ELEMZÉSEK

 

„Az absztrakt eltévelyedéseknek ma már nyomát sem lehet találni a főiskolánkon.”
Bortnyik Sándor főigazgató beszámolója az 1949/1950-es tanévről

„Minden művet, a tanulmányokat is be kell fejezni, ügyelni kell a teljes, tökéletes anyaghűségre (hús, haj, ruha, lombozat stb.) anyagszerűségének visszaadására.”
Bevezetés a Képzőművészeti Főiskola 1950/51. évi tanmenetéhez

„A kompozíciós feladatok legfontosabb tárgya népi demokratikus köztársaságunk valóságának tanulmányozása és ábrázolása, a dolgozó ember viszonya a munkához, népünk vezetőinek arcképei, cselekedetei és a néphez való viszonyuk.”
Bevezetés a Képzőművészeti Főiskola 1950/51. évi tanmenetéhez

„Ellenséges megnyilvánulást egy esetben tapasztaltunk. Név szerint K. I. I. éves hallgató részéről, aki azt a kijelentést tette, hogy nem érdemes tanulni, úgyis háború lesz. Ezt kellő időben a Párt észrevette és megvizsgálta és megállapította azt, hogy nem az iskola belső területéről, hanem kívülről hozta magával a rémhírt a hallgató. Tovább figyeljük és ellenőrizzük ennek a hallgatónak a tevékenységét és magatartását.”
Bortnyik Sándor: Jelentés az év végi vizsgák lebonyolításáról, 1951

„A hallgatók politikai fejlődését még nem tartom kielégítőnek. Ha az volna, az ellenséges befolyás nem mutatkozna meg. Vagy az sem, hogy a – bár ritka – diákmulatságokon a legbrutálisabb kozmopolita, a Zeneművészeti Főiskola egy pár hallgatója által leadott ’zenére’ szvinget, vagy az előttem ismeretlen nevű, táncnak alig minősíthető hetyegést produkáljanak.”
Bortnyik Sándor: Jelentés a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1951/52. I. félévi munkájáról.

„Ma már elismeri Bernáth is, Szőnyi is, hogy lényeges a rajz, lényeges a téma, de a rajz alatt még mindig ’festői’ rajzot, téma alatt pedig nem okvetlenül szocialista tartalmú témát értenek.”
Bortnyik Sándor: Jelentés a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1951/52. tanévének munkájáról

„Makacsul ragaszkodik formalista kifejezésmódjához, rajzban gyenge, a valóság megfigyelésére és ábrázolására semmi valódi törekvést nem mutat.”
Kondor Béláról (Szőnyi-osztály, III. évfolyam). Beszámoló az 1952-1953. tanévről

„Főiskolánk nagy hiányossága tehát, hogy a festészet oktatása nem egységes módszer alapján folyik. A tanárok oktatásában az idealista szemléletnek megvannak a nyomai.”
Bortnyik Sándor: A MKF összefoglaló jelentése az 1952/53-as tanévről

A Szőnyi Istvánnál diplomázó hallgatókról: „Jelentkezett náluk az öncélú festői szemlélet: a pszichológiai ábrázolást, a befejezettség igényét, az anyaghűséget elnyomta a fény-árnyékra s színekre alapozott kompozíció.”
Bortnyik Sándor: A Magyar Képzőművészeti Főiskola összefoglaló jelentése az 1952/53-as tanévről

„Állandó harcot kell folytatnunk a befejezetlenség, gyanús festőiség, a sötét tónus, torz modellek felhasználása, közömbös vagy pesszimista beállítás és a rajzi felkészültség elhanyagolása ellen.”
A Magyar Képzőművészeti Főiskola munkaterve az 52/53. tanévre

„Grafikonokat készítünk a késésekről, hiányzásokról és a nyilvánosság ellenőrzése elé bocsátjuk. Faliújságon keresztül igyekszünk harcolni a késések, hiányzások és lazaságok ellen.”
A Magyar Képzőművészeti Főiskola munkaterve az 52/53. tanévre

