Tizedik évfolyam, 1911    |   Kilencedik szám    |    p. 370-374.    |    Facsimile
 

 

ERDÉLYI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

 

I.

Gróf Teleki Sándor képtárának jegyzéke.
Gernyeszeg, 1728. október 26.

Signatum Gernyeszeg anno 1728.26 8-bris. Szebenből hozott képeknek számok:

1. Négy csomóban mindenik pecsétem alatt a világnak 4 része és egy planisphaerium, ezek gyengén szakadoz-tanak az hurcolkodás miatt, de nem igen mocskosok és viseltesek, újítás és igazítás kellene rajtok. Item több efféle, régi papiroson való mappák és egynéhány selyem címerek.

2. Ludovicus XIV. francia király képe.

3. Collegium Jesuitarum, nagy vászonra lefestve.

4. Négy kép, -- mindenik a tékozló fiú históriájáról.

5. Tizenhárom darab kép. Úgymint: Superbia, Ira, Temperies, Invidia, Libido, Pruden-tia, Fides, Gula, Spes, Segnities, Avarities, Fortitudo, Justitia képei.

6. Öt darab kép, a négye egy proportiójú: a világtól meghasonlott ember képi, Gábriel angyal Máriához való menése, Ábrahám Isák fia áldozó szándékáról, Mihály angyalnak a sárkánnyal való küzködéséről, Jákob patriar-chának az angyallal való küszködéséről.

7. Balthasár király vendégségének leírása.

8. Két kép, a tékozló fiúnak atyjától való excontentatiójáról és annak utána vendégeskedéséről.

9. Öt képek: Krisztus urunk születésére a bölcsek reá akadnak, Zrínyi Miklós képi kisebb proportióban, Zrínyi Miklósnak a vadkantól való megölettetéséről két darab kép, egy magyar férfiú kép, nevit a régi cédulával leszakasztották.

10. Egy hármas asszony -- kép, úgymint: Musica, Arithrnetica, Grammatica.

Más hármas kép, úgymint: December, Ja-nuarius, Februarius.

Még más hármas asszony - kép, úgymint: Martius, Április, Május.

Item, apróbb darabokban: Leo signum asz-szony képe, Aries signum asszony képében. Taurus signum asszony képében, Cancer signum asszony képében, Pisces signum asszony képében, Ver vagy kikelet asszony képében, Autumnus vagy ősz asszony képében, kócsog tollal.

Item: ősz vagy Autumnus kerecsen (!) tollal, egy régi, római ifiú asszony.

11. Négy zsidó királyok nagy figurában, úgymint: Jojakim, Juda, Asa, Ezechias királyok. Négy római pogány imperatorok igen kicsiny vászonra, úgymint: Vitellius 9, Cajus Calligula 4, Otto 8-vus, Galba 7-mus.

12. Sokféle képek, kiknek elsőbben kell rámát készíttetni" úgymint: egy vendégfogadóból egy ifjú legényt egy ingben kergetnek etc. a menyecske mellől, Krisztus urunk születésének leírása etc., Tökölyi Imre képe, Agape dulcis fratrum, Opificum laboriositas (így!), tristis tragoedia, Solonis, Ptolemeus király képe, Semirarnis királyné-asszony képe, columnae Herculis.

Item: Erszény, kötél, kard aenigmája, Angelus foederis, femina Graeca, femina Turcica.

13. Nagy emberek képei, kiknek legelsőb-ben kell rámát készíttetni, úgymint: ifiú Rákóczi György fejedelem képe, g. Zrínyi Miklós képe két darabban, egy római császár friss képe, de megavult, meg kell újíttatni, egy ercherceg képe, de megavult, Tampir képe, spanyor (így!) királyné képe, igen megavult, meg kell újítani, francia király Ludo-vicus képe ifiú korában, francia királyné Ludovicusné képe ifiú korában, egy potentát képe, neve cédulástól leszakadott, egy sve-ciai király képe, tálam Gustavus Adolphusé, egy potentát királyné képe, neve cédulástól leszakadott.

(Eredetije a széki gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárában ; új rendezés: 3584. sz. a.)

 

II.

Gróf Földvári Ferenc szerződése Seblaur Pál képíróval.

Maros-Vásárhely, 1768. januárius 18.

