Tizenkettedik évfolyam, 1913    |   Ötödik szám    |    p. 194-196.    |    Facsimile
 

 

[KRÓNIKA]

A KÖNYVES KÁLMÁN műkiadó társaság engedélyével közöltük múlt számunkban Kunffy Lajos "Cigányok" című festményét, a mostaniban pedig Jendrássik Jenő festményeinek egy részét.

 

HIBAIGAZÍTÁS. A "Művészet" ezidei évfolyamának 47. lapján az első hasáb 5-ik sorában a "modern" szó helyébe "morne" teendő.

 

BRUCKMANN F. müncheni műkiadó részvénytársaság engedélyével közöljük e számunkban Jendrássik Jenő "Vége" című festményét.

 

BARCZA ELEK műépítész, hatvanéves korában, március huszonharmadikán halt meg Budapesten.

Barcza Nemes-Csón született 1853-ban. Budapesten végezte tanulmányait, a műegyetemet. Építészi működése elején Schulek Frigyes irodájában dolgozik. Evekig tagja Schulek irodájának s ily minőségben résztvesz a budai Mátyás-templom restaurálásának munkájában.

Schulek mellől a főváros technikus-karába lép át s a közhivatal keretei közt, nagy munkakedvvel végzi a reábízott tervezéseket Magánosok számára kevesett épített, Budapest székesfővárosnak azonban annál több iskolája, hivatalos épülete tőle való. Harminc évig munkálkodott így, mint a főváros műszaki karának tevékeny építője s hivatalos minőségben műszaki tanácsos lett. Ez idő alatt a terézvárosi és józsefvárosi kath. templomok rekonstruálását tervezte, továbbá az új Szent-János-kórházat, a harmadik és nyolcadik kerületi elöljáróságok épületét, a fehérvári-úti, sziget-utcai, hungária-úti, korona-utcai és óhegyi iskolákat, a mértékhitelesítő hivatal s az Izabella-utcai kereskedelmi iskola épületét stb. A VIII. kerületi elöljáróság épületének új tervén dolgozott halála előtt. Barcza különböző szaklapokba, építészeti kérdésekkel foglalkozó cikkeket is írt, legtöbbször az "Építő Ipar" hasábjain.

 

LEJÁRÓ PÁLYAZATOK

1918 május 31-én lejár a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács pályázata, tíz, a festőművészet és szobrászat köréhez tartozó képzőművészeti ösztöndíjra, és pedig: l ösztöndíjra 1600 koronával, 2 ösztöndíjra 1200—1200 koronával, 3 ösztöndíjra 1000—1000 koronával, 2 ösztöndíjra 800—800 koronával, 2 ösztöndíjra 600—600 koronával. Ez ösztöndíjak a kiadásuktól kezdődő l évre szólnak s céljuk az, hogy olyanokat, kik a művészeti pályán az alapvető képzésen már túl vannak s a hivatottságnak kétségtelen bizonyítékát tudják nyújtani, tanulmányaik kiegészítésében támogassák. Pályázhatnak a hazai művészeti iskolák végzett növendékei s egyelőre még mint olyanok is, kik ha külföldön tanultak, legalább oly fokán vannak a készültségnek, mint aminő az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola és az Országos Iparművészeti Iskola elvégzésével szerezhető meg. A pályázatban csak magyar honosságú egyének vehetnek részt. Folyamodásában a pályázó előadni tartozik életrajza főbb adatait, végzett tanulmányait és további tanulmányaira vonatkozó szándékát, mely rá nézve, az ösztöndíj elnyerése esetén, kötelező erejűvé válik. Olyanok, kik tanulmányaikat külföldön végezték vagy a külföldön már két évnél tovább tartózkodtak, kötelezik magukat, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén, legalább az ösztöndíj élvezetének egyévi tartama alatt Magyarországon maradva, hazai hatások alatt folytatják tanulmányaikat. A kötelezettség teljesítését az illetők becsületbeli ügyének tekinti az Orsz. Tanács, nem teljesítése pedig az illetőt az esetleges további ösztöndíjazásokból kizárja. A pályázók folyamodásához mellékelendők: a) mutatványművek (rajzok, festmények, szobortanulmányok, eredeti grafikai művek stb.) oly számmal, hogy a végzett tanulmányokról hű képet nyújtsanak; b) az életrajzi adatokat igazoló okmányok, eredetiben vagy hiteles másolatban (születési bizonyítvány, honossági igazolás, a végzett tanulmányokra vonatkozó bizonyítványok); c) a külföldön töltött időtartam bevallása s a vele összefüggő fent említett nyilatkozat. A folyamodások a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címezve 1913. évi május hó 31-éig az Országos Képzőművészeti Tanácsnál (V. kér. Báthory-utca 12 sz. a.) nyújtandók be, a mutatványművek pedig május hó 29., 30. és 31-én a Szépművészeti Múzeumba szállítandók. A beküldött művek hátsó oldalára cédula ragasztandó, ezzel a felirattal: A Magyar Országos Képzőművészeti Tanácshoz. Pályázat állami ösztöndíjra. E cédulára a pályázó neve és lakása is szembetűnő módon feltüntetendő. Az ösztöndíjakat a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács véleménye alapján a vallás-és közoktatásügyi miniszter adományozza.