„A valóság értékeléséhez, a nyílt és pártos állásfoglaláshoz sem a tehetség, sem a mesterségbeli tudás nem ad elég alapot; az alapot az ideológia, az ideológiai jártasság, az ideológia vérré válása tudja csak megadni.”
Bortnyik Sándor: Tanévzáró, 1953

„Kitűnő, hatalmas karikatúrák lógtak a falon. Kaján Tibor mesterkedései. Az volt a nagyszerű, hogy a tanárok, a dísztökök közül egy sem sértődött meg a rajzokért. Pedig jókora nagy ív papíron díszelegtek a díszterem egy teljes oldalán. Az első Barcsay mester, aki az anatómiát tanította és kissé ideges természet lévén a Rappli Rónai nevet kapta aláírásnak. A főiskola titkára festő, de egyben minden ügyek intézője: Marsovszky Endre, a Tintarettó nevet kapta. Bicassó ki más, mint Pór Bertalan, aki rengeteg bikát festett. Bernáth Aurél – fellegekben járó – Van Gőgh. A 4. és 5. rajz tulajdonosa Takács Menyhért tanár úr, aki filozófiát és esztétikát tanított és Kandó László festőművész. Aláírás: hivatalból törölve. (Őket már ebben az évben, 1946-ban elbocsátották a főiskoláról. Elekefyt, Ferenczy Bénit később, mint nemkívánatos egyéneket.) (Marqiuz Fád az én nagyszerű mesterem, Berény Róbert, aki egyben a zenéhez is értett. Cs. Szabó László állandóan külföldön járt, a tengereken is túl és egyébként a görög irodalom és művészet volt a tantárgya – ő a Póz-Eidón. Vázári kapta a vállára a görög vázát: Fónyi Géza az iparművészeti enciklopédia és szépművesség tanára. Remek Domanovszky portréja, az Ifjú Dumás, az ornamentika és gobelin tanára is volt az alakrajz mellett. Krocsák Emil az ábrázoló geometria tanszékvezető tanára: Méterlink. Dumier pedig kicsi ember volt, azért került föl a székre, onnan korrigálja a képeket – ez Kmetty János festőművész. Ferenczy Béni külföldön volt, nem volt érdemes őt kikarikírozni.”
M. Szücs Ilona: Egy műteremház a Józsefvárosban. Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest, 1984.

„Közeledett Sztálin 70-ik születésnapja. A kommunista mesterek nem vették az akadályt, Sztálin-portréik nem nyerték el a „nagyúr” tetszését. Pedig hát Vedres Márk, Beck András, Bokros-Birman, Baksa-Soós György, Farkas Aladár, még Ék Sándor is festő létére beállt a versenyzők közé. Ekkor Révaynak Pátzayt ajánlották és csoda történt, Rákosi el volt ragadtatva! Pátzayt egy tanári értekezletről hívták a telefonhoz, Rákosi személyesen küldött autót érte, a kedves kollégák, az „ellenségei” ámulatára.”
Luzsicza Lajos: Hétköznapok. Képzőművészeti életünk sorsdöntő évei 1945-1960. Közlekedési Dokumentációs Rt., Budapest, 1994.

„Két éven keresztül csak rajzoltunk, másodévben már szénnel is, mert ez a technika már közelebb állt a festés technikájához. Három hétig is rajzoltunk egy feladatot. Egy kilencvenórás ceruzarajzom, ami egy néni életnagyságú portréja volt, kezekkel együtt, feltűnést keltett. Még nem volt kész a rajz, a Mester megállt mögöttem és azt mondta: ’Viola ha maga ezt még tovább tudja fejleszteni, én leveszem a kalapom maga előtt.’ A Mester szerint a rajz nemcsak karakteres volt, hanem lélek volt benne. Bencze mester is áthozta az osztályát a rajzomat megnézni.”
Berki Viola képíró művészete. Önéletrajz, dokumentumok. Szerk.: Furkó Zoltán. Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 1997, 25-26.

