bezárás

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzési követelmények

I. A szakirányú továbbképzés neve:
Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/1044-8/2009.

IV. A létesítő intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
  Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
  Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
  Pedagógusképzés képzési terület
 4. A felvétel feltételei:
  Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább 3 eves tanítási gyakorlat
 5. A képzési idő:
  4 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a resztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során lehetőség nyílik a felsorolt kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére.

a) A képzés során elsajátítandó, továbbfejlesztendő kompetenciák:

A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas:

 • az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leirt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;
 • a kezdő pedagógusok különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására;
 • a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;
 • a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;
 • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;
 • a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;
 • szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
 • önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására;
 • a tanulói személyiség fejlesztésére;
 • kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazására;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére a tudás felhasználásával;
 • az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére.
 • Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
 • A közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete;
 • a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete;
 • a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei;
 • a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete;
 • az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete.

A végzett hallgató

 • birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek;
 • jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.);
 • rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti es gyakorlati ismereteivel.

b) Szakmai képességek:

Képes

 • az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;
 • a kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre;
 • a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;
 • a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;
 • a kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;
 • az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására;
 • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;
 • a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;
 • az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére;
 • a kezdő pedagógussal történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes támogatásra.

Szakmai attitűdök:

 • Nyitott a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartja,
  hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját;
 • érti és elfogadja a segítő-támogató kapcsolat kialakításának jelentőségét;
 • felelősséget érez a kezdő pedagógusok iskolai tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is;
 • fontosnak tartja a kezdő pedagógusok fejlődésére adott folyamatos pozitív visszajelzéseket;
 • elkötelezett az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősege mellett;

c) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatainak szakvezetői feladatait, illetve a mar diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.