Tizenharmadik évfolyam, 1914    |   Nyolcadik szám    |    p. 451-454.
 

 

A MŰCSARNOKBÓL

HÁBORÚS KIÁLLÍTÁS. Társulatunk a háború és a Műcsarnoknak hadi-kórház céljára történt átengedése által akadályozva lévén rendes Téli kiállításának a megtartásában, módot keresett arra, hogy egyrészt nyerőtagjainak, akik az ez évi Tavaszi kiállításon nyereményértékeiket nem érvényesítették, erre alkalmat adjon, másrészt pedig, hogy a Magyar Képzőművészek Egyesületével karöltve megteremtett művész-segítő alapot eladások révén lehetőleg gyarapítsa. Ezt a módot megtalálta abban, hogy Róna József szobrászművész és egyesületi elnök, valamint Lesskó János társulati helyettes titkár fáradhatatlan buzgósága révén létre hozott egy olyan kiállítást, melynek minden egyes darabja vagy a művészek, vagy a Társulat ajándéka a nemes célra s amelynek ilyenformán az eladásokból származó minden jövedelme a hadbavonult művészek családjainak és a segélyre szoruló művészeknek a támogatására gyűjtött alap gyarapítására szolgál. A Róna József elnöklése alatt álló segítőbizottságnak sikerült a jótékonycélú kiállítás védnökeiül József királyi herceget és Auguszta királyi hercegasszonyt megnyerni, ami már magában véve biztosítéka a kiállítás sikerének. Társulatunk tagjainak ösmert művészetszeretete és páratlan nagylelkűsége e kiállítás alkalmából is meghatóan nyilvánult meg, amennyiben a nyerőtagok közül egy jeles mű-vészünk 800 koronás nyereményét minden ellenérték nélkül átengedte a segítőbizottságnak. A szobrászmesteriskola hadbavonult igazgatója, Stróbl Alajos 600 koronás nyereményét, Tschögl Henrik 600 koronás, a mezőhegyesi Intézeti Kaszinó 500 koronás, Ghiczy Pál 400 koronás, Breitner L. Zsigmond 400 koronás, Andrássy Géza gróf 400 koronás, Gomperz Károly 400 koronás, Abelesz Zsigmond 400 koronás, Hegyes László 400 koronás, az Uri Club 300 koronás és Dreher Jenő 300 koronás nyereményét. Lemondott továbbá a bizottság javára egy nyerő 200 koronáról, Strobentz Gusztáv pedig 200 koronáról. A nagylelkű adakozásból ily módon ellenérték nélkül 6200 korona jutott a bizottság nemes céljára. Ezenfelül, mert a Társulat a Műcsarnokban, melyet hadi-kórház céljára ajánlott föl, nem rendezhetett rendes Téli kiállítást, kieszközölte, hogy a kiállításra kitűzött pénzdíjakat szintén a bizottság kapja meg. Ezek összesen 5800 koronát tesznek ki, amely összegből Janko-vich Béla dr. kultuszminiszter a Rökk Szilárdalapítvány 2000 koronás díját és a 600 koronás néhai Ráth György-féle díjat, Ráth György özvegye 600 koronás díját, ^Esterházy Miklós Móric gróf 600 koronás díját, a Lipótvárosi Kaszinó 1000 koronás és az Erzsébetvárosi Kaszinó 500 koronás és Halmos Izor 500 koronás díját engedte át. Ami a vásárlást illeti, a nyerő tagok eddig 16.270 koronát vásároltak, s ebből az összegből 1270 korona ráfizetés. Magánosok 16.950 koronáért vettek műtárgyakat. Az eladott művek száma összesen 55. Ily módon a kiállítás összes eddigi jövedelme a jótékony célra 45.220 koronát tesz ki. Végül még közöljük, hogy a kiállítás céljára a Társulat a maga tulajdonából 16.820 korona leltári értékű 34 műtárgyat s a nála zálogban lévő művek közül 14.116 korona értékű 43 művet engedett át a kiállítás céljára. A művészek közül a következők szerepelnek műveikkel a kiállítás tárgymutatójában: Aggházy Gyula, Andrejka József, Angyalffy Erzsébet, Ács Ferenc, Bachmann Károly, Baditz Ottó,* Barta Ernő, Basch Andor, Basch Árpád,* Basch Gyula, Bednár János, Beér Dezső, Benczúr Béla, Benczúr Gyula dr., Berán Lajos, Berkes Antal, Beszédes László, Be-zerédy Gyula, Béli Vörös Ernő, "f Bihari Sándor, Biró Mihály, Boruth Andor, Bosznay István, Boemm Ritta, Börtsök Samu, + Brodszky Sándor, Brück Hermina, Brück Miksa,* Burger Lajos,* Cser Károly, Csermely