Ötödik évfolyam, 1906    |   Első szám    |    p. 62-63.   |   Facsimile
 

 

KRITIKA ÉS KRITIKUSOK

 

Az a puszta tény, hogy egyáltalában van kritikus, megmagyarázza az ő befolyását.

Oscar Wilde

*

Ha műbíráló volnék, ha portám elé merném akasztani a műkritikus cégérét, úgy ez volna a beszédem hangja: enyhe és kedveskedő a kezdővel szemben; csodálva kételkedő és kétkedve csodáló a mesterrel szemben ; ijesztő és pozitív a kontárral, gúnyoló a hencegővel s keservesen keserű az ármányossal szemben.

Lessing

*

A kritikusok a más holmijából élnek s nem bírnának meglenni azok nélkül, akiket lerántanak.

Ernest Meissonier

*

A művészek élősdiek. S a kritikusok az élősdiek élősdijei.

Carabin

*

Ami a hóhérnak az elítélt, az a kritikusnak a művész.

E. J. Hähnel

*

Legtöbb kritikusunkból csak azért lett bakó, mert nem sikerült királyokká lenniök.

Friedrich Hebbel

*

Semmijük sincs a modern kritikusoknak, ami őket feljogosítaná a műtárgyak megbirálására, csupán a maguk választotta mesterség.

G. Eberlein

*

A méhek teremtő művészek, mert mézet csinálnak. A darázs azonban hasonlatos a kritikushoz, mert csak szúrni tud. S ehhez mellesleg a méh is ért.

E. J. Hähnel

*

Legtöbbre tartom én az olyan kritikát, Amely mindent megért és bőven megbocsát. Ám mindenekfelett a jámbor nulla sért, Ki mindent megbocsát és semmit meg nem ért.

Oscar Blumenthal

*

Talán jó volna kritikát írni a többi kritikusról, hogy ez a népség egymást fölfalja s a munkálkodó művészeket békén hagyná.

E. J. Hähnel

*

A kritikusok kiszimatolták, hogy az emberek szívesen veszik, ha egy kép hibáira figyelmeztetik őket. Istenem, oly ostobának látszik az egyszerű bámulat. Sokkal érdekesebb dolog a nagy áramlattal úszni s vígan botránkozni.

W. M. Hunt

*


A nagy tömeg, amelynek nincsenek eszméi és unja a gondolkodást, az éles kritikát tartja a jobbik kritikának s annak nyomán formálja a maga ítéletét.

Max Liebermann

*

A legtalálóbb, amit valaha rólam írtak, egy berlini kritikus ítélete. Szól pedig ekképen : "Ha az ember Feuerbach valamely képét nézi, nem tudja, mit mondjon".

Anselm Feuerbach

*

Nincs védelem, nincs oltalom a rossz kritika ellen. Azt kell cselekednünk, ami neki nem tetszik s ebbe aztán szép lassan belenyugszik.

Goethe

*

A rossz bírálat is jobb a semminél.

Hermann Grimm

*

Aki művészetről és szépségről merészel beszélni, azt az egyéniségével fizeti meg.

Carl Justi

*

Művészetről igazságosan írni még sokkal nehezebb, mint amennyire fölösleges.

E. J. Hühnel

*

A kritika mindig felette szükségesnek tartja, hogy amit meg nem ért, azt halálos ellenségnek tekintse.

Benno Rüttenauer

*

Csak a géniusz tágítja meg a művészet határait. A kritika csupán hibátlansághoz vezet.

Schiller

*

Megismerni és élvezni a kiváló elmét, de nem ráncbaszedni: ezt nevezem kritikának.

Sainte-Beuve

*

A nulla, amelyre a kritikus lépten-nyomor bukkan, arra kényszeríti őt, hogy szintén nullává váljék.

Friedrich Hebbel

*

Nem a kritika számára terem a művészet, hanem a gyönyörűség kedvéért. S ezt elrontja nekünk a kritika.

E. J. Hähnel

*

(Kritika és öröm). Legyen bár egyoldalú s igazságtalan, avagy értelmes a kritika: - - oly sok gyönyörűséget szerez annak, aki írja, hogy a világ hálával tartozik minden műnek és minden cselekedetnek, amely mindenfelé bő kritikára hív temérdek embert. Mert mögötte csillogó uszálya húzódik az örömnek, az elmésségnek, az önimádásnak, a büszkeségnek, a tanulásnak s a jobbravágyásnak. Az öröm istene csak azért teremtette a rosszat és közepest, amiért a jót.

Friedrich Nietzsche

*

Ha valaki igazán a nagyvilág javára kívánni megbírálgatni egy remekművet vagy művészi cselekedeteket, annak voltaképpen sorra meg kellene oldania ugyanazokat a feladatokat s szemléltetve kellene demonstrálnia, hogy tulajdonképpen miként kellett volna azt a művet megcsinálni.

Karl. Friedr. Schinkel

*

Némely ledorongolás dicséretszámba megy. S van dicséret, amely öl.

G. M. Valtour

*

Azt tartom, hogy a kritikának legjobb kritikája maga a mű.

Max Grube

*

Nem kritizálni, de megszeretni a művet: ez az igazi műbarát vágya. Semmi sem zárja ki egymást annyira, mint szeretet és kritika.

Hans Thoma

*

Minden hamis mű, amelyet a kritikusok dicsőítenek : kapu, amelyen rögtön beözönlik a művészet farizeusainak raja.

Leó Tolsztoj

*

A kritika, ha derekas, megint csak teremtő , művészet.

Friedrich Hebbel

*

A kritikát teremtett anyagból való teremtésnek merném nevezni.

Oscar Wilde

*

A legmagasabb értelemben vett kritika a műremeket csupán kiindulási pontnak tekinti egy újabb remekmű teremtéséhez.

Oscar Wilde

*

A kritikus a műremeket olybá veszi, mint a művész a formák és színek látható világát vagy a szenvedélyek és gondolatok láthatatlan világát.

Oscar Wilde

*

Tulajdonképpen egyebet sem ítélhet meg a műbirálat a remekművön, mint azt, vajjon mennyire sikerült a művésznek kifejeznie azt, amit kifejezni akart.

Ottó Ludwig

*

Abban rejlik a kritikus sarkalatos tévedése, hogy ezt kérdi: mit kell a művésznek alkotnia? Sokkal helyesebb kérdés volna: mit akar a művész alkotni ?... A géniusz elvárhatja, hogy tanulmányozzuk s aszerint ítéljük meg, amit ő maga akar. Csupán erre a kérdésre kell válaszolnunk: Módjában van-e eszméit megtestesíteni ? Helyes eszközt választott-e ? így biztos talajon mozgunk s nem fogunk többé valamely nekünk idegen jelenséget a mi egyéni vágyaink szerint átgyúrni, hanem felvilágosodunk azokról az , istenadta eszközökről, amelyekkel a művész eszméje megtestesítésekor rendelkezik.

Heinrich Heine

*

Ami a. kritikában túlmegy az egyszerű megállapításon, az frivolság és fanatizmus. Fölösleges és bűnös egyaránt.

Émile Zola

*

A kritikustól elvárhatjuk, hogy oly gonddal végezze munkáját, akár a művész.

W. M. Hunt

*

Barátaink ritkán pártatlanok. Sokszor azonban merő pártatlanságból igazságtalanok.

Friedrich Hebbel

 

Közli : T. H.


 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003