Tizenharmadik évfolyam, 1914    |   Nyolcadik szám    |    p. 406-408.
 

 

MARKÓ KÁROLY HAGYATÉKÁBÓL

Franz Schrotzbergbécsi -arcképfestő (181l — 1889) azt mondotta, hogy semmit sem tanult a bécsi akadémián, a csak nála hat évvel idősebb magyar festő, id. Markó Károly oktatta ki arra, hogyan kell a festékkel bánni. Markó nem tanította őt rendszeresen, hanem megengedte neki, hogy műtermében dolgozzon és hogy képeit másolja. Van is birtokunkban egy ilyen másolat Schrotzberg hagyatékából, tájkép, amelynek staffageja egy faun, amint meglepi a fürdő nimfákat. Ez most Schrotzberg lányainak birtokában van Steglitz-Bsrlinben.

Miután Schrotzberg hagyatékából ezzel együtt még Markónak különböző kezeművei is kerültek hozzánk, úgy hiszem, tartozom Markó honfitársainak ezekről beszámolni. Most feleségemnek s két húgának, Schrotzberg Eleonore és Sidonie kisasszonyok birtokában van valamennyi. Hozzáfűzök még egy rövid jegyzetet G. (?) Seelosnak egy szép kis képéről.

Markónak birtokunkban levő képei és vázlatai közül néhány, miután félbenmaradt munka, szerény értékű. A művészet barátai és Markó életrajzírói azonban mégis figyelmükre fogják méltatni. Schrotzberg nem ok nélkül tette el azokat. Élete végéig rendkívül nagyra becsülte Markot s mindazt, ami a keze alól kikerült. Mindig a hála és a legnagyobb tisztelet hangján beszélt róla. A két teljesen kidolgozott kép tökéletesen egyenlő értékű azokkal, amelyeket a budapesti Nemzeti Múzeumban láttam Markótól. Ezek az alább 1. és 2. számmal jelzett képek:

1. Olasz táj, reggeli hangulat. Olajfestmény, 14'5 X 11 cm. Jelzése: C. M. S. 1860. (lásd a mellékelt képet).

A középen erőteljes facsoport (vén olajfák), jobbra egy mély úton át messzenyúló völgyet látni, e mögött mozgalmas vonalú hegység, balra egy vigna, kazallal. Néhány paraszt alakja élénkíti az egész képet. A legfinomabb miniatura-festés, gyöngéden hangolt, gazdag színezéssel. A mester halála évéből való mű.

2. Olajfestmény, 14 X 10.5 cm. Jelzése C. Markó p. Ap. 1857. (l. a mellékelt képet.)

Délszaki táj, aratókkal a rozsföldön, áthidalt patakkal, hátul rom, amely mellett a távoli tengert és hegyeket lehet látni. Nagyon színdús, könnyed miniatura-munka.

3. Olajfestmény, 49 X 37 cm., tanulmány-szerű, befejezetlen.

Alkonyat délszaki, erdős tengerparton, felhős levegővel és mozgalmas tengerrel. Erős fényhatás, rőtbarnán izzó előtér, az egész hatásában Turnerre emlékeztet.

4. Olajtanulmány, 32 X 24 cm., jelzése egykori tulajdonosától, Franz Schrotzbergtől ered (ceruzával): Cari Marco senior.

Folyó, sziklás tájban. Sárgás fényben izzó világítás. A háttér és középtér finom kidolgozású, az előtér szélesen aláfestve. Erőteljes hatása szintén Turnerre emlékeztet.

5. Olajtanulmány kéregpapiroson, 33 X 24 cm., Schrotzberg jelzésével: Carl Marco, sen.

Balra magas fák, jobbra délszaki hegyi táj és falak. Könnyen odavetett festés, reggeli hangulat.

6. Szines olajtanulmány papiroson, 36 X 26 cm., Schrotzberg jelzésével: C. Marco sen.

Ceruzával alárajzolt tölgy, fehér papiralapon. Befejezetlen.

7. Olajtanulmány, 22 X 15 cm., hasonló módon jelezve.

Lombos délszaki táj, reggel, a hangulat fő-szinei a zöld és viola, könnyedén odavetve, nagyon hangulatos.

8. Olajtanulmány papíron, 29 X 23.5 cm., hasonló módon jelezve.

Magas fák, amelyek csöndes vízben tükröződnek. Őszi hangulat. A motívum talán a Duna (Bécs?) mellől való.

9. Olajfestmény, befejezetlen, 41 X 34 cm., jelzés nélkül.

Sűrű lomberdőtőlkörülvettpatakmelléke. Északi nyári táj, talán Bécs környékéről. Félig kész.

10. Vízfestmény, 25 X 25 cm., Schrotzberg jelzésével: Carl Marco Vater.

Befejezetlen előtér-tanulmány: őszies fák és bokrok a kerti ösvény mentén.

11. Vízfestmény, 13.5X11 cm., Schrotzberg jelzésével: Carl Marco sen. unvollendet.

A szent család és a kis János. Ölében az alvó gyermekkel ül a Szűzanya egy kőfal mellett, fa alatt, mellette József, a kis Jánost támogatva, aki a kis Jézust fel akarja ébreszteni. Jobbra távoli monumentális épületek s azokon túl sziklás tengerpart. Miniaturának szánt kép, alakjai nincsenek teljesen kidolgozva. Valószínűleg a nazarénusok szellemében készült ifjúkori mű.

Markó művészetéről ezen a helyen fölösleges szólnom. Olvasóim jobban ösmerik őt, mint én. Szerepe Ausztriában és Magyarországon olyasforma, mint A. W. F. Schirmeré Berlinben, idealista tájképei egyenrangúak a német klasszikus-idaalista tájkép megalapítójának Carl Rottmannak műveivel s végtelen finom színezése nem egyszer Claude Lorrainre emlékeztet. Mily gazdagok a miniaturái, arról egy pillanat alatt meggyőződünk, ha nagyítóüvegen át nézzük. Rájövünk, hogy annyi anyag van bennök. hogy nagy felületű képeket lehetett volna belőlük alkotni, s emlékezetünkbe idézik a költő mondatát: «In der Beschränkung zeigt sich der Meister.»

Ide jegyzem még ez alkalommal, hogy ugyanebben a gyűjteményben van Seelos-nak egy jó műve:

Olajfestmény, 23 X 17 cm Jelzése: G. Seelos.

Bozeni táj, derűs nyári reggel könnyedénfelhős éggel, egy út visz egy szép falusi ház mellett, nagy fákkal és szőlőkerttel a távoli hegyvidék felé.

A kép motívuma és színezése nagyon emlékeztet Markóra, akit barátság kötött a művészhez. Keletkezése idejéről nincs tudomásom. Azt hiszem, hogy 1860 körül keletkezhetett.

Steglitz-Berlin.

PROF. LUDWIG GURLITT

OLASZ TÁJ ID. MARKÓ KÁROLY FESTMÉNYE
OLASZ TÁJ
ID. MARKÓ KÁROLY FESTMÉNYE

DÉLSZAKI TÁJ ARATÓKKAL ID. MARKÓ KÁROLY FESTMÉNYE
DÉLSZAKI TÁJ ARATÓKKAL
ID. MARKÓ KÁROLY FESTMÉNYE

LÓVÁSÁR PÁLLYA CELESZTIN RAJZA
LÓVÁSÁR
PÁLLYA CELESZTIN RAJZA

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003