. A "Magyar Kurír" 1825 november 1. száma szerint "már készen vágynak" a következők:

1. A Czím-levél (boríték).
2. A Somlyai hegy' és Ruinai.
3. A körmötz-bányai nevezetes hegyomlás.
4. Besztertze Bánya' városa.
5. Körmötz-bánya' városa.
6. Selmetz-bánya' városa.
7. Tarczal és a Tokaji szőllőhegyek.
8. A körmötzi kastély.
9. Az olvasztó-huta Selmetz mellett.

A gyűjtemény folytatását - - feltéve, hogy lesz keletje - ígérik. -414

SZUCHY EMIL

 

MŰVÉSZETI IRODALOM

 

ÖSTERREICHISCHE KUNSTSCHÄTZE. Kiadja Wilhelm Suida. J. Löwy bécsi cs. és kir. üdv. fényképész kiadása. I. évf. 4. szám. - A sorozatnak imént megjelent, szép kiállítású füzete foliórétű reprodukciókban mutatja be a következő mesterek műveit: Augsburgi mester 1518. körül. Schoy János Jakab. Holbein Hans, id. Fendi Péter. Waldmüller Férd. (két kép, két Batthyány grófkisasszony arcképei). Ender Johann. Pitlov A. S.


 

FESTÉSZET
A Nyolcak kiállítását ismertették a napilapok ápr. 29. számai.
A tavaszi műtárlat. Irta dr. Rózsaffy Dezső. Az Újság, máj. 3.
Márffy Ödön. Irta Bölöni György. Auróra, I. 7.
Réthy Károlyné haláláról írtak a napilapok május 20-ki számai.
Pór Bertalan, Irta Bölöni György. Auróra, I. 9.
Gyulay László. Irta Kacziány Ödön. Vasárnapi Újság, jún. 4.
Courbet und Szinyei. Irta dr. Lázár Béla. Pester Lloyd, jún, 6.

 

SZOBRÁSZAT
A modern szobrászat. Irta Sztrachon Nelly. Budapesti Hírlap, máj. 28.
A budapesti szobrok ügye. - Szobrászok demonstrációja. - Jeltelen cikk. Pesti Napló, jún. 3.
A római II. Viktor Emanuel emlékműről írtak a napilapok, jún. 6. és 7.

 

ÉPÍTÉSZET
A primitivisták. Irta Rerrich Béla. Vállalkozók Közlönye, máj. 24.
A Deák-téri templom százéves jubileuma. Jeltelen cikk. Pesti Hirlap, máj. 28.
A gyulafehérvári székesegyház. Irta Kabdebó Gyula. Magyar Építőművészet, IX. 5.
A Budapesti (budai) Tornaegylet Korcsolyacsarnoká-nak tervpályázata. Jeltelen cikk. U. o.
Üj falkötő vasak. Jeltelen cikk. Vállalkozók Közlönye, máj. 31.
Téralakítás, telekértekesítés. Irta Ezrey. Vállalkozók Lapja, máj. 31.
Böngészések a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ezidei évkönyvéből. Irta Ő. L. U. o.
Pest vármegye új bérpalotái. Irta P. A. Vasárnapi Újság, jún. 4.
Egy modern bérvilla. Jeltelen cikk. Vállalkozók Közlönye, jún. 7.
Családi lakóházak. Jeltelen cikk. Vállalkozók Lapja, jún. 7.
A kispesti állami munkástelep. Jeltelen cikk. U. o.

 

IPARMŰVÉSZET
A sárközi népművészetről. Irta Ács Lipót. Vasárnapi Újság, máj. 28.

A Néprajzi Múzeum. Irta h. ő. Magyarország, máj. 28.
A keramikáról. Irta Regéczy Nagy Béla, Kultúra (Sopron) máj. 25.
Műipar. Irta Röttig Odó. U. o.
A magyar népművészet úttörője. - Garay Ákos tervei. - Irta G. Paizs Ödön. Budapest, jún. 7.
Unsere alten Kirchenteppiche. Irta Ernst Kühlbrandt. Die Karpathen, IV. 17.

 

VEGYES
Budapesti magángyűjtemények. - Hopp Ferenc gyűjteménye. - Irta h. ö. Pesti Napló, ápr. 26.
Volkskunst. Irta A. S. Levetus. Pester Lloyd, ápr. 27.
Az utca a művészetben. Irta Bárdos Artúr. Budapesti Hirlap, máj. 7.
Műpártol az állam. Világ, máj 19.
Ultramodernség és művészi nevelés. Irta Ósdi. Rajzoktatás, XIV. 5.
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítását ismertették a napilapok, máj. 28.
Magángyűjteményeink. - Nemes Marcell képtára. - Radvánszky Géza báró gyűjteménye. - Irta h. ő. Budapest, máj. 28.
A kulturvita és a képzőművészet. Irta Hűvös László. Pesti Hirlap, máj. 30.
A "Könyves Kálmán"-ról. Jeltelen cikk. Kultúra (Sopron) ápr. 25.
Művészeti Krónika. Irta B. U. o.
Le Salon. Irta Havas Zoltán. Kultúra (Sopron) máj. 25.
Művészeti Krónika. Irta B. u. o.
A kiállítások városa. - A római kiállítás. - Irta Ballá Ignác. Új Idők, jún. 4.
Az ünneplő Róma. - II. Viktor Emanuel emlékműve. - A szépművészeti kiállítás. - - Irta -l- Vasárnapi Újság, jún. 4.
A kecskeméti művésztelep. Irta Dániel József. Budapesti Hirlap, jún. 3.
Berlini tárlatok. - Grosse Kunstausstellung. - Sécession. - Iita Szatmári Jenő. Egyetértés, jún. 4.
Korunk művészi mozgalmai. Irta Alfa. Budapesti Hírlap, jún. 4.
Magángyűjtemények. - Strasser Sándorné Feldan Selma gyűjteménye. - Jeltelen cikk. Budapest, jún. 4.
Bécsi képek. - Perzsa szőnyegek. - A Művész-Otthon kiállítása. -• Irta R. D. dr. Az Újság, jún. 4.
Képírás és irodalom. Irta Kulcsár Gyula. Pesti Hirlap, jún. 4.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003