1913 május 31-én lejár a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács által hirdetett pályázat az építőművészet köréhez tartozó két ösztöndíjra, és pedig: 1. ösztöndíjra 1500 koronával, 2. ösztöndíjra 800 koronával. A folyamodások a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez címezve, 1913. évi május hó 31-éig nyujtandók be. A mutatványművek pedig 1913. évi május hó 29., 30. és 31-én az Országos Magyar Szépművészeti Múzeumba szállítandók. A beküldött művek hátsó oldalára cédula ragasztandó, ezzel a felirattal: A Magyar Országos Képzőművészeti Tanácshoz. Pályázat állami ösztöndíjra. A cédulán a pályázó neve ég lakása is szembetűnő módon feltüntetendő. Az ösztöndíjakat a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács véleménye alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományozza.

1913 június 1-én lejár a Trieszti Ált. Biztosító Társaság bérpalotájának tervpályázata. Díjak: 10,000, SOOO, 5000, 4500 és 3000 korona..

1913 június 2-án lejár a budai zsinagóga tervpályázata. Díjak: 3000, 2000 és 1000 korona.

1913 június 9-én lejár a gázművek plakát- és képeslevelezőlap-pályázata. A székesfőváros gázműveinek igaz gatósága plakátok kifüggesztésével és képeslevelezőlapok forgalombahozatalával fel akarja hívni a budapesti közönség figyelmét a gázfogyasztásnak előnyeire, s az Országos Magyar Iparművészeti Társulatot kérte fel, hogy alkalmas tervrajzokat nyilvános pályázat útján szerezzen be. A plakáton és a levelezőlapok alkalmas helyén a következő felírást kell alkalmazni: Budapest Székesfőváros Gázművei. Ezenkívül alkalmazható rövid, néhány szóból álló más felírás is, ha az a rajzot, illetőleg annak célját érthetőbbé teszi. A levelezőlapok felírása lehet humoros is. A gáz használatára szolgáló eszközök és berendezési tárgyak rajzai díjmentesen kaphatók Budapest Székesfőváros Gázműveinek felszerelési irodájában (Budapest, IV., Aranykéz-utca 6. sz.) ahol megadják az esetleg kívánt felvilágosításokat is. A pályaműveket az Országos Magyar Iparművészeti Társulat igazgatóságánál (Budapest, IX., Üllői-út 33—35. sz.) kell benyújtani. A díjakat kilenctagú biráló-bizottság ítéli oda, amelynek elnöke az Országos Magyar Iparművészeti Társulat elnöke vagy ennek helyettese, négy tagját a Társulat, két tagját a Budapest Székesfőváros Tanácsa, két tagját pedig a gázművek igazgatósága küldi ki.

1913 július 1-én lejár a szófiai kir. palota tervpályázata. Díjak: 10,000, 7000, 4500 franc, és a szófiai törvényhozási paiola tervpályázata. Díjak: 4000, 2500, 1000 franc.

VACSORA UTÁN VIDOVSZKY BÉLA FESTMÉNYE A MŰCSARNOK WAHRMANN-FÉLE DÍJÁNAK NYERTESE
VACSORA UTÁN
VIDOVSZKY BÉLA FESTMÉNYE
A MŰCSARNOK WAHRMANN-FÉLE DÍJÁNAK NYERTESE

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003