„Csűrös érdekes egyéniség volt. Nagyon csúnya fiú volt, de annál kedvesebb. Eredetileg színész akart lenni. Hasonlított ahhoz, ahogyan én a Déryné korabeli ripacsokat elképzeltem. Eléggé kozmopolita beállítottságú volt. Apja ’45 után Amerikába ment ki. Semmi hírt nem hallhatott felőle. Mindig mondta, ha egyszer lehetséges lenne, ő azonnal itt hagyná az országot és az apja után menne.”
Berki Viola képíró művészete. Önéletrajz, dokumentumok. Szerk.: Furkó Zoltán. Ajtósi Dürer Könyvkiadó, Budapest, 1997, 34.

„Érdekel a forradalom, az egyetlen és hatalmas cél leple alatt meghúzódó óriás fejvesztettség gépezete. Ekkor ugyanis képet ölt az emberiség egyetlen élőlény volta.”
Kondor Béla

[Berény Róbert]
„A művészet polgári értelmezésében kiváló művész, akinek jó rajzkészsége és mesterségbeli tudása van. Úgy látszik régebbi biztonságát elvesztette, tapogatódzik, de a belső ellenállást még nem tudta magában leküzdeni és nem sok remény van arra, hogy valaha is le fogja küzdeni. A szovjet festészetet akadémikusnak tartja és félti a művészetet ettől a hatástól. Óráit ellátja, de mintegy kényszerből, mert helyteleníti a kötött tanmenetet, másrészt, hogy a tanár számára kötelező óraszámot írtunk elő. Nézete szerint a művész növendék nem annyira a korrektúrából, mint inkább mestere műveiből tanul.”
Jelentés Kenyeres Ágnes elvtársnő részére, 1950

[Bernáth Aurél]
„Festőtanárok közül Szőnyi mellett, ő a legtekintélyesebb, szakmai és pedagógiai szempontból is. Osztálya a legjobb eredményeket mutatta fel. Még a gyengébb képességűek is fejlődtek nála. Minden növendékével becsületesen foglalkozott, tehetséges növendékeit pedig nagy kedvvel tanította. Melankólikus, bágyadt ember, meglehetősen tapasztalt, jó emberismerő. Szeret bölcseket mondani, s ez sokszor sikerül is neki. A népi demokrácia nem nagyon tetszik neki, de annyira nem ellenséges, hogy cselekedjen is valamit. Alkalmazkodó. Művészi felfogása szerintem nem változott, a szovjet képzőművészetet lenézi.”
Feljegyzés a Képzőművészeti Főiskola tanárairól, 1950

[Pátzay Pál]
„Szobrász. Szakmailag komoly tekintély. Növendékei is szeretik, mert szakmailag tanulnak tőle. Nagyon óvatos, ’bölcs’ ember. Okos, jó emberismerő. Alkalmazkodó, mert már öreg, s kényelmetlen volna disszidálni. Érzelmei bizonyára ellenségesek, ő azonban nem szólja el magát. Szereti szakmáját, tanítani is szeret, s jól érzi magát a főiskolán, rendszeres fizetés mellett.”
Feljegyzés a Képzőművészeti Főiskola tanárairól, 1950

MAROSI ERNŐ, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ MEGNYITÓ BESZÉDE

FORRADALOM ELŐTT 1945-56

a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, 2016. október 20.

Forradalom előtt forradalmi helyzet van. A nemzedékem számára tudományos szocializmus-tanulmányok során bevésett, de minden valószínűség szerint helytálló lenini definíció szerint forradalmi helyzet akkor következik be, amikor az uralkodó osztályok már nem tudnak a régi módon kormányozni, az elnyomottak pedig már nem akarnak a régi módon élni.