Anno 1768. die 18-va mensis Januarii: fogadtam meg nemes Marusszékben, m.-vásár-hellyi Poklós-utcában épített új udvarházom-nak feljáró nagy grádicsának kétfelől való oldalainak minél díszesebben lehető virágokra és azok közé illendő vadaknak, madaraknak és egyéb kigondolható rendes mulatságoknak közbenhelyeztetésére, nemkülömben azon folyósónak tetejében lévő strukturázatnak külömb-külömbféle rajzolásokkal, azonkívül a Magyarok Mausoleumában expressált1 s legelöl effigiali l5 hercegeknek és királyoknak valóságos leírására s lerajzolására, festésére Szent István királyig, inclusive a házom frontispi-ciumában rakott drága szép címeremnek figurájában lévő három koronát igen szépen megaranyozza, a medve és oroszlán címeremnek szokott szőröket, színeket annak rendi szerint megadja, eg3'éb necessariumokat is decenti ordine az írással együtt illuminai és megcifráz, ezek felett (ha az Úristen engem addig éltet) magam öreg fejemet és képemet két exemplár-ban, úgymint egyiket téli öltözetben, másikat pediglen nyáriban minél tisztességesebben effigurál és leír, mostan Marusszékben, M.-Vásár -hellyen az Ebhátán Tit. doctor Mátyus2 uram házánál commoráló képíró Paulus Seblaur ő kegyelme, melynek híven és igazán s minél tisztességesebben való végbenvitelére magát kézbéadással is obligálá, hogy mindazakat az effigurátiókat maga szokott mestersége szerint a megírt Paulus Seblaur képíró ő kegyelme minél tisztességesebben effigurálja és a festékeket s aranyozásokat is úgy készíti mind, hogy szépek, mind, hogy állandók légyenek, mely hosszason leírt képíró mesterséginek végbenvitele után lészen ő kegyelmének kö-rülbé mindenekért fizetése Hung. flor. 100, idest száz magyar forint, melyeket, ő kegyelme munkáját végezvén, tollem rite ac legitime leválni fogja, magát stipulatis manibus obli-gálván.

Signatum M.-Vásárhely, anno et die ut supra-notatis.

G. Földvári Ferenc, mp.

Coram nobis:

Francisco Balog, et Stephano Mera, legitime nobili persona, mp. exmisso cancellista.

A szerződés alján, gróf Földvári Ferenc kezével: A képíró ezen munkát elvégezvén, egészen megfizettem nékie.

A küloldalon, ugyancsak gr. Földvári kezével: Anno 1768. die Januarii. Marosvásárhelyi képíró conventiója. Elvégeztem megfizettem.

Alább: 25. Januarii levált fi. 10"00.

(Eredetije a gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárában: gróf Földvári-osztály: 1768. évi iratok.)

 

III.

Gróf Teleki Pál szerződése Nagy Sámuel rézmetszővel.

Kolozsvár, 1821 januárius 2.

Én gróf Teleki Pál egyeztem meg metsző Nagy Sámuellel e következendőkben., hogy Nagy Sámuel metsz az Unger Római régiségei kiadásához nékem huszonnégy réz táblát egyet-egyet hatvan-hatvan n. frt v. c. és a kinyomását 100 képet 4 frtért v. c. Kötelezi pedig magát Nagy Sámuel arra, hogy az egész metszést ezen folyó 1821-k észt. Sz. Mihály napra fogyatkozás nélkül elvégezi. Én pedig gróf Teleki Pál már a mai napig 900 fr. v. c. megadván, a még hátralévő 540 f. három ángáriában pontoson, a nyomtatásért menő summát pedig annak levégződésével egyszerre azonnal a képek általvételével kifizetni tartozom, valamint szintén papirosát a képek nyomásához és rezet a metszéshez, amely utolsót már adtam is.

Költ Kolosváron, 1821-ik esztendőben januá-rius 2-ik napján.

G. Teleki Pál, mp. Nagy Sámuel, mp. (L. S.) (L. S.)

Történt előttem

Dobay György, mk. guberniális cancellista előtt.

Praesentem copiam e vero suo originali descriptam, curri eodem collatam, eique in omnibus punctis, ac clausulis apprime con-formen esse, fide nostra mediante testamur. Claudiopoli, die 15-a Novembris 1822. (L. S.) Antonius Péterffy, mp. et (L S.) Carolus Szabó, mp. Cancellistae Regio Guberniales. (Hiteles másolata a gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi levéltárában: gróf Földvári -osztály, 1822. évi iratok.)

 

IV.

Tót-Mikolai István fiskális kancellista kérvénye Maros-Vásárhely sz. kir. város tanácsához.

Maros-Vásárhely, 1827 március 21.

