Tizenkettedik évfolyam, 1913    |   Második szám    |    p. 64-70.    |    Facsimile
 

 

A BOGOSZLÓI KÁPOLNA

Trencsén vármegyének művészettörténetíróink eddigelé még nem igen szenteltek figyelmet. Középkori templomai kevés kivétellel elpusztultak vagy györeres átalakításon estek át, úgy hogy csak itt-ott találunk egy-egy gótikus részletet, mely magában véve nem mond sokat. A húsznál több vár, amely itt a Vág völgyét körülzáró hegyek ormait koronázza., régen romba dőlt s kőből faragott művészi részleteit széjjelhurcolták.

A XVI. és XVII. században épült nagybiccsei Thurzó-kastélyon kívül a vármegye legmonumentálisabb építészeti emlékei mai alakjukban a XVIII. századból valók. Hatalmas főúri kastélyok ezek, aminőkhöz foghatókat ekkora számmal Felső-Magyarország többi vármegyéiben nem igen találunk. Valamennyi barok stílusban, egyik-másik francia tervek alapján épült, valamennyit a kisebb-nagyobb termek sokasága, a templomnak beillő várkápolna s a kastélyt övező hatalmas park jellemzi. Annak a fejedelmi pompának, amely valamikor ezeknek a kastélyoknak a belsejét elárasztotta, ma már csak itt-ott találkozunk nyomaival. Az Illésházyak máriatölgyesi kastélyának műkincseit a múlt század derekán hurcolták széjjel. A vágtapolcai kastély belső felszerelésének pompás maradványait a hivatalok számára átalakított épületből a múlt évben Iparművészeti Múzeumunknak sikerült megmentenie. Zsigmondházának Vágbeszterce mellett a folyó völgyén uralkodó hatalmas kastélyát családi régiségeivel mai tulajdonosa, Hohenlohe herceg szerelte fel. A falképeket, amelyekkel a rokokó színekben dúskáló csapongó fantáziája gazdagította a kastélyok termeit és kápolnáit, a múlt század elejének puritán klasszikuskodó ízlése mindenfelé be-meszeltette. S hogy Magyarország más vidékein is nagybirtokoscsaládaink kezéből, amelyek úgy látszik a Vág völgyének tájképi szépségeitől megittasodva építettek itt a XVIII. században első sorban nyári lakásra szánt hatalmas kastélyokat, ezek sorra idegen kézre kerülnek, a monumentális épületek falait is kikezdi a bontó csákány.

Alig hat év előtt tűnt el a föld színéről a gróf Erdődyek egykori bogoszlói kastélya, amely értékes falképeinél és belső berendezésénél fogva talán a legkiválóbb és legharmonikusabb hatású épület volt Trencsén megye óriási kastélyainak a sorában. Régi íróink, köztük báró Mednyánszky Alajos a Vág völgyéről szóló német nyelvű festői útleírásában, első sorban ugyan a Versailles! mintájára tervezett parkját magasztalja, mesterséges tavait, vízeséseit, antik kőszobrokkal díszített szökő-kutait, lombos falak közé foglalt sétautait, lugasait, exótikos fáit. A mesés parkot s a francia rajzok alapján tervezett kastélyt gróf Erdődy Antal, Mária Terézia vitéz generálisa egy akkor kiszárított mocsár helyén építtette, birtokai legkisebbikén, nyilván az Eszterházyakkal versenyre kelő virtusból, amikor a királynő háborúi végeztével nyugalomba vonult. A bogoszlói uradalom mostani tulajdonosa, egy bécsi báró, nem lévén rá szüksége, lebontatta a kastélyt, hogy utat építhessen köveiből, amikor néhány érdeklődő, ezek sorában Hanula József festőművész, aki a szomszéd község templomának falképekkel való díszítése végett akkor került ide, figyelmessé tette az épület művészi értékére, szüntette be a bontást. Akkor azonban ledöntött teteje híján már csak a kápolna maradt ép állapotban. A bogoszlói erdész házában látható fotográfia szerint a kastély főrésze közepén egy emelettel magasabb s háromszögletes oromfallal betetőzött épület volt, ezzel egy vonalban álló két alacsonyabb szárnnyal, amelyek egyike a ma is meglevő kápolna volt.

Modern bádogfedelével, alaposan megújított, bevakolt falainak külsejével a 20 m hosszú és 12 m széles bogoszlói kápolna ma nem sokat mutat. Belseje, amelynek fényképeit Hanula József felvételei nyomán közöljük, annál pompásabb s változatlanul ránk maradt felszerelésével a rokokó kor díszítőművészetének egyik legszebb és legértékesebb emléke Magyarországon.