Itt most mindenekelőtt egy hatvan évvel ezelőtti elviselhetetlen állapot felidézéséről van szó, amiben az egyetlen vigasztaló momentum az, hogy nevén nevezhető, nem kell már mibenlétét csak évszámmal vagy a „sajnálatos események” körülírásával leplezni. Az 1956. október 23-i dátum a magyar történelem fontos fordulópontját jelzi, amely az egész magyar társadalomra, benne a Képzőművészeti Főiskola tanáraira és hallgatóira is hatott. A hatalom azt hirdette, hogy a forradalom már megtörtént. Különösen az 1848-as forradalomnak és szabadságharcnak a háború utáni koalíciós kormányzás idejére eső centenáriuma bizonyult alkalmasnak arra, hogy a forradalmár magatartását széles körben vonzóvá tegye – s ennek a példaképnek hatásáról éppen az önfeláldozás 56-os hőstettei tanúskodnak. A heroikus érzületnek egyik legméltóbb emléke Ferenczy Béni sokáig hányatott sorsú Petőfi-szobra, a forradalmár költőnek a 48-as forradalmár vonásait József Attiláéival egyesítő ideálképe. 1948-ban az átmeneti korszak vége felé közeledett, s mind erősebbé vált az a kommunista nyomás, amely 1949-et az ezáltal is propagált fordulat évévé tette. Ennek a politikának alaptétele volt, hogy világtörténelmi értelemben a „nagy” és „szocialista” eposzi állandó jelzőkkel kiemelt orosz októberi forradalom volt az igazi forradalom, amelynek importjáról a megszálló Vörös Hadsereg, s mind inkább a Moszkvából érkezett hivatásos forradalmárok gondoskodtak. Mindez rövid idő alatt lezajló, viharos gyorsasággal egymást követő eseményekben, értékek sorozatos kétségbe vonásában és felborításában nyilvánult meg, az egyént önmagában is elviselhetetlenül éles választások elé állítva.

Mindehhez járult a forradalomnak másik vonatkozása, ami a művészeti forradalom értelmezését érintette. 1947-ben még A magyar festészet forradalmárait (értsd: az avantgarde nagy alkotóinak méltatását) idézte fel könyvében Pogány Ö. Gábor. Ő még ugyanabban az évben a Fővárosi Képtár igazgatói posztját megszerezve, ahogyan 1955-ben a Főiskola akkori művészettörténésze, a kitűnő Rabinovszky Máriusz helyére kinevezett Végvári Lajos

maliciózusan írta, „könyv[ének] sikertelensége után új utakat keresett – s hadat üzent az absztraktoknak és mindenféle »formalizmus«-nak. A realizmus – akkor még tisztázatlan eszméjének – propagálása érdekében egymás után rendezte a Képtárba művészeti hagyományt bemutató kiállításait.”

A modern művészettel kapcsolatban a „forradalom” szó tiltott volt. Még 1960-ban is, amikor kiadták Hans Sedlmayr eredetileg „A modern művészet forradalma” című könyvének magyar fordítását, annak címlapjára „A modern művészet bálványai” került – a szerző által egyáltalán nem helyeselt mozgalom eredeti elnevezése nyilván fenn volt tartva Kádár Forradalmi munkás-paraszt Kormánya számára. A bálvány szó Sedlmayr modernség-ellenes pamfletjében az általa művészeten kívülinek bélyegzett ideálokat tárgyaló fejezet címében fordul elő. Bortnyik Sándor, a Főiskola korábbi rektora, aki ekkor már évek óta foglalkozik a „Korszerűsített klasszikusok” modernség-gúnyoló sorozatának a saját múltját is megtagadó festésével, írta a brosúra előszavát. Bortnyik gyalázatos vállalkozásának pozitív ellenpárjaként leginkább Kassák Lajos Mesterek köszöntése című 1965-ös, versekkel kísért reprodukciókból álló antológiáját érdemes említeni.