János, Cserna Rezső, Csillag István, Csók István, +Coulin Arthur, Czencz János, Czigány Dezső,* Damkó József, Deák Ebner Lajos,* Déry Béla, + Do-náth Gyula, Dudits Andor, Edvi Illés Aladár, Edvi Illés Ödön, Egerváry Potemkin Ágost, Egry József, + Eisenhut Ferenc, Erdőssy Béla, Fábián Béla,* Fáy Sándor, Fehérvári Erzsi, Ferenczy Károly, Ferenczy Valér, Fesztyné Jókai Róza, Frecskay Endre, Fémes Beck Vilmos, Fényes Adolf, Gara Arnold, Gergely Imre, Gerritsen Vilmos, Glatter Ármin, Glatter Gyula, Glatz Oszkár, Glatzné Wildner Mária, + Gross Béla, Gulácsy Lajos, Halász Hradil Elemér, Hatvány Ferenc báró, Háry Gyula,* Herrer Cézár, Heyer Arthur, Holló Barnabás, Horthy Béla,* +Horti Pál, Horvai János, Horváth Béla, Humayer Erzsi, Hűvös László, pillés Antal, Innocent Ferenc, + Ipoly Sándor, Istók János, Istvánffy Gyula,* Iványi Grünwald Bála,* Jámbor Lajos, Jászay József,* Jávor Pál, Jendrassik Jenő, Józsa Károly, Juszkó Béla, Kacziány Ödön, Kada Alajos, Kallós Ede, Karczag Zoltán, Karlovszky Bertalan, Karvaly József,* Katona Nándor, Kató Kálmán, Kárpáthy Rezső,* Kedvek János, Keményffi Jenő, Kernstok Károly, Kéméndy Jenő, Kezdi Kovács László, + Kimnach László, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kiss György, Kiss Rezső, Királyfalvi Károly,* Klammer Mariska, Kléh János, Knopp Imre,* Kóbor G. Elek, Kóbor G. Henrik, Kőnek Ida, Korcsek János, Koroknyai Ottóne,* Koszta József, Kosztolányi Gyula, Kovács Sámuel, Körmendi Frimm Ervin, Körmendi Frimm Jenő, Kőrösfői Kriesch Aladár, Kövér Gyula, Krupka Ferenc, Kunwald Cézár, Kúnfy Lajos, Lámné Hubert Irén, Lányi Dezső, Ligeti Miklós, Lipóth Ferenc, Litkei Antal,* Lukácsy Lajos, Lux Elek, Madarász Viktor, Magyar-Mannheimer Gusztáv,* Makó Bertalan, Margó Ede, Markó Ernő*, Má-nyai József, Marsili E.* (olasz), Mednyánszky László báró, Meissl Ágost, Miesz Frigyes, Mi-halovits Miklós, + Molnár József, Murányi Gyula, Nagy István, Nagy Sándor, Nagy Vilmos, Nádler Róbert,* + Nádor Ákos, Náray Aurél, Németh Lajos*, Olgyay Ferenc,* Olgyai Viktor, Papp Gábor,* Papp Sándor, Pállya Celestin, Peske Géza,* Plány Ervin, Pongrácz Szigfrid, Poór Bertalan, Porge Gergely, Radnay Béla, Raáb Ervin, + Rajzó Miklós, Reinerné Istvánffi Gabriella, Révész Imre, Romek Árpád, Róna Árpád, Róna József, Rottmann Mozart, Rubletzky Géza, Rudnay Gyula, Sándor Béla, Sándor József, Sassy Attila, Senyéi Károly, Sidló Ferenc, Sili-gai Ferenc, Simay Imre, Soós Elemérné, Soós Géza,* Stetka Gyula, Stróbl Zsófia, Szamosi Sós Vilmos, Szamovolszky Ödön, Szász István, Szegedi Maszák Leona, Szenes Fülöp, Székely Andor, dobai Székely Károly, Szigeti Jenő, Szinyei Merse Pál, Szlányi Lajos, Szüle Péter, + Tahy Antal, Tamássy Miklós, Tarnóczy Berta,* Teles Ede, + Telepy Károly, Telkessy Valér, Tornyai János,* Tornai Gyula, Tölgyessy Arthur, Török Jenő, Tury Gyula, Udvary Géza, Uitterschaut Viktor* (belga), Ujváry Ignácz,* Vajda Zsigmond, Vass Viktor, Vastagh Géza, Vastag György id., Vámossyné Eleöd Carola, Vedres Márk, Veres Zoltán, Vidovszky Béla, Wagner Géza, Wolff Károly, Zala György. Ziffer Sándor. Zubriczky Loránd,* Zsákodi Csiszér János, Zsombolya Burghardt Rezső. A meghalt művészek és a csillaggal jelöltek müveit a Társulat engedte át a kiállításra, kivéve a következőket: Baditz Ottó, Brück Miksa, Deák Ebner Lajos, Háry Gyula, Litkey Antal, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Markó Ernő, Nádler Róbert, Senyéi Károly, Soós Géza és Ujváry Ignác, akik a Társulat tulajdonában lévő müveiken kívül más müveket is küldtek a kiállításra Néhai Coulin Arthur müvét a művész özvegye, Stróbl Zsófia egyik müvét és Simay Imre rajzát Wolfner József engedte át a kiállításra. A tárlat december hó 7-ig volt nyitva naponta 9—4-ig 40 fillér belépődíj mellett.