Architektúrája a XVIII. században épült kisebb, művészies templomok típusát mutatja ; két kosárboltos szakasz és gyengén kiugró keresztágak között boltozata pendentife-ben nyugvó kupolából áll, amelynek pilléreit aranyozott fejű, korinthizáló pilaszterek tagolják. Félköríves szentélyében a főoltár bárok párkánya négy korinthusi oszlopon nyugszik, ormán apró gipszangyalok között a Salvator mundi alakja díszíti, kétfelől rokokó urnák, az oszlopközökben angyalokat ábrázoló hatalmas gipszszobrok. Az oltárkép olajfestménye a szeplőtelen Szűz Máriát ábrázolja ; keretének ormán ez a felirat: Ecclesia privilegiata Familiae Erdődy in perpetuum. Az oltár asztalán hat ezüst gyertyatartó, ez előtt kétfelől egy-egy hatalmas ezüst kandeláber állott, amelyet az Erdődyék a bogoszlói birtok eladása előtt elvitettek innen s másolatokkal pótoltak. A szentély korlátjait májszínű márványból faragták s közepén pompásan kovácsolt vasrács zárja el. aminthogy hasonló vasrácsok díszítik a kápolna ablakait s az ajtó is rokokó ízlésű kovácsoltvasból készült.

A szentély két felén a kupolapilléreken függ a remekbe faragott szószék és az orgona háza. Az előbbit alján Krisztus siratását, születését s tizenkétéves korában a templomban, ajtaján feltámadását ábrázoló aranyozott domborművek díszítik, mennyezetén két angyal lebeg a tízparancsolat táblájával kezében. Az orgonaház három domborműve Szent Ceciliát ábrázolja két zenélő angyal között. A kupola bejárat felőli két pillérén felhős gyámköveken két nem kevésbbé művészies stucco-szobor-csoportozat van: Nepomuki Szent János, amint a királynét gyóntatja és az alamizsnát osztogató Szent Jánost. A kupola csarnokához fűzött kát oldalkápolna oltárait angyalos stucco-keretbe foglalt figyelemreméltó olajfestmények díszítik. Jobbfelől páduai Szent Antal, balfelől assziszi Szent Ferenc képe. Mind a kettő alatt egy-egy rokokó cikornyás üvegkoporsó áll az oltáron. Az egyikben Szent Deodát mártir csontváza fekszik aranycsipkés ruhában, negédes pózban ; a másikban három üveges dobozban szent ereklyék láthatók. A szentéllyel szemben levő falon a félemeleti oratórium nyílását aranyozott, cikornyás keretbe foglalt hármas ablak zárja el. Az oratórium bejáratával szemben gazdagon faragott és cikor-nyáiban szintén aranyozott gyóntatószék áll. A kápolna oldalfalai, mint ezek plasztikus stucco-díszítése is, fehérek; a boltozatától azonban szinte végesvégig játszi könnyedséggel odavetett, leheletszerű finomsággal színezett falképek díszítik, amelyek szelíd harmóniájából csak itt-ott csendül ki egy-egy erősebb hatású színfolt. Ezeknek a falképeknek a festője nem kisebb mester volt, mint a bécsi Maulpertsch (1724—1796), akinek magyarországi működésével nálunk már többen foglalkoztak.1 Legnagyobb méretű s a sümegi plébánia-templomot, az egri líceum kápolnájának mennyezetét, a székesfehérvári karmelitáknak ma a papnevelővel kapcsolatos templomát, a győri és a szombathelyi székesegyházak boltozatát díszítő falképei mellett a bogoszlói kápolna mennyezetképei kisebb arányúak, de Maulpertschnek távolról sem utolsó munkái, sőt élete virágjában és java erejében tárják elénk a mestert, aki közvetve Tiepolo tanítványa, helyesebben követője volt s aki itt 1763-ban dolgozott.