Tekintetes Nemes Magistratus,

Nemes Jurata Communitas,

Szeretett Polgár-Társaim! A Felséges királyi Főigazgató Tanácsnak a múlt eszt. nov. 10-én 11.001, nemkülömben f. e. jan. 22-én 343. számok alatt költ kegyelmes határozásai következéséül, e mű szabad királyi székely fővárosunk, Maros-Vásárhely (opticai mérték szerént, Vogel perspectivius) rajzolatját3 és egy réztáblára való kimetszetését4 alázatosan hírül adni bátorkodom. Mely tárgynak közönséges kihirdetésére a szebeni és kolozsvári hazai újságíró urak is a tisztelt felsőség kegyelmes végezése szerént a két con-cernens nemes magistratus által és hivatal szerént megbízattak.

Instálom annakokáért alázatosan ide mellékelvén 20. lekötelező hirdetményeim, míg a hazai újságíró urak e tárgyba a lépést megtennék, addig is méltóztasson polgártársaim között kiosztogattatni, kik városunk elfelejt-hetetlen emlékezetére, boldogságára, nemzetünk örökös díszére ezen nagy mappának rézre való kimetszését előrefizetéssel segédelni óhajtják és mint hazai dolgot becsülik. Mély tisztelettel maradván, vagyok

a Tekintetes Nemes Magistratusnak, Nemes Jurata Communitasnak

alázatos szolgája

T. Mikolai István, mp. városi polgár és fiscalis cancellista.

Kívül: 1171. accept. 21-a Mártii.-827.

A Tekintetes Nemes m.-vásárhelyi Tanácshoz Nemes Jurata Communitashoz nyújtandó alázatos kérése a benn írtnak. A kérvényre tett hivatalos megjegyzések: Nótárius atyánkfia midőn communitas gyűlése lészen, közölje a nemes jurata communitassal.

21. Apr. -827.

1340. ps. 8-a. Apr. -827. Szolgál tudásúi. A m.-vásárhelyi esküdt közönség gyűléséből. Április 28-án 1827. Kiadta:

Szőkefalvi Szentmiklósi György, mp. com. nótárius.

Ezen kinyilatkoztatása jelentő ő kegyelmének publicaltassék, a hirdetmények pedig illő helyekre osztoztassanak ki. Egy exemplárt a rajzból a publicum számára megvévén, egyet illuminálva, adassék commissio allodialis perceptor ő kegyelmének commissio (így! kétszer), hogy főbiró atyánkfia keze alá praenumeráljon. v. c. 11. R. frtot. 1-a May -827.

Publicáltatott 4-a J unii -827.

Melléklet 1/2 íven: "Praenumeratio"" az előfizetési összeg megjelölése nélkül: a "feketén" vagy "kifizetve" kívánt példányokról.

(Eredetije Maros-Vásárhely sz. kir. város levéltárában: 672-1827. sz. a.)

IFJ. BIÁS ISTVÁN

 

1 Mausoleum Potentissimorum ac Gloriossimorum Regni Apostolici Regum etc. c. könyv után. Nürnberg, MDCLIV. 407. 1. 2. r. A magyar vezérek 14 és a magyar királyok 44, összesen 58 rézmetszetű képével.
Újabb kiadása ugyancsak latinul, de képek nélkül: Pot-tendorf, 1867. Mindkét kiadás a gróf Nádasdy Ferenc költségén jelent meg. Az első kiadásból 24, a másodikból 9 példánya ismeretes. (A Szabó-Hellebrant RMK. III. k. 2254. és 2397. folyószám a.)

2 Életrajzi adatai: Szinnyei J. Magyar írók élete és munkái VIII. k. 890. 1. és Koncz József: A maros-vásárhelyi év. ref. koll. tört. 735. 1.

3 Csak 2 példányát ismerjük a 68X41 cm. nagyságú képnek: egyik a m.-vásárhelyi v. tanács, a másik az ugyanottani ref. koll. tulajdonában.

4 A "réztábla" eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeum régiségtárában, Kolozsvárt.

 

VÁSÁR PÖRGE GERGELY RAJZA
VÁSÁR
PÖRGE GERGELY RAJZA

MÖNDÖLÉCSKÉK. UDVARHELYSZÉKI NÉPREGE A BUDAPESTI SOROKSÁRI-ÚTI ELEMI ISKOLA ÉS ÓVODA JÁTSZÓ-SZÍNÉNEK FALKÉPE JÁVOR PÁL FALFESTMÉNYE
MÖNDÖLÉCSKÉK. UDVARHELYSZÉKI NÉPREGE
A BUDAPESTI SOROKSÁRI-ÚTI ELEMI ISKOLA ÉS ÓVODA
JÁTSZÓ-SZÍNÉNEK FALKÉPE
JÁVOR PÁL FALFESTMÉNYE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003