Bortnyik szerint „Sedlmayr tartalmas írása annál is inkább érdekes számunkra, mert bizonyítéka annak, hogy még Nyugat-Németországban is, a »modern művészeti üzemek« [így az egykori Bauhaus-tanítvány] és propaganda egyik gócpontjában, nem minden művészettörténészt ragadott magával az absztrakció és a szürrealizmus nagy mozgása, ez a modern kavalkád.” És persze, elhatárolja magát a szerzőtől, aki „nem marxista, […] A kérdést szellemtörténeti módszerrel vizsgálja” – de eredményesen alkalmazza rá a fejéről a talpára állítás módszerét. Arról azonban nem vett tudomást, hogy a modern művészet ürességét hangoztató professzor náci volt, s a kiindulópontot, a Verlust der Mitte című, 1948-ban publikált írása még a második világháború vége előtt elkészült. Mindennek napvilágra kerülése botrányt okozott, melynek következményeként Sedlmayrtól végül megvált a müncheni egyetem. Az írásai által kiváltott vita Németországban a terhelő ideológiai hagyománnyal való leszámolásnak egyik legfontosabb alkalma volt. Bortnyik számára mindenesetre felvilágosítással szolgálhatott volna mind Sedlmayrról, mind a szovjet életről az éppen rektorsága idején a Főiskoláról eltávolított Ferenczy Béni.

A dolgozó tömegek művészeti nevelése volt az első színtere annak az ideológiai harcnak, amely azáltal, hogy a művészettörténet egészének művelését is a kortárs törekvések szolgálatára rendelte, először valósította meg a régi és az új művészet egységének követelését (Végvári Lajos, 1955-ben: „Az eddig elszigetelt művészettörténet találkozott az élettel”). Közismertek a művészeti életben folyó ideológiai harc fázisai, amelyeket jól kifejeznek a

szlogenszerű címek: az Európai Iskola (1945) csoportosulása, a belőle kiváló Galéria a 4 Világtájhoz és kiállítása: „Elvont művészet”, majd – a Magyar Kommunista Párt programjának jegyében – a Fővárosi Képtárban a „Magyar valóság” (1948, megnyitó beszédét Lukács György mondta), s még ugyanabban az évben a „Közösségi művészet felé” (megnyitója: Major Máté). 1949-ben már Révai József népművelési miniszter mondott megnyitó beszédet a szovjet festészeti kiállításon. Pogány Ö. Gábor alatt a Fővárosi Képtár vált évekre a propaganda-kiállítások „haladó hagyományok” felmutatására irányuló programjának fő helyévé, majd folyamatos átszervezések során (bekebelezése az Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtárába, az egyesített anyag kiállítása a Károlyi palotában, majd a Nemzeti Galéria megszervezése) Pogány terveinek bázisává.

A kiállítás annak a korszaknak a Képzőművészeti Főiskolájáról szól, amelyben Andrej Alekszandrovics Zsdanov marhaságai szolgáltatták a művészetpolitika vezérfonalát, és az 1949-től megjelenő Szovjet Kultúra műmellékletei díszítették minden párthelyiség vagy iskolai folyosó falait. Ezek bénították meg a tisztogatások után megmaradt, a lemerülés és kibekkelés nevezetes taktikáját választó, valaha művelt stílusukat feledtetni igyekvő művésztanárok többségét, és igyekeztek megfosztani egyéniségüktől a fortélyos és értelmetlen tanmenetekkel, a közérthetőség és a befejezettség látszatát szolgáló feladatokkal agitprop célok szolgálatára edzett, a kritika és önkritika gyakorlataival sanyargatott növendékeket. E kiállítás szervezői óriási munkát végeztek a főiskolai gyakorlat írott forrásanyagának feltárásában, s nem kevesebb, mint 1094 főiskolai növendék anyakönyvi adatain kívül egy fontos leletük, az 1950-54 között védett diplomamunkák összesen 120 körüli számú művet megőrző képes dokumentációja egyedülálló betekintést nyújt nemcsak a képzés mindennapjaiba, hanem tehetséges fiatalok egyéni sorsát meghatározó fatális eredményeibe is. Valaha úgy tanították az iskolában, hogy a kritikai realizmus „kritizál, tipizál, de nem mutat kiutat, míg a szocialista realizmus a kiutat is megmutatja. A legtehetségesebbek számára ez egyértelműen a menekülés volt a valóság úgynevezett ábrázolása bornírt zsánerképeinek s a személyi kultusznak valóban tipizált világától.