A festett architektúrának ezeken a közelről érvényesülő mennyezetképeken alig jut szerep. Kompozícióik, különösen a kupola alatt, pazar díszű rokokó ékítmények keretéből erednek s bontakoznak ki játszi könnyedséggel a felhőkön lebegő s felfelé mindinkább szétszórt eleven alakjaikkal. A kápolna bejárata felett s az oratórium ajtaja előtt a pillérközök boltozatrészletén ovális keretben két-két ruhátlan szárnyas gyermek lebeg liliomot lengetve, illetőleg rózsákat átnvalábolva. A bejárat feletti képen mondatszalagon Máriát dicsőítő vers olvasható latin nyelven s a mester neve: Maulbertsch 1763. Pinx. Közbül a kupola előtti boltozatot rokokó cikornyák között a hit diadalát ábrázoló allegorikus kép díszíti. Az egyetlen gomolyagba olvadó alakok kompozíciójában legfelül repülő angyalok között a hit képviselője lebeg, egy tiarás, bő ruhába öltözött fiatal nő, kezében a magasra emelt oltári szentséggel, fején lángnyelvvel, e fölött a galamb képében ábrázolt Szentlélekkel. Lenn az egyik angyal lándzsadöfésétől sebzett fejjel, homlokához kapva démoni megjelenésű férfi zuhan hanyatt alá, a kép keretéből kitörve. A rendkívül eleven s a valószerűség teljes illúziójával ható kompozíció fölé festett rokokó boltozat borul. A kápolna Mária tiszteletére épülvén, kupolájának festménye is őt dicsőíti. Mennybemenetelét látjuk itt, a bárok-rokokó kor kupolafestményein általános kompozícióban, amelynek alján az alakok koszorújában a főmotivum a Mária üres koporsója körül háborgó apostolokat ábrázolja. A koporsó felett, felhőkön lebegve és merésznél merészebb rövidüléssel festett angyaloktól körülrajongva, Mária száll diadalmasan a magasba a megnyíló felhős ég glóriájában. A kupola alatta boltcikkelyekenleheletszerű finomsággal színezett virágfüzérek között a négy egyházatya festett alakja ül lendületes testtartással, de tele méltósággal felhőtrónusán: Szent Gergely pápa, Szent Jeromos bíboros, Szent Ambrus érsek és Szent Ágoston püspök. A minél nagyobb illúzióra való törekvés ezeken az alakokon is érvényesül, de tetőpontját a szentély boltozatára festett képen éri el. Ez ismét Máriát ábrázolja, mint a mennyország királynéját; aki felhőtrónusán ülve, a frigyszekrényre támaszkodik. Körülötte a hit, remény és szeretet allegorikus alakjai lebegnek kíséretükkel. Az első a keresztet viszi, a másik egy végtelenül bájos nőalak, kezében a tízparancsolatot tartja s feje felett csillag ragyog; a harmadik égő szövétnekkel kezében, jobbját szívére téve, rajongást kifejező arccal száll az ég felé. A kompozíciónak aljával a keretből szintén kitörő főrésze felett Isten bárányát tartó kerubfejek, ülő, lebegő, táncoló angyalok töltik ki festői asszimmetriával a teret. A bogoszlói kápolna falképei igen jókarban maradtak ránk. Csak itt-ott zavarta meg hatásukat egy egy mállás okozta folt, amelyet nagy óvatossággal Hanula József egészített ki, aki a pompás freskókat meg is tisztította.

A kápolna szentélyének két oldalán egy-egy sekrestye nyílik, ebben rokokó cikornyás, fiókos szekrények vannak s egy-egy már-már copf-stílű, fehérre festett és aranyozott kárpitozott szék, amely a lebontott kastély mindenestől széthurcolt bútorzatára vonatkozólag enged némi következtetést. Állítólag a kastély termeiben is voltak falképek. Ezekről azonban, XVIII. századbeli művészetünk történetének nagy kárára, sem fénykép, sem rajz nem maradt ránk.

DIVALD KORNÉL

1 Paiteiner Gyula az Akadémiai Értesítő 1896. évfolyamában, Éber László az Archaeologiai Értesítő 1910. évfolyamában, XVIII. századbeli falfestmények Magyarországon című cikkében, Récsey Viktpr a Művészet 1903. évfolyamában, a 241—42. lapon. L. még Művészet 1907. 140. és 1908. 210. 1.

AMORETTEK. MENNYEZETKÉP A BEJÁRAT FÖLÖTT MAULPERTSCH FESTMÉNYE. BOGOSZLÓ
AMORETTEK.
MENNYEZETKÉP A BEJÁRAT FÖLÖTT
MAULPERTSCH FESTMÉNYE. BOGOSZLÓ

A BOGOSZLÓI KÁPOLNA SZENTÉLYE
A BOGOSZLÓI KÁPOLNA SZENTÉLYE

A HIT DIADALA MAULPERTSCH MENNYEZETKÉPE BOGOSZLÓN
A HIT DIADALA
MAULPERTSCH MENNYEZETKÉPE BOGOSZLÓN

SZENT GERGELY PÁPA. MAULPERTSCH FALKÉPE AZ EGYHÁZATYÁK SOROZATÁBÓL. BOGOSZLÓ
SZENT GERGELY PÁPA.
MAULPERTSCH FALKÉPE AZ EGYHÁZATYÁK SOROZATÁBÓL.
BOGOSZLÓ

SZŰZ MÁRIA MENNYBEMENETELE MAULPERTSCH KUPOLAKÉPÉNEK RÉSZLETE BOGOSZLÓN
SZŰZ MÁRIA MENNYBEMENETELE
MAULPERTSCH KUPOLAKÉPÉNEK RÉSZLETE
BOGOSZLÓN

GYÓNTATÓSZÉK A BOGOSZLÓI KÁPOLNÁBAN
GYÓNTATÓSZÉK A BOGOSZLÓI KÁPOLNÁBAN

ORATORIUM A BOGOSZLÓI KÁPOLNÁBAN
ORATORIUM A BOGOSZLÓI KÁPOLNÁBAN

SZŰZ MÁRIA A MENNYORSZÁGBAN MAULPERTSCH MENNYEZETKEPE BOGOSZLÓN
SZŰZ MÁRIA A MENNYORSZÁGBAN
MAULPERTSCH MENNYEZETKEPE BOGOSZLÓN

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003