 

JÓTÉKONYCÉLÚ MÜVÉSZESTÉLY. József főherceg és Auguszta főhercegnő Ő cs. és kir. Fenségeik védősége, és gróf Andrássy Gyuláné, Bárczy Istvánné, Benczúr Gyuláné, Lánczy Leone és Lónyai Sándorné úrnők elnöksége mellett hétfőn 1914 évi december hó 7-én este 1/2 8 órakor az Uránia színházban, a Magyar Képzőművészek Egyesületének a Segítő-alapja javára nagyszabású müvészestély volt, amelyet Róna Józsefné rendezett. A művészestélyen közreműködtek: Dienzl Oszkár zongoraművész, D. Rácz Erna hangversenyénekesnő, Durigo Ilona kamaraénekesnő, Földessy Arnold gordonkaművész, Hajdú Ilona a m. kir. Operaház tagja, Hegedűs Gyula, Dr. Parvis Taurino a m. kir Operaház tagja, Pliwinszky Zsigmond a m. kir. Operaház tagja, Róna Józsefné operaénekesnö. A művészestélyre szóló meghívókat a rendező bizottság küldte szét, amelynek tagjai a következők: Balló Edéné, Basch Gyuláné, Jendrassik Jenőné, Karlovszky Bertalanné, Kézdi-Kovács Lászlóné, Konek Ida, Ligeti Miklósné, Magyar-Mannheimer Gusztávné, Róna Józsefné, Stróbl Alajosné, Spiegel Frigyesné, Telts Edéné, Vajda Zsigmondné, Zala Györgyné. A müvészestély iránt, mely a mostani háborús szezon egyik legkimagaslóbb esemény e volt, a legszélesebb körökben is a legnagyobb érdeklődés mutatkozott. A jótékony célra való tekintettel a bizottság felülfizetéseket is köszönettel fogadott és azokat nyilvánosan nyugtázza.

 

KARÁCSONYI VÁSÁR A FÉSZEKBEN. A Szépművészeti Múzeumban látható jótékonycélú kiállítás bezárása után Társulatnak a Fészek müvészklub kertész-utcai helyiségében — melyet a vezetőség a legnagyobb előzékenységgel bocsátott rendelkezésre e célra — Karácsonyi Vásárt rendezett, mely december hó 7-én nyílt meg. A Vásáron 300 koronánál nem nagyobb értékű, szerényebb igényű művek vannak kiállítva, melyeknek eladási ára, nem úgy mint a jótékonycélú kiállításon, a müvészisegítő-alapot, hanem magát az eladott mű szerzőjét fogják megilletni. Ösmerve társulatunk tagjainak és a művészet barátainak művészeink iránt mindenkor tanúsított szeretetteljes odaadását, reméljük, hogy ennek a Vásárnak anyagi sikere se fog elmaradni.

 

TENGERPART NOVÁK JÓZSEF LAJOS RAJZA
TENGERPART
NOVÁK JÓZSEF LAJOS RAJZA

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003