A mesterek és a növendékek ugyanazon kényszertől szenvedtek. A vezető tanároknak kivétel nélkül volt feledtetni való múltjuk. Az idős Berény Róbert, (az újabban elterjedt megjelöléssel) a „Magyar Vadak” egykori vezéralakja nagy kompozíciós tehetségét és kolorizmusát az egyik legjellemzőbb műtermi zsánerképén a közösségi reprezentáció szolgálatába állította, de festett furcsán irónikus, mongoloid Lenint is. Az ifjú korukban többé-kevésbé az aktivizmus és az expresszionizmus hatásaitól megérintett Szőnyi István, Bernáth Aurél s a szobrász Pátzay Pál a húszas évektől kezdve artisztikussá szelidült

látványművészettel alkalmassá válva a monumentális feladatokra, részben ennek tanítására bizonyult – persze, szigorú kontroll alatt – használhatónak, részben e téren szolgáltak a Kádár korszakba messze benyúló éveik során. Aczél Györgynek is ők lettek olyan beszélgető partnerei, mint nagy író kortársaik. Barcsay Jenő, aki 1948-ban még szentendrei szünidei kurzus során avatta be növendékeit az Európai Iskola stílusába, a reneszánsz mesterségbeli hagyományát és anatómiai ábrázolásait tárta fel előttük, mint az igaz művészet soha nem szűnő lehetőségét. Ha Bortnyiknak Bauhaus-beli múltját kellett elfednie, Ék Sándor ugyancsak aktivista – és mint Alexander Keil berlini proletkultos tevékenységet – feledtethetett, az életmentő alkalmazkodásnak a Szovjetunióban szerzett gyakorlatával. Harci feladata a rendszer propagandáját szolgáló grafikai oktatás megszervezése volt, s ebben olyan gyakorlott reklámszakembereket hívott segítségül, mint Konecsni György s a grafikának olyan elmélyült, az ornitológiában menedéket kereső mesterét, mint a metafizikus mélységű Koffán Károly. A 20. századi művészet forradalma nem maradhatott egészen ismeretlen a növendékek számára.

Legnagyobb részük visszatekinthetett még a koalíciós korszaknak azokra a művészcsoportosulásaira, amelyek néhány évig, az addig a szabadság látszólagos és rövidnek bizonyult korszakában megjelenhettek a felszínen. Csak kevesen lehettek, akik tudatosan is igényelték a művészet forradalmának összekötését a politikai értelemben vett forradalommal. E kevesek közé tartozott a történetiség és a haladó hagyományok pedagógiai elveit a legkomolyabban vevő Kondor Béla, aki így nyilatkozott: „Érdekel a forradalom, az egyetlen és hatalmas cél leple alatt meghúzódó óriás fejvesztettség gépezete. Ekkor ugyanis képet ölt az emberiség egyetlen élőlény volta.” Ez a felismerés messze túl vezet az 1956-os élményeken. A forradalomnak tulajdonképpeni művészete nem volt: ahhoz nemcsak az idő hiányzott, hanem a művészek felkészültsége is: vagy a tapasztalatok dokumentálása, amely annál intenzívebb, minél közvetlenebb és egyidejű (s ez megfelel a naturalisztikus valósághűségre felkészítő tanulmányoknak), vagy – rendszerint tapasztaltabb művészek esetében – fennkölt allegóriák rutinszerű allegorizálásában keresett rejtjeles kifejezésmód. Forradalmi tömegcselekvés és a művészet forradalma a jelek szerint az ötvenhatos forradalom és szabadságharc napjaiban nem találkoztak össze.

Azt, hogy a társadalmi és a művészeti forradalom egymásra találásának megvolt a lehetősége, az 1957-es Tavaszi Tárlat bizonyította, amelynek jelentőségére Spiró György 2010-ben megjelent hiteles rekonstrukciója hívta fel a figyelmet. Ezután már semmilyen hitelességgel nem lehetett a szocreál hegemóniájáról beszélni, sem az egyetlen, a pártállami reprezentáció által kijelölt útról, sem a formalizmus és az absztrakció káros voltáról. A

művészeti forradalmi hagyományhoz való visszatérés útjának a Nagy Imre 1953-as kormányprogramjában kijelölt reform-igény folytatása bizonyult, amelynek legfontosabb értéke, a pluralizmus – nem függetlenül egy újabb, világméretű forradalmi hullámtól, a hatvanas évek vége felé jutott érvényre. Nem mellékes eredménye volt az orosz forradalmi művészeti forradalom letagadott, elhallgatott hagyományának új életre keltése, amelyben az 1962-ben publikált The Russian Experiment in Art szerzőjének, a korán elhunyt Camilla Gray-nek jutott fontos szerep. Meg kell itt emlékezni magyar kortársáról, Körner Éváról, aki nemcsak hasonló szerepet vállalt, hanem Magyarország helyzeti előnyét is igyekezett kihasználni az orosz avantgarde kutatására. Nem most kell az ötvenhatos társadalmi és a világművészeti forradalom összefüggéseit felfedeznünk, hanem emlékezetbe kell idéznünk a forradalom utáni kor szellemi küzdelmeit, fel kell idéznünk ezek fontos alakjait és olvasnunk műveiket.

E ponton személyes emlékeket is idézhetek. Művészettörténeti tanulmányaim kezdete, 1958 táján egy-két életmű-kiállítás korai szakaszain kívül a modern magyar művészet hagyományai leginkább műtermekben és magángyűjteményekben voltak hozzáférhetők. Emellett művésznövendékek és művészettörténészek tájékozódásának fontos forrásai könyvek voltak: ilyeneket a Váci utcai idegen nyelvű könyvesboltban lehetett elérni, vagy az 1959 őszén a Műcsarnokban rendezett francia könyvkiállításon, amelyet a látogatók – nem a rendezők helyeslése nélkül – gyakorlatilag szétlopkodtak. 1995-ben Bécsben, Thomas Messer Europa nach der Flut című, az ”özönvíz utáni” két évtized művészetét tárgyaló kiállítása szembesített fiatal kori tájékozódásunk tárgyaival, köztük Giacometti és Dubuffet, Georges Mathieu és Hartung, Yves Clein és Pierre Soulage műveivel. Nyugati tanulmányútra – mint akkoriban sokan – először 1964-ben mehettem, azzal az erős érzéssel, hogy mindent meg kell ragadni, mert ki tudja… A Párizsba indulásom előtti estén Korniss Dezső mutatta meg nekünk illuminációit. Ösztöndíjasként Párizsban való elhelyezkedésem egy napot vett igénybe, este felé már csak a Rive Gauche műkereskedései voltak nyitva, mappáikban főleg a nagy szürrealista művészek grafikai lapjai között lehetett lapozni. Gyakorlatilag annak a kultúrának a szerves folytatását láttam, amelynek tanulmányozását még Vajda Lajos vagy Radnóti Miklós hagyta abba valaha, s egyben azét is, amit előbb Korniss konyhaszékén láthattam. És mert középkor-kutatónak készültem, nem sokkal később a caeni St-Étienne egyik mellékoltárán Bálint Endre illusztrált Bibliáját fedeztem fel. Felismertem, mert nem sokkal előbb olvastam az Élet és Irodalomban Passuth Krisztina róla szóló ismertetését. A megérkezés jó érzése fogott el, s ez akkoriban sokak számára volt eredmény és kárpótlás mindazért, amire ez a kiállítás emlékeztet.

 


 

A kiállítást az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

http://www.mke.hu/